Nyt fra kommunalbestyrelsen – april 2016

Kortere skoledage – og hvad der egentlig skete
En stor sejr også til os, at det lykkedes at få vedtaget en opfordring til kortere skoledage, og at kompetencen lægges ud til skolerne. Det var kulminationen på en meget langvarig indsats. Lige siden skolereformen blev vedtaget i 2013 har vi været meget kritiske i forhold til de kortere skoledage. Det var et af temaerne i vores valgmateriale op til kommunal-valget i efteråret 2013. En gruppe forældre fra Herstedvester Skole tog et initiativ i efteråret 2015 – og der blev holdt et møde i Baunegården med deltagelse af ca. 30 forældre. Vi var pænt repræsenteret på mødet – og vi og andre argumenterede med held for at initiativet fortsat skulle arbejde for kortere skoledage for alle klassetrin – selvom loven og diskussionen på det tidspunkt gjorde, at det så nemmere ud at komme igennem med kortere skoledage i indskolingen. Vi holdt kort tid efter et velbesøgt offentligt møde med Erik Sigsgaard om børnenes fritid og kortere skoledage.
Da så BR i København – og Enhedslisten spillede også en væsentlig rolle der – i februar vedtog (udenom SD) en netop at lægge kompetencen ud på skolerne – så skyndte vi os at udforme et tilsvarende forslag. Vi valgte at sende det til alle partierne på nær SD. Med det håb at der måske kunne skabes et flertal for forslaget. Eller i det mindste så stort et mindretal, at det ville presse SD. Det gik over forventning! Alle partierne meldte hurtigt og positivt tilbage – det viste sig at være meget enkelt at blive enige om en ordlyd. Og vi stillede forslaget – og informerede AP. Det tog et par dage for SD og borgmesteren at reagere – og der lød positive og imødekommende toner i AP.
Men en uge før KB-mødet fremlagde borgmesteren en helt ny tekst, hvor der ikke var nogen opfordring til at gøre skoledagene kortere (konvertere understøttende undervisning til to-voksen-timer), men kun en uddelegering af kompetencen til skolelederne – henvisningen til skolebestyrelserne var også henvist til en bisætning. Ligesom der var flere andre ændringer.
Heldigvis holdt vi god kontakt blandt forslagsstillerne – og på et møde på borgmesterkontoret to dage før KB-mødet med repræsentanter for partierne, fastholdt forslagsstillerne stort set alle formuleringer i forslaget. Af venlighed – og fordi alle var enige – accepterede vi at følgende sætning blev tilføjet opfordringen til at skabe kortere skoledage: ” samt at arbejde med yderligere at kvalificere indholdet af skoledagen.” Da mødet sluttede, ville/kunne Steen Christiansen ikke fortælle om SD ville stille egne ændringsforslag til forslaget, eller hvordan de ville forholde sig.
Først på selve KB-mødet blev det klart, at SD i enighed stemte for forslaget – bestemt glædeligt. Men tankevækkende, hvor overbevisende 12 mandater kan være!
Til socialdemokraternes forslag skal dog siges, at de ikke har samme træning i at blive stemt ned med æren i behold, som vi andre har!

Forslag fra partierne B, C, F, O, V og Ø om kortere skoledage.
1. at Kommunalbestyrelsen opfordrer skolerne til at bruge mulighederne for at konvertere dele af den understøttende undervisning i den enkelte klasse til to-voksenordning i den faglige undervisning samt at arbejde med yderligere at kvalificere indholdet af skoledagen.
2. at skolelederen i samarbejde med skolebestyrelsen får uddelegeret Kommunalbestyrelsens kompetence til at konvertere dele af den understøttende undervisning i den enkelte klasse til to-voksenordning efter dialog med medarbejderne i den enkelte klasse.
3. at skolen begrunder sin beslutning ud fra faglige og pædagogiske hensyn/muligheder.
4. at ved afkortning af skoledagen koordinerer skolen med relevante fritidstilbud.
21 stemte for forslaget


Ulige behandling af ejere og lejere

Vi stillede forslag om at kommunen skulle udtrykke sin principelle og kraftige modstand mod regeringens og folketingsflertallets forskelsbehandling af ejere og lejere. Ved finanslovsforhandlingerne har de fastfrosset grundskylden – men kun for ejere! Samtidig foreslog vi at Albertslund skulle undersøge mulighederne for at kompensere de almene afdelinger, så disse også i praksis fik fastfrosset deres grundskyld – hvis det var muligt. Et flertal i KB sagde, at de var helt enige med os i at det er urimeligt – men det kneb mere når der skulle stemmes. SD ville ikke vedtage resolutioner – og slet ikke i forhold til noget, der var besluttet i folketinget.
Men vi fik støtte fra SF og B (B dog ikke det tredje at), og DF og Paw Østergaard Jensen (A) undlod. Så forslaget blev ”kun” forkastet med 6 stemmer for (5 i 3. del), 4 stemmer der undlod og 11 stemmer imod.

