Borgmester vildleder om kommunens økonomi

Borgmesteren er i sidste nr. af AP refereret for en række udtalelser om budgettet de kommende år, bl.a.:
– “Vi har styret efter en handlingsplan, der betyder at vi nu har en solid økonomi i Albertslund og et godt råderum. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte i hvilken takt vi skal udvikle byen – og det skal ske ved at inddrage borgerne”
– “Vi skal udvikle skoler, daginstitutioner, have et plejecenter, udvikle de grønne områder og foretage en række investeringer i Albertslunds fremtid”
– “Vi står alt i alt overfor at skulle beslutte, hvordan vi fra 2014 og frem skal bruge byens penge.. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at sætte dagsordenen, sådan som økonomien er. Vi går fra en lang periode med tilpasning af den kommunale økonomi til en perioden, hvor vi har fået skabt økonomisk grundlag for at prioritere – hvad det er vi vil, og i hvilket tempo”

I forhold til borgmesterens udtalelser til AP vil vi gerne bemærke følgende:

– Borgmesteren vildleder om kommunens økonomi. På et budgetmøde i juni blev der lagt en investeringsplan frem, hvor de samlede ønsker til byudvikling og forskellige prestigeprojekter i årene fremover koster over 1 mia. kr. (heraf centeret ca. det halve), og samtidig et forslag fra forvaltningen om at det skulle finansieres ved endnu en besparelsesrunde på velfærden – der skulle skæres 30 millioner i driftsudgifterne, d.v.s. formentlig ganske som tidligere især på børn, ældre og socialområdet.

– Den samme plan viser desuden at økonomien omkring centersalget og bygningen af plejecenter, parkeringskælder og sundhedshus overhovedet ikke hænger sammen. Modsat hvad der tidligere er forelagt kommunalbestyrelsen, viser det sig nu, at der skal bruges 540 millioner på projektet – mens der kun er indtægter for 450 millioner kr. Altså belaster centerprojektet kommunens økonomi med 90 millioner. Dertil kommer de årlige tabte lejeindtægter.

– Enhedslisten vil gerne gå positivt ind i de kommende forhandlinger om kommunens budget, men det må være en forudsætning, at forhandlingerne foregår på et oplyst grundlag – og at der ikke blot sættes gang i en masse prestigeprojekter, hvor det reelt viser sig, at den fine byudvikling skal betales med endnu flere nedskæringer på vores velfærd. Det må være slut med at skubbe regningen over på de svageste skuldre. Også selvom det først sker på den anden side af kommunalvalget!

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten, tlf. 20512181

Borgmesterrens indlæg i AP

Svar på læserrev en lokal SF’ere havde i Albertslundposten

Hvorfor stemte SF imod?
I AP d. 11. Juni omtaler Anette Pedersen, SF, Enhedslistens forslag om en ny arbejdstidsaftale med lærerne. Anette Pedersen er imidlertid meget upræcis i sin fremstilling af vores forslag: “et forslag, som kort fortalt gik ud på at Albertslund Kommune skulle genindføre den “gamle” arbejdstidsaftale, når den er udløbet”.
Vores forslag har nemlig følgende ordlyd:

“Forslag om ny arbejdstidsaftale med lærerne i Albertslund.
Albertslund kommune indleder umiddelbart efter sommerferien forhandlinger med kreds 25 med henblik på at indgå en ny kommunal arbejdstidsaftale for de kommende år med afsæt i følgende:

– Der tages udgangspunkt i den eksisterende lokale arbejdstidsaftale.

– Albertslund kommune ser det som sin vigtigste opgave gennem arbejdstidsaftalen at sikre gode vilkår for forberedelse og kvaliteten af undervisningen.

– Gennem den nye lokale aftale lægges vægt på, at lærerne sikres størst mulig indflydelse på undervisningen og deres arbejdsforhold – individuelt og gennem deres faglige organisation.”

Det undrer os meget, at SF ikke kunne stemme for dette forslag. Hvad er SF uenig i? At der er en sammenhæng mellem mulighed for forberedelse og kvalitet i undervisningen? Eller at lærerne og alle andre offentligt ansatte skal have størst mulig indflydelse på deres arbejde og arbejdsforhold? Som bekendt var det et hovedformål med lockouten og regeringsindgrebet at minimere lærernes og deres faglige organisations indflydelse på deres arbejdsforhold. Efter vores opfattelse skal Albertslund gå en helt anden vej. Vi ser det som helt nødvendigt at sikre alle offentligt ansattes indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og –indhold. Engagement og nytænkning er tæt forbundet med demokrati og indflydelse.

I stedet vælger SF at stille et ændringsforslag, der er meget tæt på at være helt tømt for indhold. Nemlig at forvaltningen, skolernes ledelse og Kreds 25 skal samarbejde. Det støttede vi naturligvis. Men hvad ville det betyde helt konkret?

Regeringsindgrebet i lockouten indeholder mulighed for, at den enkelte kommune kan indgå en arbejdstidsaftale som hidtil: “Reglerne kan fraviges eller suppleres ved en lokalaftale indenfor rammeaftalen”. Det er den mulighed vi foreslog, Albertslund – ligesom flere andre kommuner – benytter sig af.

At SF her i Albertslund stemte imod vores forslag (Birgit Hauer og Mehmet Kücükakin undlod dog at stemme) er uforståeligt, men ligger måske i forlængelse af, at SF gennem hele forløbet har stået sammen med S i KLs bestyrelse i felttoget mod lærernes arbejdsvilkår og kvaliteten i folkeskolen. Vi havde og har større forventninger til SF i Albertslund. Kom nu ind i kampen!

Helge Bo Jensen, Kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten

X i kalenderen

Onsdag den 23. oktober, kl. 19.30
Ledelsesmøde hos Marianne, Bøgeskoven 179

Torsdag den 24. oktober, kl. 19.00 – 21.00
Alrummet ved Musikteatret Albertslund
Aktivistaften

Lørdag den 26. oktober, kl. 10.30 – 14.00
Albertslund Centrum
Torvevogn, Valgkamp Albertslund

Lørdag den 26. oktober, kl. 10.00
hos Jens, Snebærhaven 116
Plakatklistrehold

Mandag den 28. oktober. kl. 19.30
Kommunalbestyrelsessalen, Albertslund
Møde med Preben Wilhjelm

Torsdag den 31. oktober. kl. 19.30
Ledelsesmøde hos Stig, Kanalgaden

Lørdag den 2. november, kl.10.00
Georg, Ørnebjergvej 37
Aktivistdag, valgkamp Glostrup

Lørdag den 2. november, kl. 10.30 – 14.00
Albertslund Centrum
Torvevogn, Valgkamp Albertslund

Søndag den 3. november kl. 13
Albertslund biograferne
Med Enhedslisten i biffen:
Ken Loach: ”The Spirit of ’45”

Mandag den 4. november kl. 19.30
Ledelsesmøde hos Helge, Albertslundvej 9
Kommunalgruppemøde

Lørdag den 9. november, kl. 10.30 – 14.00
Albertslund Centrum
Torvevogn, Valgkamp Albertslund

Onsdag den 13. november, kl. 19.30
Ledelsesmøde hos Henning, Elmehusene 292

Lørdag den 16. november, kl. 10.30 – 14.00
Albertslund Centrum
Torvevogn, Valgkamp Albertslund

Tirsdag den 19. november, kl. 9.00 – 20.00
Valg til kommune og region
Stor fremgang for Enhedslisten!

Medlemsmøde om Enhedslistens skolepolitik

Onsdag den 12 juni, kl. 19.30
Sted: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2 (fællessal 1).

Enhedslistens skolepolitik, Heldagsskole eller ej? og Folkeskolereformen

Vi har inviteret folketingsmedlem Lars Dohn (ordfører på folkeskoleområdet) til at komme med et oplæg.

Glostrup Fritidscenter, se link:

Bus 141, 149, 123 stå af på Hovedvejen (lige ved ringvejskrydset) eller gå fra Glostrup Station

Hilsen
Enhedslisten Albertslund, Glostrup, Vallensbæk

Enhedslistens kommunalpolitiske program 2014-2018

– Et Rødt og grønt Albertslund  

Indledning

Vi vil have et samfund, hvor det ikke er pengene, men menneskene der bestemmer. Hvor vi i fællesskab former vores liv. Et solidarisk og økologisk samfund hvor demokrati og velfærd for alle er en selvfølgelighed: Vi kalder det socialisme. Det kræver grundlæggende samfundsforandringer.

