KB-mødet i Albertslund den 9. oktober

Lars Messell den 9. oktober 2012
Her er hvad jeg fik ud af mødet. Det er begrænset hvad jeg kan fortælle, fordi det er med kort varsel at jeg er blevet bedt om at træde ind.
Punkt 2: Budgetforslaget S, SF og DF var stolte af at der stod hele 17 KB-medlemmer
bag forslaget. SF havde et indlæg hvor de nævnte det de kaldte ”blomster fra SF’s have”, dvs. ting som de havde lagt vægt på at få med i aftalen, og som de havde fået med:
? Skolebespisning (se punkt 12 nedenfor)
? Fremtidens institution
? Ensomme ældre
SF savnede også nogle ting i budgetaftalen, men dem vil de kæmpe videre for:
? Flere midler til Jobcentret
? Bevarelse af Netværkshuset (se punkt 19 nedenfor)
? Færre lukkedage i daginstitutionerne
Niels fra SF sagde at vi skulle lægge mærke til at der var positive elementer i budgetforslaget på børneområdet og socialområdet. V og C blev ålet for at de ikke havde forslag til ændringer i budgetforslaget – finansierede ændringsforslag.
Jeg tav og krummede tæer.
Punkt 4: Beskæftigelsesplan 2013 fra Arbejdsmarkedsudvalget
V (Brian) kunne ikke lide planen. Han kunne ikke gennemskue, hvad Jobcentret konkret
havde fået til opgave med den forelagte plan. Han kunne ikke forstå, hvorfor der i planen blev arbejdet med at nedbringe antallet af førtidspensionister, og han fik så at vide at kommunen satser på færre førtidspensionister med en indsats for at ”redde” de potentielle førtidspensionister, så de overlever og er samfundet til gavn på anden vis. Han mente, at Jobcentrets arbejde med Akutplanen (se punkt 7) ville betyde en uacceptabelt ringe indsats
overfor nyledige.
Punkt 7: Akutpakke – indsats over for langtidsledige dagpengemodtagere fra Arbejdsmarkedsudvalget Kommunen har fået en bevilling fra staten til denne
akutpakke. Det vides ikke, om opgaven vil påføre Jobcentret en opgave, der overstiger bevillingen.
Borgmesteren udnævnte ”akutpakken” til at være et pilotprojekt, og derfor skulle KB bare stemme for forslaget.
KB kunne så vende tilbage til sagen, hvis der var behov for yderligere.

Punkt 10: Embedslægens tilsynsrapporter på plejeboligområdet fra SUS-udvalget
Rapporterne fra embedslægen viser at det går bedre end ved tidligere tilsyn.
Embedslægen har nærmest givet plejehjemmene en halvglad smiley.
En helglad smiley kan ifølge embedslægen opnås ved, at kommunen hanker op i de praktiserende læger som ikke meddeler plejehjemmet løbende om
sine medicinordinationer.

Kort sagt:
Plejehjemmets personale sørger pligtskyldigt for medicinuddeling til beboerne. Og det er jo godt.
Punkt 12: Pilotprojekt om EAT-skolemad på Egelundskolen fra Børne- unge udvalget
Under dette punkt var fronten klar mellem de borgerlige (V og C) og de røde (S, SF).
V og C anfægtede behovet for en skolemadsordning, som ville koste skattekroner.
S og SF ville bruge projektet til at finde ud af, hvordan vi i Albertslund måske kunne få en god skolemadordning op at stå. SF så helst at det om nogle år endte med en ordning uden brugerbetaling.
Punkt 19: Boligsocial helhedsplan. Albertslund Boligsociale Center 2013-16 fra Miljø- og planudvalget Alle nærmest klappede i hænderne og vedtog forslaget.
SF (Karen Tobish) gjorde det også – det var jo en del af budgetforliget 2013.
Men hun mente, at når man planlagde at nedlægge ”Netværkshuset” ved udgangen af 2013, begik man en fatal fejl, og det ville hun godt vende tilbage til på senere KB-møder/i udvalget.
Punkt 23: Herstedvesterstræde 45, dispensation fra Miljø- og planudvalget Beboeren ville opsætte solceller på sit tag, og en nabohøring havde ikke medført indsigelse. Alligevel udspandt der sig en efter min mening spændende diskussion på mødet. DF mente at der ikke skulle gives dispensation, fordi solcellerne ville se grimme ud i Herstedvester, som er
en smuk og arkitektonisk bevaringsværdig landsby. De andre partier endte med at give dispensationen ud fra en holdning om, at solceller der ikke skæmmer, må tillades opsat. Sådanne spørgsmål skal behandles fra sag til sag.
Punkt 25: Ny vandrutschebane på Badesøen (bevilling) fra TUKU (hvad er det for et udvalg –
Kulturudvalget?)
Der var tale om, hvorvidt kommunen skulle bevilge et lån til finansiering af banen.
Problemet var, at hvis banen ikke blev en succes (øgede indtægter), ville Badesøen ikke kunne tilbagebetale lånet uden at hente penge til tilbagebetalingen andre steder i sit budget. Problemet ser sådan ud, fordi kommunen giver ”nettobevillinger” til sine institutioner – dvs. rammebevillinger. Forslaget om banen havde været sendt til høring i
Idrætsrådet, som havde svaret, at en bane var en god idé. Det var bare på betingelse af, at et eventuelt underskud på banen ikke kom til at påvirke rådighedsbeløb for andre idrætsaktiviteter.
Man besluttede på KB-mødet at give lånebevillingen på trods af dette. Hvis banen ikke giver de forventede indtægter, bliver det til en ny KB-sag.
Punkt 28: Opfølgningsredegørelse for kvalitetskontrol Borgmesteren meldte ud, at denne kvalitetskontrol efter hans mening burde granskes nøjere i KB, fx som ”gruppearbejde”. Han ville vende tilbage til det. Og det accepterede KB.

Skriv et svar