Forslag fra Enhedslisten vedr. ulige behandling af ejere og lejere
Indstilling
Enhedslisten indstiller,
1. at Kommunalbestyrelsen udtrykker principiel modstand mod Folketingets ulige behandling af lejere og ejere, jf. beslutningen om fastfrysning af grundskylden alene for private boligejere.2. at Kommunens holdning til dette tilkendegives overfor regering og folketing, ligesom spørgsmålet rejses i KL-regi.3. at forvaltningen undersøger, hvilke mulige tiltag der kan bringes i anvendelse for at rette op på de økonomiske konsekvenser af den differentierede regulering af grundværdierne for private boligejere, og lejere og andelshavere. Fx. mulighederne for at fritage almennyttige institutioner helt eller delvist for grundskyld (Jf. lov om kommunal ejendomsskat §8 litra c, eller fx. mulighed for at fritage beboerhusenes andel af grundskylden)
Sagsfremstilling
Regeringen og et flertal af folketinget har med finansloven for 2016 besluttet at fastfryse stigningen i grundværdiskatteloftet for private ejerboliger. Det er sket ved at fastsætte reguleringsprocenten til 0.0% For leje- og andelsboliger er reguleringsprocenten fastsat til 6.6% for 2016.
Beslutningen om ensidigt at fastsætte reguleringsprocenten for grundværdi til 0.0% for private ejerboliger er et alvorligt opgør med sædvanlige principper om ligebehandling. Grundværdiskatteloftet fastfryses for dem, der personligt ejer deres bolig (“boligejere”), mens grundværdiskatteloftet for alle, der ejer deres bolig kollektivt (lejere og andelshavere), reguleres op med 6.6%. Man kan undre sig over, om en sådan praksis overhovedet skulle være lovlig, men det er ikke desto mindre, hvad et flertal af Folketinget har besluttet.
Med denne beslutning rammer man så socialt skævt, som det næsten er muligt. Dem der stiger mest i husleje i år, vil også være dem, der har mindst at betale med. Ikke mindst når der samtidig med kontanthjælpsloftet indføres loft over de tilskud, der kan gives til betaling af huslejen ved boligydelse. For mange lejeboliger udgør grundskylden en væsentlig del af huslejen, og i nogle boligafdelinger vil de årlige reguleringer betyde huslejestigninger på 50-100 kr. om måneden. De tilsvarende beløb, som private boligejere nu sparer, vil samtidig skulle findes i de kommunale og statslige budgetter med hvad deraf følger af yderligere konsekvenser for de svageste i samfundet.


Desuden kan der nævnes følgende sager:

Fondsansøgning til AP Møller som vi stemte imod (vi synes ikke de skal bestemme vores skolepolitik), Nedrivning at Topperne 8B (bygningen fejler ikke noget – da både vi, DF og V gik imod blev den sag taget af dagsordeneen), imod mere Smart city i Kongsholmscenteret, imod opførelse af skulptur ved Coop (reklame og trafiksikkerhedsbekymring – på kommunens grund).
Endelig godkendte KB vores omkonstituering. Fra nu af er:

– Lene Rygaard Jessen ny formand for Beskæftigelsesudvalget og medlem af Børneudvalget (som hidtil)

– Bodi Garde er medlem af Miljø- og Byudvalget (som hidtil) og medlem af Kultur-, sundheds- og Bevægelsesudvalget (ny)

– Helge Bo Jensen er medlem af Økonomiudvalget (ny) og Velfærdsudvalget (som hidtil).
Hbj d. 18/4-2016