Her i Albertslund vil vi her og nu være med til at skabe, styrke og bakke op om ethvert initiativ for mere velfærd, demokrati, bedre miljø og mindre marked.

Den økonomiske krise

Konsekvenserne af den økonomiske krise rammer næsten udelukkende lønmodtagere på og udenfor arbejdsmarkedet. Arbejdsløshed og de velfærdsforringelser, der er et resultat af regeringens mere og mere gennemførte borgerlige politik, rammer kommuner som Albertslund særlig hårdt. På den baggrund vil vi arbejde for at venstrefløjens styrke i Albertslund – i og udenfor kommunalbestyrelsen – bruges til:

 • at der tages kommunale beskæftigelsesinitiativer og føres en politik baseret på solidariske løsninger, så Albertslunds befolkning beskyttes mest muligt mod krisens ødelæggende virkninger
 • at påvirke den landspolitiske situation mest muligt i solidarisk retning. Det kan bl.a. gøres ved at vise, at en anden politik kan virkeliggøres i Albertslund.

Selvom det indtil nu kun er lykkedes i særdeles begrænset omfang, vil vi blive ved med at presse på for en alliance med især S og SF for at nå disse mål. Vi vil foreslå fælles initiativer, aftaler og forlig og søge at samle lokalt flertal – eller det størst mulige mindretal – for et solidarisk politisk alternativ.

 

Sådan arbejder vi

Vi accepterer ikke regeringens økonomiske rammer for kommunens økonomi. Tværtimod arbejder vi på at mobilisere lokale kræfter for at forsvare velfærden overfor skiftende regeringer og folketingsflertal. Vi vil opstille klare politiske alternativer til den førte nedskæringspolitik.

Skal der for alvor gennemføres større forandringer i Albertslund Kommune til fordel for det store flertal, så kræver det også kamp og mobilisering udenfor kommunalbestyrelsen. Vi arbejder fokuseret på at trække de andre partier til venstre ved at stille ansvarlige forslag, der ikke medfører nedskæringer og forringelser for almindelige mennesker, men i stedet forbedringer, og vi holder altid et vågent øje med, hvad andre partier lover og holder dem op på det, hvis de forsøger at løbe fra det. Enhedslistens arbejde i kommunalbestyrelsen går på to ben – det, der sker indenfor i KB skal støtte det, der sker udenfor. Det er et af vores vigtigste mål at bidrage til at få folk til selv at røre på sig og organisere sig for derved at mobilisere til kamp mod det kapitalistiske samfunds utilstrækkeligheder.

Beslutninger i kommunalbestyrelsen træffes ind imellem under indtryk af folkeligt pres, som vi deltager i og formidler ind i kommunalbestyrelsen. En del beslutninger træffes uden, at et folkeligt pres forekommer. Mange minoritetsgrupper har ikke ressourcer til mobilisering imod nedskæringer. De vil finde en allieret i Enhedslisten, både i kommunalbestyrelsen og udenfor. Enhedslisten taler også de tavses sag.

Enhedslisten er et ansvarligt parti. Vi kæmper for at alle borgere behandles ordentligt, og at der er ressourcer nok til at løfte velfærdsopgaverne – sådan forstår vi ansvarlighed.

Enhedslistens parlamentariske princip om at stemme for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse er det generelle princip, vi arbejder efter. Vi indgår ikke studehandler, hvor vi f.eks. accepterer forringelser på plejehjemmet mod at få flere penge til børnehaverne.

EL indgår derfor ikke aftaler eller forlig der indebærer forringelser for børn, ældre, svage grupper eller på miljøområdet. Dog kan vi godt acceptere besparelser, der ikke indebærer forringelser i form af f.eks. ringere arbejdsmiljø eller servicereduktioner på disse områder.

En øget kommunal indkomstskat rammer de laveste indkomster hårdest. Derfor er det en forudsætning for Enhedslistens medvirken til en øget kommuneskat, at der sikres social kompensation til lavindkomstgrupper.

 

Velfærd og tryghed i Albertslund

Fællesskab hele livet

For at samfundet kan bevæge sig i en mere solidarisk retning er det vigtigt at politik altid handler om mennesket først. Og mennesker skal have det godt, hele livet. Børn skal have adgang til ordentlige institutioner med voksne der har tid og resurser til dem. Unge skal have mulighed for at tage sig en uddannelse, også selvom de kommer fra hjem uden bøger. Alle skal kunne få arbejde med ordentlige vilkår, men de skal også have ret til at have fri og dyrke forskellige fritidsinteresser. Ældre skal kunne have en tryg alderdom med hvad der hører til af hjælp og sociale tilbud.

Børn og unge

Albertslund kommune bør forpligte sig til at sørge for et ordentligt børne– og ungdomsliv. I Enhedslisten ønsker vi en kommune der satser på glade børn. Alle børn har ret til at trives og udvikles i kommunens daginstitutioner. Det får man ved at have ordentlige normeringer i institutionerne, gode muligheder for billige fritidstilbud, og en helt særlig indsats for at Albertslund bliver en kommune hvor det bliver lettere at bryde den sociale arv.

Konkret foreslår vi:

 • At der indføres bedre normeringer i dagtilbuddene
 • At der ansættes flere støttepædagoger i børnehaver og skoler
 • At der skabes flere aktivitetstilbud udenfor institutionerne
 • At modersmålsundervisningen genindføres
 • At enhver form for social og økonomisk ulighed bekæmpes i vores daginstitutioner og i folkeskolen. – Børn skal f.eks. have gratis mælk og tilskud til sund mad i skolernes kantiner.
 • At flere får en ungdomsuddannelse ved en tidligere vejledning og målopstilling for den enkelte unge fra 7. klasse
 • At der ansættes socialrådgivere på alle skoler
 • At der etableres gode kantiner med lokal madproduktion på alle skoler
 • At kommunen siger nej til heldagsskoler, ja til mere fri tid – mere ”kan tid” og mindre ”skal tid”
 • At der gives bedre klubtilbud med kreative værksteder og lektiehjælp
 • At der oprettes et brugerstyret ungdomshus

Bedre arbejdsmiljø og flere jobs

Enhedslisten Albertslund arbejder for at arbejdsmarkedet tilpasser sig byens borgere – ikke omvendt. De fleste af os tilbringer meget af vores liv på arbejde, og derfor skal det også foregå under ordentlige, meningsfulde forhold. Alt for mange bliver nedslidt på grund af for stor arbejdsbyrde, og det mener vi ikke er menneskeligt forsvarligt. Hvis man er så uheldig at miste sit arbejde eller ikke er i stand til at arbejde, er man ikke et mindre værdigt menneske.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunen sikrer dagpengeret til alle eventuelt ved oprettelse af midlertidige stillinger
 • At kommunen genopretter nogle af de jobs man har nedlagt for at spare: Opsyn i svømmehaller, service i borgerservice, lærer- og pædagogstillinger, pedelmedhjælpere, sti/grøntarbejde…
 • At der skabes arbejdspladser ved at påbegynde kommunal produktion af fx grøntsager, frugt, autoværksteder, cykelværksteder
 • At jobcenteret får reelle jobs de kan tilbyde

I forhold til kommunen som arbejdsgiver foreslår vi:

 • At man har mere tillid – og mindre bureaukrati – til de kommunalt ansatte. De skal ikke mødes med mistillid i form af krav om utallige rapporter og skriftlige planer, men med tillid til at de er kvalificerede til deres arbejde.
 • At man indfører stop for overarbejde

I Enhedslisten mener vi desuden at fokus skal flyttes fra ”sociale snydere” til selskaber der ikke betaler nok skat. Det er ikke de arbejdsløse der har skabt krisen, og vi så gerne at hetzen ophørte.

