Den aktuelle kommunale situation, sep. 2012

Når kommunalbestyrelsen i oktober skal vedtage budgettet endeligt for 2013, sker det på baggrund af en aftale mellem S og SF, der allerede lå klar i foråret. Det er et budget der desværre fortsætter regeringens og kommunens tidligere linje med nedskæringer på velfærdsområdet, og i en kommune som Albertslund, der, som det kom frem for nyligt, ligger nummer tre på listen over kommuner i Danmark med flest fattige(7% fattige generelt og 8,7% fattige børn1) mener vi i Enhedslisten Albertslund at der bør gøres noget drastisk for netop denne gruppe. At vi også ligger nummer tre på listen over kommuner, hvor andelen af fattige er stigende, viser blot at en ændring i politikken kun kan gå for langsomt. Som borgmesteren sagde på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 11. september: ” Vi vil et Albertslund der vender ansigtet til fremtiden – og vi er allerede godt i gang.” Spørgsmålet, der melder sig hos os, er om ikke det er bedre at have et Albertslund der satser på at få alle med, en slags menneskelig bæredygtighed, eller om det kun er dem der har råd, der har ret til at vende deres ansigter mod fremtiden? Og hvilken fremtid går vi i det hele taget i møde i Albertslund, hvis ikke vi gør en massiv indsats for at knække fattigdomskurven?

Albertslunds børn

Når vi har 8,7% fattige børn i Albertslund, er nedskæringer på børneområdet en rigtig dårlig idé. I kommunens budgetaftale indgår en besparelse på støttepædagogkorpset som indbefatter at der fra starten af 2013 ikke længere gives støtte til børn i SFO’erne. Derudover skæres der 1,1 mio. kr. årligt i korpsets ressourcer(personalet), og endelig bliver hele korpset lagt ind under PPR(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), og dets selvstændige administration nedlagt, hvilket kommer til at betyde at støttepædagogerne fremover vil komme til at fungere med base i de enkelte institutioner, og deres nuværende egenskab som en instans der udvikler og anvender faglig ekspertise på området, går tabt. Man har ikke i budgettet indskrevet ressourcer til PPR til den nye administration, så de har ikke reel mulighed for at varetage støttepædagogkorpsets opgaver ordentligt. Disse nedskæringer på området kommer til at betyde at pædagogerne i de enkelte institutioner skal løbe hurtigere, og de børn der har brug for hjælp vil få et meget frustrerende og stressende liv i institutionerne, især hvis de tilhører den voksende gruppe af børn, hvis forældre ikke har ressourcer til at hjælpe dem med deres specielle behov. Det er dyrt at spare på børneområdet. Disse utilpassede børn vil uden hjælp være i overhængende fare for at blive utilpassede unge, og -voksne. Vejen ud af fattigdom og utilpassethed er ikke en barndom som en udstødt problemunge, som der ikke er voksne der har tid og uddannelse til at tage sig af. Endelig fremgår det af den kommunale aftale, at støttepædagogernes ekspertise skal varetages og udbygges i de enkelte institutioner: ”Institutionerne må derfor lægge en langsigtet strategi for kompetenceudvikling og opbygning af specialkompetencer.2” Dette får institutionerne ikke midler til, så denne såkaldt effektivisering betyder, at de enkelte institutioner i fremtiden selv skal være i stand til at tage sig af deres børn med specielle behov. Det er efter vores opfattelse opskriften på et rigtig dårligt børneliv med stressede pædagoger, der skal løbe alt for hurtigt, og er nødsaget til at tage sig af de specielle børn på bekostning af de ‘normale’ børn. Disse nedskæringer er ikke en politik der får Albertslund til at vende ansigtet mod fremtiden, de er ren tilbagegang.

Ejerboliger eller lejeboliger

På området mellem politigården og Kastanieallé besluttede man på kommanulbestyrelsesmødet den 26. juni at give tilladelse til opførelsen af 17 et-familie- ejerboliger. Vores repræsentant, Helge Bo Jensen stillede et ændringsforslag der gik på, at man i stedet for ejerboliger, opførte nogle lejeboliger, men dette var man fra kommunalbestyrelsens side ikke villige til. I Enhedslisten Albertslund mener vi at alle skal have mulighed for at bo attraktivt og miljøvenligt, uanset indkomst. Ved at give tilladelse til at opføre ejerboliger, lægger man beslutningerne om miljø og sociale indretninger i forbindelse med boligerne, over på private interesser. Albertslund kommune burde satse på at bygge almene boliger med fokus på nyskabende boformer med innovative, klimavenlige løsninger, til en pris som almindelige albertslundere har råd til at bo i. Langeeng er et eksempel på en nytænkende boligform, men er bestemt ikke socialt inkluderende. Overskuddet fra de nyopførte boliger skal blandt andet gå til at styrke kommunens kassebeholdning, så vi har råd til fremtidige projekter som plejecenter og sundhedshus og Campus Albertslund. Men som Borgmesteren selv sagde på mødet den 11. september, så kommer indtægterne nok ikke til at være særlig store, fordi der ikke er rift om at købe boliger i krisetider. Så kunne man fristes til at spørge om det ikke var en bedre idé at alle skal have lov til at bo attraktivt og miljøvenligt, og om kommunen ikke burde satse på dette, både når der bygges nyt, men bestemt også i forbindelse med den kommende renovering af Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslund Boligforenings rækkehuse i Albertslund Syd. Også her har kommunen valgt ikke at fokusere på billige boliger, men på attraktivitet og til dels miljøhensyn. Alt i alt har kommunen med næste års budgetaftale atter en gang valgt at lade dem der ikke har nok i forvejen, betale for krisen. Man har vedtaget at søge om at sætte skatten op med 0,2% i kommunen, men bl.a. på grund af det skrå skatteloft, er det igen de lavtlønnede det kommer til at ramme hårdest. Hvad de 20 mio. kr. det skaffer kommunekassen skal bruges til, står ikke klart. Udover de nævnte områder indeholder aftalen bl.a. andet også besparelser(eller effektiviseringer, som det jo så fint hedder i aftalen) på specialområdet, ældreområdet, og dagplejeområdet, som har fået skåret i normeringen, på trods af at Albertslund Kommune har fået 2,5mio. via bloktilskuddet til børneområdet, der fra regeringens side var øremærket til flere voksne(i den efterfølgende aftale med KL kom det til at hedde ”forbedring af kvaliteten i dagtilbud” 3). Kvaliteten af dagtilbud starter med de varme hænder. I det hele taget lægges der op til et kommunalpolitisk år, hvor der ikke gøres nok for de fattige, de arbejdsløse, børnene, de socialt udsatte, alle de grupper der ikke har råd til at betale, mens man satser på at have en såkaldt ”sund økonomi”(kan man overhovedet kalde det det, hvis den skabes på bekostningen af de udsatte borgere?), og stort opslåede projekter som det nye Campus Albertslund, hvor man har planer om at samle en række uddannelser under et nyt, smart tag. Side 4 1/2012 På Tværs -Bodil Garde, Albertslund, september 2012 3) http://bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/ 500_millioner_til_dagtilbud?OpenDocument 2) Dagsorden for kommunalbestyrelsesmødet d. 11. september 2012, side 25. 1) http://www.ae.dk/files/AE_fattigdommen-vokserisaer- paa-Sjaelland.pdf

Skriv et svar