Centerbyggeri højere end tilladt

PRESSEMEDDELELSE
Centerbyggeri højere end tilladt
Dispensation til højere byggeri blev givet uden politisk behandling.
Albertslunderne har det seneste år kunnet se, hvordan det nye centerbyggeri er skudt i vejret. Og det er blevet højt – meget højt. Og tilsyneladende også højere end det, der oprindelig fremgik af kommunens egen lokalplan.
”I lokalplanen var bygningshøjden begrænset til 33 meter for den høje bygning målt fra fodgængerniveau og til 20 meter for plejecentret. Nu viser det sig, at kommunen har givet sig selv en administrativ dispensation til højder på op til henholdsvis 38 meter og 22 meter”, siger Enhedslistens Helge Bo Jensen, der har stillet spørgsmål til borgmesteren, om kommunen overholder sin egen lokalplan.
”Det er en meget underlig sag. Af det svar jeg modtog, fremgår det, at sagen har været i høring og at der blev givet dispensation i august 2013, men der står intet om, hvorfor der er givet en dispensation af dette omfang uden en politisk behandling”, siger Helge Bo Jensen og fortsætter:
”Det er helt uacceptabelt, at forvaltningen tager så let på overtrædelse af en lokalplan, der lige er vedtaget. Ikke mindst når man tænker på, hvor stort et problem det kan være for ejere og lejere i kommunen, der bygger 10 cm for højt eller maler en husfacade i en forkert farve.”
”Enhedslisten ønsker åbenhed om, hvad der er foregået, så nu beder vi om aktindsigt og svar på, hvem der er blevet hørt i den omtalte høringsprocedure, og hvorfor der er givet dispensation til højere byggeri uden en politisk behandling i kommunalbestyrelsen.”
Yderligere oplysninger:
Helge Bo Jensen, medlem af Albertslund Kommunalbestyrelse
Tlf. 4013 5106

Aktindsigt, dispensation bygningshøjde

NotatSvar_til_Helge_Bo_Jensenvideresendt

NotatSvar_til_Helge_Bo_Jensenvideresendt_Page_1 NotatSvar_til_Helge_Bo_Jensenvideresendt_Page_2

Aktindsigt, dispensation bygningshøjde_Page_1Aktindsigt, dispensation bygningshøjde_Page_2

Læserbrev: Skal Naturskolen i Vestskoven lukke?

Københavns Statsskovdistrikt under Skov og Naturstyrelsen, som har drevet skolen på Petersborggård indtil nu, ønsker ikke længere at drive stedet.
Styrelsen er stort set stoppet med den naturformidling som Statsskovene ellers har haft under deres domæne. Nu gælder det vist bare om at få fælles så mange træer som muligt, så hurtigt som muligt.
Staten har tilbudt at Albertslund og Glostrup kan overtage driften af stedet. Enhedslisten i Albertslund er bange for at kommunen vælger at lægge aktiviteten ind under Naturcentret ved Herstedhøje.
Naturskolen besøges årligt at 2.500 elever fra Albertslund og Glostrup, og vi mener slet ikke at Naturcentret kan håndtere det behov oven i de aktiviteter de har i forvejen. Det er Enhedslistens holdning at Naturskolen skal videreføres som det unikke tilbud til skolerne det er.
Her kan eleverne lære om skoven og naturen på første hånd ude i naturen med vejledning fra specialister i skoven, og ikke bare som boglig viden på skolebænken. Vi ser også gerne at aktiviteterne udvides så der også indgår bæredygtighed og økologi i tilbuddet til skolerne. På den måde får vi også styrket den naturfaglige undervisning i skolen.

Stig Larsen
Enhedslisten Albertslund

Albertslund ønsker Helge i Folketinget

Ved den kommende urafstemning om kandidatlister til Folketinget (FT) opfordrer vi til at støtte det forslag, som kandidatudvalget stillede på årsmødet. Vi mener, at dette forslag, i modsætning til det alternative forslag, i høj grad er i overensstemmelse med den vejledende urafstemning ude i afdelingerne, hvor Helge Bo Jensen fra Albertslund fik en flot 15. plads. Samtidig opfylder kandidatudvalgets forslag de ønsker, som medlemmerne i Københavns Omegn har givet udtryk for, om at Helge skal opstilles som kandidat nummer 2 i Københavns Omegn efter Søren Søndergaard.

Når vi blander os i debatten, skyldes det, at Helge Bo Jensen i det alternative forslag, helt er blevet fjernet fra kandidatlisten og at forslagsstillerne begrunder dette med uheldig signalværdi overfor Enhedslistens vælgere i Albertslund, der ved kommunalvalget i 2013 genvalgte Helge til kommunalbestyrelsen (KB).

Som henholdsvis KB-medlemmer, suppleanter og medlemmer af den kommunalpolitiske baggrundsgruppe i Albertslund stiller vi os fuldstændig uforstående overfor denne argumentation.

 

Med sammenlagt over 20 år i KB i Albertslund kan man ikke ligefrem beskylde Helge for at rende af pladsen i utide.

I Albertslund er der massiv opbakning til Helges opstilling til FT og han blev da også en klar vinder af urafstemningen her i afdelingen. Både medlemmer og vælgere er velvidende om at Helge var kandidat til FT samtidig med, at han stillede op til genvalg i KB. Det har han været adskillige gange før uden, at det er blevet gjort til et problem.