Ældre

Vi skal alle kunne leve i tryg forvisning om, at hjælpen er der, når eller hvis vi får brug for den, når vi bliver ældre. Vi arbejder for genopretning af de seneste års voldsomme økonomiske nedskæringer på service og de ældres livskvalitet, ikke mindst i plejesektoren. Enhedslisten arbejder for, at der opnås større retssikkerhed på hjemmehjælpsområdet, hvilket kan opnås ved at definere et minimum af hjemmehjælpsydelser – f.eks. tøjvask, opvask, rengøring, indkøb, personlig hygiejne, sikkerhed for at man kan komme ud at gå osv. – ydelser, som man har ret til, hvis man ikke alene eller selv kan udføre opgaven.

Konkret foreslår vi:

 • At arbejdstilrettelæggelsen i hjemmehjælpen skal ske i dialog mellem bruger og hjælper.
 • At praktisk hjælp skal ydes mindst en gang om ugen, året rundt
 • At al hjemmehjælp bør ydes med forebyggende og aktiverende sigte, så brugeren – når denne har lyst og mulighed – inddrages i arbejdets udførelse.
 • At hjælperen så vidt muligt bør være samme person.
 • At hjemmehjælpen ikke mere skal opfattes som en vare, med dertil hørende minut-tyrani for brugere og hjemmehjælpere.
 • At de ældres behov skal tænkes med, når der sker byfornyelse,
 • At vi skal tage de ældres ønsker om andre boformer – f.eks. seniorbofællesskaber – alvorligt, så alle uanset økonomi får denne mulighed.
 • At alle får mulighed for at leve inden for rammer, hvor deres kultur, sprog, religion og sociale behov tilgodeses.

Tryghed for alle

At skabe tryghed for alle i Albertslund handler især om at skabe et sikkerhedsnet som man ikke kan falde igennem. I Enhedslisten har vi et ønske om at ingen i Albertslund skal leve under fattigdomsgrænsen. Blandt andet derfor vil vi have flere tiltag for at hjælpe de svageste i kommunen. Vi skal tilbyde god og gratis gældsrådgivning. Alle skal have ret til billige og ordentlige boliger. Men tryghed for borgerne i en kommune handler også om social tryghed. Derfor arbejder vi i Enhedslisten Albertslund for at bekæmpe isolation og ensomhed ved at styrke lokale fællesskaber og foreninger.

Et sikkerhedsnet man ikke falder igennem, indebærer også at det er muligt at få støtte og hjælp når man i perioder eller permanent har behov for det. Uanset om en funktionsnedsættelse skyldes fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, skal alle borgere sikres lige rettigheder og muligheder, fx gennem kompenserende, støttende og udviklende ydelser og gennem relevante hjælpemidler.

Konkret foreslår vi:

 • At mennesker med funktionsnedsættelser tilbydes kompenserende ydelser og hjælpemidler, herunder adgang til boliger som er tilgængelige for dem. Dette skal ske uafhængig af økonomisk formåen, hvilket fx ikke er tilfældet i dag hvor støtte til handicaptransport er indkomstafhængig.
 • At det specialiserede socialområde opprioriteres så de mest udsatte grupper – herunder hjemløse, misbrugere og svært sindslidende – tilbydes kvalificeret og relevant hjælp med udgangspunkt i deres ønsker og behov.
 • At der oprettes et uvisiteret akuttilbud til borgere i akut psykisk krise for at forebygge at psykiske kriser udvikles til langvarige psykiske lidelser og for at sikre at også borgere med psykiske vanskeligheder som ikke ønsker indlæggelse eller medicinsk behandling i psykiatrien, tilbydes kvalificeret hjælp.

I det hele taget arbejder vi i Enhedslisten for et Albertslund med mennesket i centrum. Det gælder for os om at skabe en kommune hvor det er trygt for alle at bo, fordi man ikke mister sin forsørgelse hvis man mister sit arbejde. Hvor man kan bo ordentligt og billigt, have et godt og ikke alt for hårdt arbejde – og hvor man kan sende sine børn i gode børnehaver og skoler og få en værdig alderdom.

Integration

Enhedslisten mener der skal være plads til den forskellighed der er både i kultur og levemåde.

Særligt mange indvandrere rammes hårdt af krisen, og har svært ved at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Det meget ulige boligmarked fører desuden til at koncentrationen af indvandrere bliver særligt høj i boligområder, der er belastet af sociale problemer og stor arbejdsløshed.

Enhedslisten modarbejder enhver form for diskrimination og racisme og arbejder for lige rettigheder for alle, og vores klare synspunkt er, at alle bør have lige muligheder for et godt liv, både formelt og reelt. Enhedslisten vil et solidarisk, rummeligt og multikulturelt præget fællesskab, som bygger på respekt, tryghed, demokrati og menneskerettigheder.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunen skaber en bedre etnisk personalepolitik, så de dårlige muligheder for mange indvandrere på arbejdsmarkedet forbedres.
 • En kommunal boliganvisningspolitik, der baseres på rettigheder, behov og tilbud – og ikke som nu på kvoter og diskrimination.
 • At der gives bedre klubtilbud i udsatte boligområder
 • At modersmålsundervisningen gennemføres som et middel til at sikre tosprogede elever et større udbytte af undervisningen og faglige resultater på linje med de etnisk danske børn.
 • At der findes venskabsbyer i de lande, vi har flest albertslundere fra: Tyrkiet, Pakistan m.v.

 

For et grønt Albertslund

Forsyning

Enhedslisten Albertslund afdeling arbejder for gennemførelse af et socialistisk samfund. Det vil sige et samfund, hvor væsentlige virksomheder er ejede af brugere og borgere i fællesskab. Vi mener en ny og ansvarlig politik er nødvendig, hvis vi skal beskytte klima og miljø. Basal forsyningsvirksomhed, som vand, el, varme og kommunikation er et godt sted at starte.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunen investerer i vindmøller, solvarme, solcelleanlæg, affaldssortering og reduktion i affaldsmængden
 • Oprettelse af Albertslund Vedvarende Energiforsyningsselskab
 • At kommunen anlægger fibernet eller Wifi-net til alle borgere
 • Lokal vandforsyning fra boringer i Vestskoven
 • Nedsivning af regnvand
 • At al kommunal produktion omstilles til bæredygtig produktion

Lokal produktion

I Enhedslisten Albertslund vil vi gerne have mere kommunal produktion. Dels fordi vi har brug for arbejdspladser til byens borgere, dels fordi en omstilling til bæredygtig udvikling er nødvendig af hensyn til klima og miljø.

Konkret foreslår vi:

 • At der startes lokal produktion af basale fødevarer. Produktionen, som skal være økologisk, forestås af uddannet personale og til overenskomstmæssig løn. Et sted at starte kan være produktion af økologisk frugt og grønt til skoler, plejehjem og daginstitutioner.
 • At kommunale arealer beplantes i videst mulig udstrækning med fx frugttræer, bærbuske og andet der kan indgå i lokal fødevareproduktion.
 • At større arealer benyttes til husdyrhold, der kan indgå i lokal fødevareproduktion.
 • At der anlægges mindre kommunale non-profit virksomheder til bearbejdning og salg af fødevarerne.

Energirenovering

Enhedslisten Albertslund ønsker omstilling til et fossilfrit energisamfund for at mindske forureningen og nedbringe CO2 udslippet. Der er brug for lokale initiativer vedrørende energirenovering af kommunale bygninger og almennyttige boliger, og for omstilling til vedvarende energi. Albertslund har mange arbejdsløse, nogle af dem kan uddannes til at varetage disse opgaver, ligesom de unge, der mangler praktik, naturligt inddrages.

Konkret foreslår vi:

 • Albertslund Kommune opretter en håndværksafdeling, hvis medarbejdere kvalificeres, med faglig viden om lavenergibyggeri, passivhuse og energirenovering.
 • Der etableres lokale non-profit virksomheder der producerer klimavenlige bygningselementer.
 • Energirenoveringer gennemføres med tanke for, at alle har ret til en god bolig, der er til at betale. Således må kommunen sikre, at ingen må gå fra hus og hjem på grund af energirenoveringer.
 • Albertslund Kommune skal modsætte sig DONGs øgede kulfyring på Avedøreværket
 • Albertslund Kommune skal presse på for at erstatte afgifterne på el med incitamentstakster

Trafik

Albertslundere er rigtig gode til at bruge cyklerne. Vi har allerede mange gode cykelstier, men det kan nemt blive meget bedre.

Konkret foreslår vi:

 • At der anlægges en ny cykelsti mellem nord og syd ved Albertslund Centrum
 • En udbygning af et pendlercykelstinet
 • At snerydningen på cykel- og gangstier prioriteres højest
 • Bedre belysning på stierne
 • At der eksperimenteres med solcelleopvarmede supercykelstier
 • At forholdene forbedres, hvor der ikke er ordentlig adgang til den offentlige transport for fodgængere med barnevogn eller personer i kørestol
 • Brug af offentlig transport skal gøres nem og billig.

Konkret foreslår vi:

 • At der indsættes gratis busser, som dækker hele kommunen
 • At DSB opfordres til at sørge for at der kører flere og længere S-tog. Det bør være muligt at få en siddeplads – også i myldretiden
 • At der indføres 10-minutters drift på S-tog, også aften og weekend
 • At der etableres ekstra adgang til perron fra Blokland
 • At der etableres Taxa-busser og forsøg med cykeltaxa’er
 • At der etableres S-busser gennem boligområderne
 • At der indføres 10-minutters drift på alle lokale busruter og indsættelse af ekstrabusser i myldretiden. Det bør være muligt at få en siddeplads – også i myldretiden
 • At regionaltoget Roskilde – Glostrup – Lufthavnen genindføres

Biler

Skiftende regeringers mangelfulde prioritering af miljø og klima til fordel for privatbilismen sætter dagligt spor i Albertslund, der efterhånden er omringet af motorveje og store indfaldsveje. Dette giver støj- og luftgener.

Konkret foreslår vi:

 • At støtte kommunalt ansattes brug af bæredygtig transport
 • At etablere effektive støjværn langs motorvejene – også langs natur- og rekreative områder
 • At bilernes hastighed sættes ned

Affald

Mængden af affald er stærkt stigende, også i Albertslund. Varer transporteres over stadigt større afstande, og indpakkes i oceaner af emballage. Husholdningsaffaldet sorteres kun delvist, idet de færreste fx komposterer. Næsten alt affald køres til forbrændingsanlæg, til skade for miljøet. I Enhedslisten ønsker vi at vende denne udvikling. Vi skal have meget mere fokus på affaldssortering og genanvendelse.

Konkret foreslår vi:

 • At kildesorteringen udvikles og udvides
 • At der oprettes kurser vedr. affaldssortering i samarbejde med boligafdelinger
 • At lokale genbrugspladser har åbent flere gange ugentligt og har ansatte til at servicere og hjælpe borgerne
 • At kommunen lægger pres på leverandører, for at få dem til at mindske brug af emballage
 • At der etableres komposteringsmuligheder, der kan håndteres sikkert af borgerne i boligområderne
 • At der etableres og tilskyndes til direkte genbrug

Øvrige initiativer

Overalt i Albertslund bør det være muligt at få en nyttehave tæt på sin almennyttige bolig, og kommunen stiller lokaler til rådighed for en indkøbsforening, der distribuerer økologiske varer. Albertslunds borgere har vist stor interesse for ”Grøn Dag”, og det vil derfor give god mening at lave flere ”Grønne Dage”. Desuden har Albertslund med sin beliggenhed – tæt på både København og Roskilde – mange gode muligheder for at udvikle bæredygtig turisme. Tomme fabriksbygninger kan fx klimarenoveres og udnyttes til formålet.

 

Demokrati: Mere end et kryds hvert 4. år

Mere demokrati, mindre marked

Socialisme handler først og fremmest om en udvidelse af demokratiet. Det gør det også i Albertslund. Det drejer sig om at vi skal have mere demokrati, at alle vi almindelige mennesker skal have den fulde indflydelse på vores tilværelse. Det betyder at markedskræfterne og ejerne af de store virksomheder skal have så reduceret deres indflydelse mest muligt.

Derfor skal kommunen – og andre fællesskaber – overtage en større og større del af aktiviteten i samfundet. Det demokratiske råderum skal udvides – den offentlige sektor skal være større. Det vil sige kommunen skal stoppe udlicitering og privatisering, ligesom allerede udliciterede opgaver kan hjemtages – og der kan oprettes kommunal produktion på en række nye områder.

Konkret foreslår vi:

 • At al vedligeholdelse og renholdelse af veje og parker hjemtages
 • At renovationen igen overtages af kommunen
 • At kommunes brug af konsulenter gennemgås kritisk og begrænses mest muligt

En mere demokratisk offentlig sektor/kommune

Kommunen skal på ingen måde efterligne den private sektor, men finde sin helt egen identitet i at skabe god, kvalitetspræget og effektive offentlig service for borgerne.

I stedet for at efterligne den private sektor, hvor alt handler om den laveste pris og størst mulige pres på de ansatte, lukkethed og forretningshemmeligheder, skal Albertslund kommune i stedet satse på de offentlige ansattes faglighed og engagement. Demokratiet skal bruges som drivkraft.

Konkret foreslår vi:

 • At alle beslutninger i kommunen træffes i størst mulig åbenhed. Vigtige kommunale beslutninger må ikke træffes bag lukkede døre.
 • At Albertslund kommune vedtager en udvidet ytringsfrihed for sine ansatte.
 • At frikommuneforsøg og lignende benyttes til at give de ansatte større indflydelse, f.eks. flere medlemmer af skolebestyrelser, institutionsbestyrelser mv.
 • At kommunalbestyrelsens debatter og afgørelser gøres tilgængelige bl.a. i form af lyd- og billedfiler på nettet.

Kommunen skal møde borgerne med tillid

Borgerne skal mødes med tillid og rådgivning, når vi kontakter kommunen. Kontrol og overvågning af borgerne skal erstattes af klare regler og vejledning. Brugerbestyrelser, foreninger og bevægelser skal inddrages mest muligt i beslutningsprocesserne.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunen ansætter en kommunal ombudsmand, der skal være borgernes repræsentant i det kommunale maskineri.
 • At der indrettes et medborgerhus for foreninger centralt i kommunen med mødefaciliteter, restaurant/værtshus. Det kunne f.eks. være i en del af fængslet, når det lukkes.
 • At alle kommunens bygninger gøres mere tilgængelige for foreninger og grupper af borgere.
 • At effektive selvbetjeningsløsninger på nettet suppleres med mulighed for personlig kontakt og vejledning, således at f.eks. ældre, der ikke er vokset op med it, ikke hægtes fuldstændigt af.

En demokratisk kulturpolitik

Albertslund skal føre en kulturpolitik der er lokalt funderet og internationalt orienteret. Bl.a. ved at sørge for lokaler og ressourcer for lokale foreninger.

Kulturpolitikken skal tilgodese alle borgere uanset alder, etnicitet og køn. Kulturpolitikken skal være en modvægt til den kommercielle kultur der er kontrolleret af internationale monopoler. Det skal være økonomisk overkommeligt for alle borgere at deltage, og den brede kultur må ikke begrænses af hensyn til en elitekultur. Endelig skal kulturen skal ikke være dikteret at statslige kanoner.

Et stærkere Albertslund

Som en af landets rødeste kommuner skal Albertslund bruge sin politiske styrke til at påvirke udviklingen også udenfor kommunegrænsen. Dels ved eksemplets magt, hvor vi f.eks. på miljøområdet kan vise at en anden politik kan lade sig gøre – og inspirere langt udenfor kommunens grænser. Dels ved at blande os i den landspolitiske debat – og slås for solidariske og demokratiske svar på krisen – og for større økonomisk råderum til kommunerne.

Vi kan stille forslag i Kommunernes Landsforening (KL) om en bedre kommuneaftale, så der bliver råd til mere velfærd, eller om bedre arbejdsmiljø for de offentligt ansatte

Vi kan blande os og påvirke debatten i Folketinget om bl.a. velfærdsspørgsmål, ved at tage initiativ til at mobilisere for en anden politik, f.eks. i form af demonstrationer, deputationer, debatindlæg i dagspressen mv.