Helge har flere gange slået fast med syvtommersøm, at han selvfølgelig vil trække sig som KB-medlem, hvis han skulle blive valgt til Folketinget. Så dette er altså ikke et spørgsmål om dobbeltmandater.

Helge har siden 1989 kæmpet hårdt og loyalt for venstrefløjen i Albertslund kommunalbestyrelse, men han er ikke en enmandshær.

Vi har ikke kørt kommunal valgkamp på at profilere Helge, men netop lagt vægt på, at Enhedslisten er et kollektiv, hvilket vi blev belønnet for med 15 procent af stemmerne og tre mandater ved kommunalvalget.

Udover Helge har vi Bodil Marie Garde og Lene Rygaard Jessen, der knokler for Enhedslisten i KB. Derudover har vi en række gode suppleanter, der er klar til træde til, hvis Helge skulle blive valgt til FT, og vi har en velfungerende kommunalpolitisk baggrundsgruppe, der bakker op om de valgte og medvirker til at tage selvstændige initiativer i KB.

Derfor er der intet hold i påstanden om, at Enhedslistens vælgere i Albertslund skulle blive svigtet, hvis Helge skulle komme i FT. Tværtimod ser vi det alternative kandidatforslag som udtryk for en manglende respekt for vores vælgere og medlemmer.

Vi skal samtidig understrege, at der i Enhedslistens vedtægter, intet står om, at byrådsmedlemmer ikke må stille op til Folketinget, og valg efter valg har man da også kunnet finde byrådsmedlemmer, der har stået som kandidater til Folketinget. Imidlertid er dette aldrig tidligere blevet set som et problem, men det er det nu lige pludselig blevet gjort til af forslagstillerne. Det ville være mere ærligt, hvis der blev givet en politisk begrundelse for at fjerne Helge fra kandidatlisten i stedet for at konstruere et nyt princip til lejligheden, der lige netop rammer Helge.

Vestegnen har aldrig haft en MF’er for Enhedslisten. Det vil være et svigt af albertslunderne og andre på Vestegnen, hvis de skal fratages muligheden for at stemme på en lokalt forankret kandidat med bred opbakning, der med sin mangeårige erfaring fra den kommunale verden, vil være en stærk stemme i FT.

Helge vil med sit overblik, erfaring og politiske tæft være en styrkelse af Enhedslistens folketingsgruppe og en samlende repræsentant for vores medlemmer og vælgere i hele landet.

Derfor opfordrer vi til at støtte kandidatudvalgets forslag.

Lene Rygaard Jessen, Bodil Marie Garde, Fedai Celim, Bodil Øster, Ebbe Rand Jørgensen, Sofie Garde, Jeppe Milthers, Stig Larsen, Ulla Elsted Jensen fra Enhedslisten Albertslund.

Medlemsmøde: Krisen og den udeblevne systemkritik

Kommunalbestyrelsessalen, Albertslund Rådhus
Mandag den 28 oktober, kl. 19.30

Vi har inviteret Preben Wilhjelm til at indlede om sin bog af samme navn.

krise_og_systemkritik_wilhjelm_002-254x310[1]

Bankpakker, eurokrisen, konkurser, fyringer – hvad er det, der er gået galt. Borgerlige økonomer og såkaldte eksperter kommer med deres bortforklaringer, men bliver vi klogere? Preben Wilhjelm prøver med sin lille bog at sætte tingene på plads. Det skal nok blive spændende og en god mulighed for diskussion.

Mødet er naturligvis åbent for alle, også ikke-medlemmer

E-post til medlemmerne

Ledelsen sender undertiden meddelelser ud til medlemmerne. Skal man bruge ”snail-mail” (dvs brevpost med postdanmark) eller E-mail? Vi gør lidt begge dele: sender til de som vi har en e-mail- adresse på og brev til resten. Der er store fordele ved at bruge e-mail, f.eks. ville et lille brev til samtlige medlemmer af afdelingen med de ny porto-takster koste ca 1.500 kr.

Derfor sætter vi pris på at mange kan modtage email. Men vi prøver at bruge email med omtanke, dvs. vi overvejer nøje, når vi sender noget ud om det er relevant. Vi prøver at være kritiske, for at undgå at ”spamme” jer med ting der bare fylder i mailboksen.

Enhedslistens landskontor bruger også email, lidt på samme måde (landskontoret og vores kontaktperson bruger det samme adressekartotek)

Vi vil fortsat bruge brevpost, til de medlemmer der ikke har email, men hvis du har en email, men aldrig modtager noget fra Enhedslisten skyldes det måske at vi ikke kender din email. Send evt. en besked til albertslund@enhedslisten.dk.