 

Kommunalpolitisk beretning, april 2013

På kommunalbestyrelsesmødet i april kunne man tydeligt se på tilskuerrækkerne at det er valgår, og bagefter kunne man høre folk koordinere hvem der skulle skrive hvad og sådan. Man kan også se det på politikken, der kommer af og til helt tilforladelige ting fra S og SF.

Midlertidige jobs

På kommunalbestyrelsesmødet i februar havde vi lavet et forslag om at Albertslund kommune skulle oprette permanente og midlertidige jobs for at redde nogle af de mange der faldt for dagpengereglerne. Det har socialdemokraterne imidlertid været ude og tage æren for, det er helt tydeligt at man må tage den positive omtale man kan få i et valgår, og så er detaljerne tilsyneladende mindre vigtige.

De borgerlige havde som sædvanligt indvendinger mod at ansætte folk i midlertidige stillinger, det synes de simpelthen ikke er fair. Hellere ikke have noget arbejde, end et midlertidigt(det var min egen konklusion). Pia Brandt Halling(K) mente at vi ikke skulle skabe vækst i den offentlige sektor, men hellere i den private, og V mente at man burde lave et erhvervscenter der kan styrke virksomhederne i Albertslund i stedet for.

Men vi var glade, ikke mindst fordi det er vores forslag fra februar der bærer frugt. Det er første gang at man i Albertslund prøver konkret at løse problemer som regeringen har skabt for borgerne. Der er ca 200 der falder i Albertslund, og denne her model skaber i omegnen af 60 stillinger, så det er jo ikke nok, men det er et klart skridt i den rigtige retning. Dog er der stadig enkelte problemer: Der er ikke hjemtaget opgaver som før har været udliciteret, man har ikke haft fokus på at oprette midlertidige jobs rettet til at folk kan genoptjene dagpengeretten og der er indregnet en mængde seniorjobs, som jo er jobs kommunen alligevel skal oprette, og som ikke kan indgå i puljen af midlertidige, da seniorjobberne jo har krav på permanente jobs. Helge sagde at han håbede det var en fejl at seniorjobbene var med, men det viste sig (med en del snakken udenom fra SF) at det var de ikke. Borgmesteren sagde at seniorjobbene var en del af de medregnede jobs, men de var ikke midlertidige fordi de også er garanteret bagefter(bagefter hvad? Kan man førsrt være ansat midlertidigt, men med garanti til at fortsætte?) Så mængden af specielt oprette jobs var reelt mindre, men det er stadig et skridt i den rigtige retning. Helge stillede ændringsforslag om at man skulle undlade at tælle seniorjobbene med, men i stedet sørge for at finde stillingerne andre steder, men det faldt 19-1 og en socialdemokrat der undlod at stemme.

S og SF var også yderst tilfredse, de argumenterede med at hvis vi ikke gjorde noget for de udfaldstruede risikerede de at miste deres tilknytning til arbejdsmarkedet fuldstændig, og så var de svære at få halet ind igen, og at kommunen som arbejdsplads er Albertslunds største, og bør derfor gå forrest i jobindsatsen.

S, SF, DF og vi selv stemte for forslaget, og V og K stemte imod(det giver en fordeling på 18-3)

Landsbykarakter?

Der var ansøgning fra et hus i Herstedvester om lov til at sætte solceller på taget at et hus med såkaldt landsbykarakter, og med rødt tegltag (så solcellerne vil være synlige).

Leif Petersen startede med at pointere at vi hele tiden ændrer på landsbykarakter, og at problemet her er at taget er rødt, og derfor har forvaltningen foreslået at man ikke giver lov. Han kommenterer at vi også ændrede på landsbykarakteren da vi opsatte elektrisk lys, solceller er bare et skridt videre i en naturlig udvikling. Hertil kommenterede Danny Olsen(DF) at man ikke kan sammenligne solcelleenergi med asfalt og gadebelysning, fordi de to sidste giver mening, man kan jo lave noget andet end solceller(og hertil havde jeg meget lyst at foreslå at man jo også havde kunnet lave alternativer til gadebelysning og asfalt, hvis man havde ment at det var tilpas skæmmende for landsbykarakteren)

Pia Brandt Halling(K) tog ordet og kaldte de konservative for ”det andet miljøinteresserede parti ved bordet” hvilket udløste en del latter, men hun var tilsyneladende bekymret for miljøet her, og ville derfor give tilladelse til at sætte solceller op.

Helge sagde at man i disse sager måtte opveje årsager og konsekvenser, fordi vi jo render ind i et energiproblem som kan tvinge folk til at prioritere om de vil have solceller eller lign. eller om de vil slukke for deres apparater. Så derfor skal de selvfølgelig have lov til at sætte solceller op.

De fik desværre ikke lov til at sætte solceller op da det kun var Ø, V, K og 4 SFere der stemte for at de kunne det.

Lockout’en

Der var på mødet forslag fra SF om at bruge de penge kommunen tjener på lockout’en på skoleområdet efter konflikten. Albertslund kommune tjener ca 2,4 mio. kr. om ugen på ikke at give lærerne løn. Det var der bred enighed om, og vi må sørge for at følge op på, at de bliver brugt på noget som faktisk gavner skolerne, man kunne jo f.eks. spørge lærerne selv, ligesom man spurgte daginstitutionerne om pengene fra finansloven.

Forslaget tiltrådtes i enighed.

Plejecentret

Til sidst vil jeg lige kommentere på et punkt på mødet om det plejecenter kommunen er ved at bygge. Det var i forvejen et meget dyrt projekt, og nu skulle der bevilliges endnu flere penge hvortil Helge svarede at eftersom vi i Enhedslisten var imod salget af centeret og placeringen af det (det skal som bekendt ligge ved busholdepladsen, så de gamle får rigtig god udsigt over vejen og togskinnerne). Han mente ikke kommunen havde råd til projektet og nu når det koster yderligere kan man yderligere frygte at det skal finansieres endnu mere ved nedskæringer end det i forvejen bliver. Desuden kommenterede Helge at vi på venstrefløjen tit bliver skudt i skoene at være økonomisk uansvarlige, men her vil han godt have at det fremgår at vi har opfordret til ikke at bygge centeret og dermed opfordret til økonomisk ansvarlighed for op mod en halv milliard kroner.

Som sædvanligt blev de ekstra penge bevilliget uden Enhedslisten.

Kommunalpolitisk beretning, marts 2013

Marts måneds kommunalbestyrelsesmøde stod i børnenes tegn. Der var et forslag fra os om at droppe lockout’en fordi der ikke har været reelle forhandlinger med lærerne og børnene i Albertslund kommune har i forvejen så få timer at de efter få dage har for lidt i forhold til folkeskoleloven. Derudover var der et punkt om modersmålsundervisning og nogle midler der skulle fordeles til daginstitutionerne, som jeg også har valgt at kommentere.

Lockout

På Kommunalbestyrelsens møde i marts var der mødt en stor gruppe lærere op med ens t-shirts med teksten ”se mig i øjnene”. De startede med at stille et stort banner op i mødelokalet og de fyldte godt på tilskuerrækkerne. Derudover var Solidaritet eller Frit Fald Vestegnen og nogle medlemmer fra Enhedslisten mødt op, det så virkelig flot ud, og man fik en fornemmelse af at der var kortere mellem parlament og gadekampe, det bør vi dyrke mere i fremtiden. Anledningen var at vi i Enhedslisten havde stillet forslag om at kommunen skulle lade være med at lockoute lærerne i Albertslund, og hvis det blev nødvendigt for at undgå lockout, melde kommunen ud af Kommunernes Landsforening.

Vi startede mødet med den sædvanlige spørgerunde, og derefter gik vi til vores forslag. Helge indledte med en præsentation af forslaget, og pointerede at vi står i en speciel situation når et KL med et flertal af S og SF forringer lærernes arbejdsvilkår for at finansiere en reform af folkeskolen som kommer til at betyde dårlig undervisning og flere timer og at folkeskolerne kommer til at minde om privatejede virksomheder hvor lærerne skal konkurrere indbyrdes for deres arbejdsforhold. Før valget blev den omtalt som ”en reform i dialog mellem forældrene”, men hvordan er lockout dialog?

SF lavede et ændringsforslag som ikke var et forslag om udmelding, men en opfordring til at genoptage forhandlingerne, det var uklart om det placerede skyld hos KL eller Danmarks Lærerforening, og man blev ikke meget klogere af at spørge SF’erne. Deres hovedargument, som  blev fremført af Leif Petersen, var at politikere skal passe på med at blande sig i det faglige arbejde, det er en sag mellem arbejdsgiver og fagforening(Jeg tror Sferne trænger til et teambuildingskursus når de ikke betragter dem selv som en del af KL når de har flertal både der og i kommunalbestyrelsen). Derudover mente han at der var tegn på at der var gode elementer i regeringens reformudspil.

Borgmesteren mente at vi burde respektere den danske model og stå sammen med andre kommuner og agere arbejdsgiver, som vi jo er via vores medlemskab af KL( altså præcis det modsatte argument end SF havde). Han mente at lærerne skal have samme relation mellem leder og medarbejder som alle andre offentligt ansatte og derfor var KL’s krav til lærerne rimelige, og S kunne derfor hverken støtte vores forslag eller SF’s ændringsforslag. Under hele punktet var der ikke andre socialdemokrater der udtalte sig, og ingen der kiggede om mod de mange sure lærere på tilskuerrækkerne.

Helge tog til genmæle og sagde at vi som kommune er forpligtede til at tage stilling i den her sag, man kan ikke både være arbejdsgiver og nægte at blande sig. Den danske model ikke overholdt i den her sag, fordi det står klart at KL skal spare i lærernes arbejdstid for at finansiere regeringens folkeskolereform, og kommer derfor ikke med et forhandlingsmandat men en diktat, derfor kan man ikke bare vaske hænder og henvise til at ”systemet fungerer”. Desuden har KL ikke skaffet sig mandat til den her politik, idet både S og SF gik til valg på en helt anden, meget mere solidarisk politik.

Vores Forslag blev nedstemt med 20-1, DF lavede et ændringsforslag til SF´s forslag som opfordrede KL til at genoverveje lockout’en, det stemte vi og DF for. For SF’s forslag stemte kun SF og resten stemte imod alt.

Modersmålsundervisning

Albertslund kommune er blevet tilbudt at deltage i et forsøg med modersmålsundervisning. Det skulle man tro at man bare tog imod, men det skulle ikke vise sig at være tilfældet. SFerne ville meget gerne have et ja i denne her sag, det var vi selvfølgelig helt enige i og Helge benyttede chancen til at rose SF for at holde fast i deres egen politik her.

Brian Palmund(V) argumenterede for at når det ikke indgik i skolestrategien, skulle vi ikke lave alle mulige projekter udenfor, fordi det fjerner fokus. Jeg ved ikke om Brian er klar over at der står i skolestrategien at de tosprogede børn skal i 2020 præstere på samme niveau som de andre? Som Niels Landvad pointerede så må man tage hensyn til dem, der har brug for det, når man har en skolestrategi der har ambitioner på alle børnenes vegne.

De konservative mente ikke at det er samfundets opgave at lære børn andet end dansk, og DF ville ikke dele folk op efter etnicitet. Hvis du spørger mig, er begge dele en slet skjult racisme, og et mærkeligt forsøg på at få atgumenterne til at passe med det man i virkeligheden vil sige, fordi man lærer jo faktisk primært børn deres modersmål for at de kan lære dansk lettere. Og ikke at dele folk op efter etnicitet, lige når det kommer til sprog er en total mangel på anerkendelse af at vi har forskellig etnicitet, og dermed forskellige indgangsvinkler til dansk.

Men som sædvanlig var socialdemokraterne ikke til at hugge og stikke i. De mente at man var velkommen til at sørge for privat modersmålsundervisning, men vi kunne ikke deltage i kommunale forsøgsprojekter, så forslaget blev desværre ikke til noget.

Flere hænder i daginstitutionerne

For nu at slutte af i en lidt mere munter tone har man spurgt institutionerne i Albertslund hvad de vil bruge de penge der blev bevilliget området med finansloven 2011. Og der viste det sig, ikke synderligt overraskende, at de svarer at de vil have flere hænder.

Helge benyttede den sjældne chance for at rose regeringen, selvom det er den forrige finanslov der træder i kraft. Vi er glade for at de penge bliver brugt til det, de var planlagt.

Brian Palmund roste Enhedslisten, fordi han havde lejlighed til det, og fordi han mente det var vores fortjeneste at de penge blev bevilliget, men Niels Landvad mente det var SF’s fortjeneste og benyttede chancen til at rose sit eget parti.

Summa summarum var at forslaget blev tiltrådt enstemmigt og vi kan altså se frem til en lille smule flere voksne i daginstitutionerne i Albertslund.

X i kalenderen

Fredag den 26. april – Søndag den 28. april
Docken, København Ø
Enhedslistens årsmøde

Onsdag den 1. maj, kl. 8.30
Musikteatrets foyer
Rød 1. maj med Enhedslisten, SF, KPiD

Mandag den 6. maj, kl. 19.30
Helge, Albertslundvej 9
Kommunalpolitisk gruppe, Albertslund

Onsdag den 15. maj, kl. 19.30
Stig, Kanalgaden 8, 2.th.
Inspirationsmøde, valgmateriale

Onsdag den 22. maj, kl. 19.30
Henning, Elmehusene 292
Ledelsesmøde

Onsdag den 29. maj, kl. 19.30
Alrummet, Musikteatret
Medlemsmøde, kommunalprogram for Albertslund

Onsdag den 12. juni, kl. 19.30
Alrummet, Musikteatret
medlemsmøde

Onsdag den 19. juni, kl, 1930
Marianne, Bøgeskoven 179
Ledelsesmøde

Medlemsmøde om kommunalvalgsprogram

Onsdag den 29. maj kl. 19.30

Alrummet ved Musikteatret Albertslund

Læs det nye reviderede forslag til program for kommunevalget i Albertslund i dette nummer af På Tværs. Generalforsamlingen besluttede at udskyde den endelige beslutning om vedtagelse af program til dette medlemsmøde. Vi opfordrer til at lave ændringsforslag og sende dem til ledelsen. Sidste frist for ændringsforslag er onsdag den 22. maj. Send til albertslund@enhedslisten.dk eller kontakt et medlem af ledelsen.

Der er allerede udarbejdet et program for Glostrup, så dette møde kommer mest til at handle om Albertslund.

Åbent brev til Borgmester Steen Christiansen og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen:

Kære forældre
Som far til to elever på Herstedvester Skole er jeg en af mange, der efterhånden er dybt frustreret over, at KL nu i 3 uger har lockoutet såvel lærere som elever fra deres skole.
Kommunalbestyrelsen i Albertslund har et medansvar for konflikten og jeg har derfor skrevet et åbent brev, som afleveres på rådhuset onsdag den 24. april og sendes til Albertslund Posten. Hvis du som forælder skulle have lyst til at være medunderskriver, så send mig en privat besked her på Forældreintra.
Mange venlige hilsner
Jeppe Milthers

“Åbent brev til Borgmester Steen Christiansen og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen:
VI VIL HAVE LÆRERNE TILBAGE
KL’s lockout er på vej ind i den 4. uge med alt hvad det indebærer af usikkerhed for de ældste elever i forhold til deres afgangsprøver, besvær for forældrene til de mindre elever og ikke mindst frustration blandt alle eleverne, der savner deres kammerater og gode lærere.
Lærerne gør dagligt et stort arbejde for at undervise vores børn med alle de forskelligheder de har, og tilrettelægge undervisningen, så alle får det mest mulige ud af den. Samtidig skal de sikre et godt sammenhold i klasserne, et godt samarbejde med forældre og meget mere. Alle disse opgaver kan ikke løses, hvis lærerne skal bindes til et kateder i hele deres arbejdstid.
Vi vil som forældre til elever på Herstedvester Skole opfordre medlemmerne af kommunalbestyrelsen, og ikke mindst borgmester Steen Christiansen, der er medlem af KL’s forhandlingsgruppe, til at lægge pres på KL for at indlede reelle forhandlinger med lærerne, så vores børn ikke længere skal holdes som gidsler i kommunernes lockout af lærerne.
Som medlem af KL har Albertslund Kommune et direkte medansvar for denne konflikt – nu må I påtage jer dette ansvar og få konflikten bragt til ophør.”