Det samme gælder, hvis du har skiftet email-adresse eller har en gammel email, der er ”død” eller som du alligevel aldrig ser.

Medlemmers telefonnumre

Giv en besked til albertslund@enhedslisten.dk hvis du får nyt telefonnummer eller nedlægger en gammel telefon.

383806-danskere-hellere-brev-end-e-mail--

Cykel-besvær

Læserbrev i Albertslundposten

Jeg hører til dem, der har valgt at bruge min cykel som mit primære befordringsmiddel. Og så er det jo rigtigt dejligt, at der er så mange gode cykelstier her i Albertslund.

Men der er en alvorlig mangel: Det er nærmest umuligt at krydse fra nord til syd i kommunen.

Vil man krydse ved Centeret, må man stå af og trække hele vejen igennem – og det er helt forståeligt men rigtigt surt – og det er ubehageligt at færdes i Centeret og tunnelen ved stationen som fodgænger, med de mange cyklister der trodser forbuddet. Det er uholdbart for begge parter.

Vil man ud på den store vej,og over broen ad Albertslundvej, er der langvarigt vejarbejde og – kun dårligt afmærket – dobbelt-rettet cykelsti i den ene side af vejen. Nu kan det bare ikke lade sig gøre at komme vestfra ad cykelstien på Kongsholms Allé og svinge til venstre nordpå ad Albertslundvej.

Hvis Albertslund Kommune virkelig ønsker at fremstå med en grøn og miljøvenlig profil, er det på tide, at der bliver etableret en ny og sikker cykelrute, der forbinder nord og syd.

Det var måske det, der skulle have været prioriteret lidt højere, inden et flertal i Kommunalbestyrelsen – bortset fra Enhedslisten – besluttede at bruge 85 mill. kr. på en parkeringskælder til biler!

 

Ulla Elsted Jensen, Kandidat for Enhedslisten

ulla

I Biffen med Enhedslisten

bif_LOACH_3nov13_1kor

PRESSEMEDDELELSE
Albertslund den 15. oktober 2013

Gratis film er blevet en tradition
For 10. gang inviterer Enhedslisten folk i biografen.
Siden 2006 har Enhedslisten Albertslund arrangeret gratis filmforevisninger, og søndag den 3. november kl. 13.00 inviterer partiet for tiende gang albertslunderne til gratis film i MusikTeatret.
Denne gang er der tale om en forpremiere på den engelske film “The Spirit of ’45”, der er instrueret af den engelske socialist Ken Loach – en af Englands mest populære instruktører. Filmen handler om, hvordan ånden fra 1945 skabte sammenhold og holdt Storbritannien oppe i krigsårene og samtidig skabte en vision om et mere retfærdigt samfund baseret på solidaritet, optimisme og troen på, at man sammen kan udrette store ting.
Filmforevisningen den 3. november introduceres af Helge Bo Jensen, der sidder i kommunalbestyrelsen for Enhedslisten og er partiets spidskandidat.
Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

De gratis film er i årenes løb blevet modtaget meget positivt og det er ikke kun Enhedsliste-sympatisører, der benytter sig af tilbuddet. Flere af filmene har været vist for næsten fyldte sale.
De 10 film, der hidtil har været på programmet, er alle kendetegnet ved at have et politisk indhold. Blandt temaerne har været alt fra Danmarks krigsdeltagelse i Afghanistan til militærkup i Chile, modstandskamp i Nazi-Tyskland og følgerne af privatiseringer i England. Der har været vist Oscarvindere og både smalle og brede dokumentarfilm.
Og traditionen er kommet for at blive, lyder det fra Enhedslistens Jeppe Milthers, der i 2006 og fik ideen til filmforevisningerne.

Oversigt over viste film:
3. november 2013: The Spirit of ’45 (engelsk film af Ken Loach)
11. november 2012: Milk (amerikansk film om kampen for homoseksuelles rettigheder)
20. marts 2011: Chokdoktrinen (dokumentar om Naomi Kleins kritik af liberalismen)
3. oktober 2010: Armadillo (dansk dokumentar om den danske base i Afghanistan)
7. februar 2010: Kapitalismen – en kærlighedshistorie (dokumentar af Michael Moore)
25. oktober 2009: Sophie Scholl – de sidste dage (tysk film om antinazistisk modstandsgruppe)
14. september 2008: Den sorte pimpernel (svensk-dansk film om kuppet i Chile)
18. november 2007: The Navigator (engelsk film om privatisering af de engelske jernbaner)
12. november 2006: Vejen til Guantanamo (engelsk film om fanger på den amerikanske base)
9. april 2006: Fahrenheit 9/11 (dokumentar af Michael Moore om 11. september 2001)

SOCIALDEMOKRATISK HYKLERI

Læserbrev i Albertslundposten

“Børnetid er vigtig tid.” Så smukt lyder det i en valgfolder fra Socialdemokraterne, som forleden lå i min postkasse. Men jeg undres. For tror Socialdemokraterne virkelig, at folks hukommelse er så dårlig, at de har glemt, hvordan partiet – med vedtagelsen af folkeskolereformen for mindre end et halvt år siden – sammen med SF og højrefløjen gennemtrumfede det mest omfattende tyveri af børns tid nogensinde?
Tror Socialdemokraterne i Albertslund, at vi glemmer, hvordan borgmester Steen Christiansen, som en af KL’s hovedforhandlere, kørte 50.000 skolelærere over og gennemførte et frontalt angreb på børns frie tid?
Når jeg kigger på mine børns skema for dette skoleår, ser jeg, at en 1. klasse har 23:45 timer om ugen og en 6. klasse 24:30 timer. Med iværksættelsen af den tvungne heldagsskole udvides timetallet fra sommeren 2014 til 30 timer for 0-3. klasse, 32 timer for 4-6. klasse og 35 timer for 7-9. klasse. Det er helt vildt!
En skoledag til kl. 15 eller 15.30 vil gøre et indhug i mange forældre og børns hverdag, frie tid og frihed. En skoledag på op til 35 timer med lektiecafé og læringsstyrede aktiviteter vil være et voksent arbejdsliv forklædt som et børneliv. Et fuldtidsarbejde, hvor værdien af den frie tid og barndommens frie leg underkendes.
Ingen skal derfor hævde, at heldagsskolen indføres for børnenes skyld. Børn skal have lov at være børn og ikke betragtes som små robotter, hvis opgave i tilværelsen blot er at skulle indtage en plads i produktionsapparatet.
Regeringspartierne og højrefløjen skal prise sig lykkelige for, at børn ikke har stemmeret. Men det er så mit håb, at de voksne på valgdagen vil have børnene i tankerne og straffe de pågældende partier for deres børnefjendske politik og triste menneskesyn.

Venlig hilsen
Jeppe Milthers, kandidat for Enhedslisten i Albertslund

jeppe

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Pressemeddelelse d. 6/10-2013
Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne
– Efter to forhandlingsmøder har borgmester Steen Christiansen nu meddelt, at han ikke ønsker at forhandle videre med Enhedslisten
– Vi er gået positivt ind i forhandlingerne – og vi har på ingen måde stillet umulige krav.
– Vi gik realistisk ind i forhandlingerne netop for at få resultater for de svageste i kommunen og var parat til at anerkende store dele af det budgetudkast, vi blev præsenteret for. Det var og er afgørende for os, at kommunen bidrager positivt til beskæftigelsen, og ikke selv er med til at øge arbejdsløsheden, og bidrage til dårligt arbejdsmiljø og nedslidning af personalet.
– Hovedproblemet er, at udspillet fra borgmesteren ikke indeholder noget konkret i forhold til de store problemer mange albertslundere står midt i: arbejdsløsheden. Her er der kun en hensigtserklæring omkring ungdomsarbejdsløshed, men samtidig er der krav om såkaldte effektiviseringer i meget stor skala, der sandsynligvis betyder færre ansatte i Albertslund kommune de næste år. Desværre var borgmesteren ikke villig til at drøfte, hvordan Albertslund kommune i stedet kan bidrage til at øge beskæftigelsen.
– Vi har ikke oplevet nogen stor imødekommenhed i forhandlingerne. Ingen af vores forslag er blevet accepteret, ligesom borgmesteren insisterede på en række formuleringer, som han ved, vi er uenige i. Vi udarbejde forskellige forslag til alternative formuleringer, men det havde øjensynligt ingen interesse.
– På trods af forløbet er vi klar til at genoptage forhandlingerne, hvis det ønskes.
Enhedslistens konkrete ændringsforslag, som vi bragte med til forhandlingerne, fremgår nedenfor.
Yderligere oplysninger: Helge Bo Jensen, 20512181

—————–

Budget 2014 Forslag fra Enhedslisten

Miljø/trafik:

– udarbejde forslag til ny takstmodel (vand og varme) hvor der er et billigt lavt basisforbrug og et dyrt overforbrug (200.000 kr)

– 90% økologi i al kommunal madproduktion og salg incl. Eksterne leverandører fra 2014 (ingen merudgift)

– Forslag om cykeltunnel under banen samt passage gennem centeret, alternativt markeret bane med cykling tilladt gennem centeret (trække gennem tunellen). (10 millioner, hhv. 500.000 kr)

– Etablering af et selskab for vedvarende energi i Albertslund (5 mio)

– Pulje til start på trafikomlægning af Roskildevej med henblik på lavere hastighed og færre biler (der afsættes 5 mio i 2014)

– Pulje til øget tilgængelighed, bedre sammenhæng mellem stisystemet og busstoppesteder ( 2 mio. i 2014)

Socialt:

– højere rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere, pensionister og andre. (I Rødovre er der for kort tid siden indgået budgetforlig der hæver rådighedsbeløbet med 20%, udgift ?)