Enhedslistens kommunalpolitiske program 2014-2018:

Et Rødt og grønt Albertslund

 

 1. Indledning

Vi vil have et samfund, hvor det ikke er pengene, men menneskene der bestemmer. Hvor vi i fællesskab former vores liv. Et solidarisk og økologisk samfund hvor demokrati og velfærd for alle er en selvfølgelighed: Vi kalder det socialisme. Det kræver grundlæggende samfundsforandringer.

Her i Albertslund vil vi her og nu være med til at skabe, styrke og bakke op om ethvert initiativ for mere velfærd, demokrati, bedre miljø og mindre marked.

Den økonomiske krise

Konsekvenserne af den økonomiske krise rammer næsten udelukkende lønmodtagere på og udenfor arbejdsmarkedet. Arbejdsløshed og de velfærdsforringelser, der er et resultat af regeringens mere og mere gennemførte borgerlige politik, rammer kommuner som Alberslund særlig hårdt. På den baggrund vil vi arbejde for at venstrefløjens styrke i Albertslund – i og udenfor kommunalbestyrelsen – bruges til:

– at der tages kommunale beskæftigelsesinitiativer og føres en politik baseret på solidariske løsninger, så Albertslunds befolkning beskyttes mest muligt mod krisens ødelæggende virkninger

– at påvirke den landspolitiske situation mest muligt i solidarisk retning. Det kan bl.a. gøres ved at vise, at en anden politik kan virkeliggøres i Albertslund.

Selvom det indtil nu kun er lykkedes i særdeles begrænset omfang, vil vi blive ved med at presse på for en alliance med især S og SF for at nå disse mål. Vi vil foreslå fælles initiativer, aftaler og forlig og søge at samle lokalt flertal – eller det størst mulige mindretal – for et solidarisk politisk alternativ.

Sådan arbejder vi

Vi accepterer ikke regeringens økonomiske rammer for kommunens økonomi. Tværtimod arbejder vi på at mobilisere lokale kræfter for at forsvare velfærden overfor skiftende regeringer og folketingsflertal. Vi vil opstille klare politiske alternativer til den førte nedskæringspolitik.

Skal der for alvor gennemføres større forandringer i Albertslund Kommune til fordel for det store flertal, så kræver det også kamp og mobilisering udenfor kommunalbestyrelsen. Vi arbejder fokuseret på at trække de andre partier til venstre ved at stille ansvarlige forslag, der ikke medfører nedskæringer og forringelser for almindelige mennesker, men i stedet forbedringer, og vi holder altid et vågent øje med, hvad andre partier lover og holder dem op på det, hvis de forsøger at løbe fra det. Enhedslistens arbejde i kommunalbestyrelsen går på to ben – det, der sker indenfor i KB skal støtte det, der sker udenfor. Det er et af vores vigtigste mål at bidrage til at få folk til selv at røre på sig og organisere sig for derved at mobilisere til kamp mod det kapitalistiske samfunds utilstrækkeligheder.

Beslutninger i kommunalbestyrelsen træffes ind imellem under indtryk af folkeligt pres, som vi deltager i og formidler ind i kommunalbestyrelsen. En del beslutninger træffes uden, at et folkeligt pres forekommer. Mange minoritetsgrupper har ikke ressourcer til mobilisering imod nedskæringer. De vil finde en allieret i Enhedslisten, både i kommunalbestyrelsen og udenfor. Enhedslisten taler også de tavses sag.

Enhedslisten er et ansvarligt parti. Vi kæmper for at alle borgere behandles ordentligt, og at der er ressourcer nok til at løfte velfærdsopgaverne – sådan forstår vi ansvarlighed.

Enhedslistens parlamentariske princip om at stemme for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse er det generelle princip, vi arbejder efter. Vi indgår ikke studehandler, hvor vi f.eks. accepterer forringelser på plejehjemmet mod at få flere penge til børnehaverne.

EL indgår derfor ikke aftaler eller forlig der indebærer forringelser for børn, ældre, svage grupper eller på miljøområdet. Dog kan vi godt acceptere besparelser, der ikke indebærer forringelser i form af f.eks. ringere arbejdsmiljø eller servicereduktioner på disse områder.

En øget kommunal indkomstskat rammer de laveste indkomster hårdest. Derfor er det en forudsætning for Enhedslistens medvirken til en øget kommuneskat, at der sikres social kompensation til lavindkomstgrupper.

 1. Velfærd og tryghed i Albertslund

Fællesskab hele livet

For at samfundet kan bevæge sig i en mere solidarisk retning er det vigtigt at politik altid handler om mennesket først. Og mennesker skal have det godt, hele livet. Børn skal have adgang til ordentlige institutioner med voksne der har tid og resurser til dem. Unge skal have mulighed for at tage sig en uddannelse, også selvom de kommer fra hjem uden bøger. Alle skal kunne få arbejde med ordentlige vilkår, men de skal også have ret til at have fri og dyrke forskellige fritidsinteresser. Ældre skal kunne have en tryg alderdom med hvad der hører til af hjælp og sociale tilbud.

Børn og unge

Albertslund kommune bør forpligte sig til at sørge for et ordentligt børne- og ungdomsliv. I Enhedslisten ønsker vi en kommune der satser på glade børn. Alle børn har ret til at trives og udvikles i kommunens daginstitutioner. Det får man ved at have ordentlige normeringer i institutionerne, gode muligheder for billige fritidstilbud, og en helt særlig indsats for at Albertslund bliver en kommune hvor det bliver lettere at bryde den sociale arv. Derfor arbejder vi for:

–          Bedre normeringer i dagtilbuddene

–          Støttepædagoger i børnehaver og skoler

–          Flere aktivitetstilbud udenfor institutionerne

–          Modersmålsundervisning genindføres

–          Enhver form for social og  økonomisk ulighed bekæmpes i vores daginstitutioner og i folkeskolen. Børn skal f.eks. have gratis mælk og tilskud til sund mad i skolernes kantiner.

–          Enhver form for ulighed bekæmpes i folkeskolen

–          At flere får en ungdomsuddannelse ved en tidligere vejledning og målopstilling for den enkelte unge fra 7. klasse

–          Socialrådgivere i alle skoler

–          Gode kantiner med lokal madproduktion på alle skoler

–          Nej til heldagsskoler, mere fri tid – mere ”kan tid” og mindre ”skal tid”

–          Bedre klub tilbud  med kreative værksteder  og lektiehjælp

Bedre arbejdsmiljø og flere jobs

Enhedslisten Albertslund arbejder for at arbejdsmarkedet tilpasser sig byens borgere – ikke omvendt. De fleste af os tilbringer meget af vores liv på arbejde, og derfor skal det også foregå under ordentlige, meningsfulde forhold. Alt for mange bliver nedslidt på grund af for stor arbejdsbyrde, og det mener vi ikke er menneskeligt forsvarligt. Hvis man er så uheldig at miste sit arbejde eller ikke er i stand til at arbejde, er man ikke et mindre værdigt menneske.  Derfor mener vi at kommunen bør:

–          Sikre dagpengeret til alle eventuelt ved oprettelse af midlertidige stillinger

–          Genoprette nogle af de jobs man har nedlagt i kommunen for at spare: opsyn i svømmehaller, service i borgerservice, lærer- og pædagogstillinger, pedelmedhjælpere, sti/grønt-arbejde…

–          Skabe arbejdspladser ved at påbegynde kommunal produktion af fx grøntsager, frugt, autoværksteder, cykelværksteder

–          Jobcenter med reelle jobs

Kommunen som arbejdsgiver

–          Mere tillid – og mindre bureaukrati – til de kommunalt ansatte. De skal ikke mødes med mistillid i form af krav om utallige rapporter og skriftlige planer, men med tillid til at de er kvalificerede til deres arbejde.

–          Stop for overarbejde

I Enhedslisten mener vi desuden at fokus skal flyttes fra ”sociale snydere” til selskaber der ikke betaler nok skat. Det er ikke de arbejdsløse der har skabt krisen, og vi så gerne at hetzen ophørte.