– status og evaluering af projektet med nye/flere midlertidige stillinger ved hjælp af jobrotation mv samt udarbejdelse af plan for den fremtidige indsats på området (sikring af genoptjening af dagpengeret) (300.000 kr)

– pulje til udvidelse af hjemmeplejen (flere besøg)

– bedre normering på plejehjemmene (del af beskæftigelsesindsatsen)

– Etablering af en Almen+ afdeling på Teglmosegrunden, uden samtidig sammenlægning og nedlæggelse af andre almene boliger i kommunen
– Varmeprisen søges holdt i ro (der foreslås en stigning på ca. 10%). Vi foreslår at investeringerne i lavtemperaturfjernvarme afskrives over 20 år i stedet for 5 år.

Besparelsesforslag

– stop for udbetaling af overarbejde (provenue?)

– kraftig reduktion af brug af konsulenter (alle aftaler kræver godkendelse i KB, kunne være metoden) (provenue? 5 mio)

– udmeldelse af KL (1 mio)
– vi kan desuden acceptere en række besparelsesforslag fra budgetkataloget, herunder:
– De tekniske tilretninger, under forudsætning af ingen serviceforringelser (ca. 5 mio)

– Reduktion i elitetilskud (100.000 kr)

– Besparelse på bygningsvedligehold (10,5 mio kr)

– Besparelse på politikernes rådighedsbeløb (300.000 kr)

– Besparelse på administration, hvis ikke samlet færre stillinger (2 mio)

Valgkampen er i gang!

Albertslund
Enhedslistens valgfolder

opr00001.tmp_Page_01

Valgkampen er i gang!

Vi har fået trykt 13.000 eksemplarer af vores valgfolder for Albertslund Kommune. Et eksemplar pr. husstand. Vi er i fuld gang med uddeling. Hvis du ikke allerede har en aftale om at deltage i uddeling kan du kontakte Ulla tlf. 28 13 72 32 eller albertslund@enhedslisten.dk. Vi kan stadig bruge uddelere, så meld dig bare og tilbyd din hjælp. Både hvis du hører til dem der elsker at løbe rundt med hunderevis af foldere og få masser af god motion eller bare vil gå en lille tur med en håndfuld. Vi satser på at være færdig i løbet af uge 43.

Folder om regionsvalget

Alle husstande i Albertslund får også en folder om regionsvalget. Den uddeler vi i uge 44 og 45. Kontakt Ulla, hvis du vil være med og ikke allerede har aftalt noget med Ulla.

Plakater

Vi opsætter Ø-plakater en masse steder i kommunen. (undtagen Albertslund Centrum, hvor der er forbud, som forhåbentlig respekteres også af de andre partier).

Vi har skaffet nye plader til opsætning i lygtepælene. Vi starter med at klistre plakater på plader lørdag den 26. oktober kl. 10 hos Jens Poulsen, Snebærhaven 116.

Lørdag den 2. november må vi begynde at hænge op i lygtepælene. Det er om at være hurtigt ude, så vi bliver 2 hold med bil, trailer og trappestige.

Desuden har vi bestilt et mindre antal A2 plakater, som kan bruges til at gå rundt og klistre op.

Tovholder på plakatopsætning er Ebbe tlf. 28 13 72 32 eller ebberand@comxnet.dk

Torvevogn

Vi står med Torvevognen i Albertslund Centrum de sidste 4 lørdage før valget, lørdag den 26. oktober, lørdag den 2. november, lørdag den 9. november og lørdag den 16. november.

Alle dage er vi der fra kl. 10.30 til kl. 14. Kom og vær med eller kom en tur forbi. Det plejer at være ganske sjovt når der er valg, folk snakker politik og alle politikerne er på gaden de sidste uger inden valget.

Aktivistmøde

Vi samles flest muligt til en aften, hvor vi kan lave nogle aktiviteter i valgkampen. Det kunne F.eks. være plancher eller udsmytking af vores torvevogn. Vi mødes torsdag den 24. oktober kl. 19.00 i alrummet ved Musikteatret.

 

Vælgermøder

Vi deltager i rigtigt mange vælgermøder. Kom til møder og stil spørgsmål til kandidaterne. På vores ny hjemmeside www.albertslund.enhedslisten.dk kan du se hvilke møder vi deltager i.

Andre aktiviteter

Der bliver sikkert andre muligheder for at komme på gaden de sidste uger op til valget. F.eks. uddeling af løbesedler på stationen eller lignende. Vi laver en ny lille folder. Vi planlægger muligvis flere aktivistdage, hvor vi kan lave noget uddeling, stemme dørklokker eller hvad vi nu finder på.

Endelig skal vi ikke glemme de mange læserbreve i Albertslundposten.

Glostrup

Her skal uddeles Glostrups lokale valgfoldere og opsættes plakater. Der er aktivistdag lørdag den 2. november kl.10.00 hos Georg Pørksen, Ørnebjergvej 37. Her bliver opgaverne fordelt. Hvis du gerne vil deltage i noget, men ikke kan være med den 2. november så kontakt Marianne tlf 26 83 05 36 eller mator54@hotmail.com

Forslag om politik vedr. sociale klausuler, genfremsættelse

Til kommunalbestyrelsen,
Hermed vil jeg gerne genfremsætte vores forslag fra juni til vedtagelse
vedr. sociale klausuler (indsat nedenfor) til behandling på næste KB-møde. På KB-mødet d. 25/6 hvor sagen blev behandlet besluttedes det at “Kommunalbestyrelsen besluttede at afvente Statsforvaltningens afgørelse, hvorefter sagen genoptages.”
Som det fremgår af vedhæftede, har statsforvaltningen nu udtalt sig om sagen på baggrund af henvendelsen fra Københavns Kommune.
Statsforvaltningen vil – viser det sig – ikke tage stilling til sagen. og det betyder efter vores opfattelse, at kommunerne er frit stillet til at indføre sociale klausuler som de foreslåede.

Statsforvaltningens udtalelse kan læses på http://www.statsforvaltningen.dk/tilsynsafgørelser/files/vedhaeftetFil/1148.pdf

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten

————————-

Forslag til vedtagelse vedr. sociale klausulerNår Albertslund kommune
gennemfører udbyder anlægsprojekter samt ved evt. udbud af driftsopgaver,
er det en forudsætning, at arbejdet udføres på sædvanlige, overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold (“løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som I henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative
forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres”), ligesom det enkelte projekt skal løfte sin del af uddannelsesopgaven i form af praktikpladser eller lignende.
Dette sikres ved at:
– kravet om sædvanlige/overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold indarbejdes i fremtidigt udbudsmateriale, og i de endelige kontrakter, samtidig med at det sikres:
– at såvel hovedentreprænør som underleverandører (kædeansvar) tilsvarende forpligtes vedr. løn og arbejdsforhold.
– at kommunen får mulighed for at kontrollere om kravet overholdes (kommunen skal have tilsendt dokumentation for hvilke konkrete overenskomster, der er tiltrådt eller indgået, have adgang til kontrol på byggepladsen mv.)
– at hovedentreprænøren forpligtes til at sikre at egne og underentreprænørernes ansatte har gyldige arbejds- og opholdstilladelser.
– at der fastsættes graduerede sanktionsmuligheder i tilfælde af kravene overtrædes.
– at kravet om uddannelsespladser tilsvarende specificeres I udbudsmateriale og kontrakter.

Begrundelse
For at kunne bekæmpe den omfattende sociale dumpning, der finder sted og
som udgør en trussel mod løn- og arbejdsforhold på store dele af arbejdsmarkedet i Danmark, er det nødvendigt, at offentlige arbejdsgivere som Albertslund kommune gør sit yderste for at stoppe denne trafik.
Dette gøres blandt andet ved klart og tydeligt at meddele alle private virksomheder, der ønsker at indgå aftaler med kommunen, hvordan kommunens politik er på dette område.
Derudover er det afgørende med kædeansvar og gode muligheder for kontrol
og sanktioner, når/hvis betingelserne overtrædes.
Det er blevet fremført (bl.a. på et lukket temamøde I kommunalbestyrelsen), at det er tvivlsomt om kommunen lovligt (på grund af EUs udbudsdirektiv) kan fastsætte sådanne betingelser I udbudsmaterialet.
Imidlertid har bl.a. transportminister Henrik Dam Kristensen offenligt udtalt sig til fordel for sådanne krav ved flere lejligheder, bl.a. i en redegørelse til Folketinget. På den baggrund finder vi det vigtigt, at Albertslund kommune vedtager en eksplicit politik som den foreslåede på dette område.

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten

helge