Ældre

Vi skal alle kunne leve i tryg forvisning om, at hjælpen er der, når eller hvis vi får brug for den, når vi bliver ældre. Vi arbejder for genopretning af de seneste års voldsomme økonomiske nedskæringer på service og de ældres livskvalitet, ikke mindst i plejesektoren. Enhedslisten arbejder for, at der opnås større retssikkerhed på hjemmehjælpsområdet, hvilket kan opnås ved at definere et minimum af hjemmehjælpsydelser – f.eks. tøjvask, opvask, rengøring, indkøb, personlig hygiejne, sikkerhed for at man kan komme ud at gå osv. – ydelser, som man har ret til, hvis man ikke alene eller selv kan udføre opgaven.

–          Arbejdstilrettelæggelsen i hjemmehjælpen skal ske i dialog mellem bruger og hjælper.

–          Praktisk hjælp skal ydes mindst en gang om ugen, året rundt

–          Al hjemmehjælp bør ydes med forebyggende og aktiverende sigte, så brugeren – når denne har lyst og mulighed – inddrages i arbejdets udførelse.

–          Hjælperen bør så vidt muligt være samme person.

–          Hjemmehjælpen skal ikke mere opfattes som en vare, med dertil hørende minuttyrani for brugere og hjemmehjælpere.

–          Ældres behov skal tænkes med, når der sker byfornyelse,

–          Vi skal tage de ældres ønsker om andreboformer – f.eks.seniorbofællesskaber – alvorligt, så alle uanset økonomi får denne mulighed.

–          Enhedslisten ønsker, at alle får mulighed for at leve inden for rammer, hvor deres kultur, sprog, religion og sociale behov tilgodeses.

 

Tryghed for alle

At skabe tryghed for alle i Albertslund handler især om at skabe et sikkerhedsnet som man ikke kan falde igennem. I Enhedslisten har vi et ønske om at ingen i Albertslund skal leve under fattigdomsgrænsen. Blandt andet derfor vil vi have flere tiltag for at hjælpe de svageste i kommunen. Vi skal tilbyde god og gratis gældsrådgivning.  Alle skal have ret til billige og ordentlige boliger. Men tryghed for borgerne i en kommune handler også om social tryghed. Derfor arbejder vi i Enhedslisten Albertslund for at bekæmpe isolation og ensomhed ved at styrke lokale fællesskaber og foreninger.

Et sikkerhedsnet man ikke falder igennem, indebærer også at det er muligt at få støtte og hjælp når man i perioder eller permanent har behov for det. Uanset om en funktionsnedsættelse skyldes fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, skal alle borgere sikres lige rettigheder og muligheder, fx gennem kompenserende, støttende og udviklende ydelser og gennem relevante hjælpemidler.

 

Konkret vil vi arbejde for

– at mennesker med funktionsnedsættelser tilbydes kompenserende ydelser og hjælpemidler, herunder adgang til boliger som er tilgængelige for dem. Dette skal ske uafhængig af økonomisk formåen, hvilket fx ikke er tilfældet i dag hvor støtte til handicaptransport er indkomstafhængig.

– at det specialiserede socialområde opprioriteres så de mest udsatte grupper – herunder hjemløse, misbrugere og svært sindslidende – tilbydes kvalificeret og relevant hjælp med udgangspunkt i deres ønsker og behov.

– at der oprettes et uvisiteret akuttilbud til borgere i akut psykisk krise for at forebygge at psykiske kriser udvikles til langvarige psykiske lidelser og for at sikre at også borgere med psykiske vanskeligheder som ikke ønsker indlæggelse eller medicinsk behandling i psykiatrien, tilbydes kvalificeret hjælp.

 

I det hele taget arbejder vi i Enhedslisten for et Albertslund med mennesket i centrum. Det gælder for os om at skabe en kommune hvor det er trygt for alle at bo, fordi man ikke mister sin forsørgelse hvis man mister sit arbejde. Hvor man kan bo ordentligt og billigt, have et godt og ikke alt for hårdt arbejde – og hvor man kan sende sine børn i gode børnehaver og skoler og få en værdig alderdom.

Integration

Enhedslisten mener der skal være plads til den forskellighed der er både i kultur og levemåde.

Særligt mange indvandrere rammes hårdt af krisen, og har svært ved at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Det meget ulige boligmarked fører desuden til at koncentrationen af indvandrere bliver særligt høj i boligområder, der er belastet af sociale problemer og stor arbejdsløshed.

Enhedslisten modarbejder enhver form for diskrimination og racisme og arbejder for lige rettigheder for alle, og vores klare synspunkt er, at alle bør have lige muligheder for et godt liv, både formelt og reelt. Enhedslisten vil et solidarisk, rummeligt og multikulturelt præget fællesskab, som bygger på respekt, tryghed, demokrati og menneskerettigheder.

Derfor ønsker vi:

–          En bedre etnisk personalepolitik, så de dårlige muligheder for mange indvandrere på arbejdsmarkedet forbedres.

–          En kommunal boliganvisningspolitik, der baseres på rettigheder, behov og tilbud – og ikke som nu på kvoter og diskrimination.

–          Bedre klubtilbud i udsatte boligområder

–          At modersmålsundervisningen gennemføres som et middel til at sikre tosprogede elever et større udbytte af undervisningen og faglige resultater på linje med de etnisk danske børn.

–          Venskabsbyer i de lande, vi har flest albertslundere fra: Tyrkiet, Pakistan m.v.

 

 1. For et grønt Albertslund

Forsyning

Enhedslisten Albertslund afdeling arbejder for gennemførelse af et socialistisk samfund. Det vil sige et samfund, hvor væsentlige virksomheder er ejede af brugere og borgere i fællesskab. Vi mener en ny og ansvarlig politik er nødvendig, hvis vi skal beskytte klima og miljø. Basal forsyningsvirksomhed, som vand, el, varme og kommunikation er et godt sted at starte.

Enhedslisten Albertslund ønsker:

–          Investering i vindmøller, solvarme, solcelleanlæg og affaldssortering og –forebyggelse

–          Oprettelse af Albertslund Vedvarende Energiforsyningsselskab

–          Kommunalt anlagt fibernet eller Wifi-net til alle

–          Lokal vandforsyning fra boringer i Vestskoven

–          Nedsivning af regnvand

Kommunal produktion – omstilling til bæredygtig produktion

I Enhedslisten Albertslund vil vi gerne have mere kommunal produktion. Dels fordi vi har brug for arbejdspladser til byens borgere, dels fordi en omstilling til bæredygtig udvikling er nødvendig af hensyn til klima og miljø.

Vi ønsker :

–          Lokal produktion af basale fødevarer. Produktionen, som skal være økologisk, forestås af uddannet personale og til overenskomstmæssig løn. Et sted at starte kan være produktion af økologisk frugt og grønt til skoler, plejehjem og daginstitutioner.

–          Kommunale arealer beplantes i videst mulig udstrækning med fx frugttræer, bærbuske og andet der kan indgå i lokal fødevareproduktion.

–          Større arealer benyttes til husdyrhold, der kan indgå i lokal fødevareproduktion.

–          Der anlægges mindre kommunale non-profit virksomheder til bearbejdning og salg af fødevarerne.

Energirenovering

Enhedslisten Albertslund ønsker omstilling til et fossilfrit energisamfund for at mindske forureningen og nedbringe CO2 udslippet. Der er brug for lokale initiativer vedrørende energirenovering af kommunale bygninger og almennyttige boliger, og for omstilling til vedvarende energi. Albertslund har mange arbejdsløse, nogle af dem kan uddannes til at varetage disse opgaver, ligesom de unge, der mangler praktik, naturligt inddrages.

–                 Albertslund Kommune opretter en håndværksafdeling, hvis medarbejdere kvalificeres, med faglig viden om lavenergibyggeri, passivhuse og energirenovering.

–                 Der etableres lokale non-profit virksomheder der producerer klimavenlige bygningselementer.

–                 Energirenoveringer gennemføres med tanke for, at alle har ret til en god bolig, der er til at betale. Således må kommunen sikre, at ingen må gå fra hus og hjem på grund af energirenoveringer.

–                 Albertslund Kommune skal modsætte sig DONGs øgede kulfyring på Avedøreværket

–                 Albertslund Kommune skal presse på for at erstatte afgifterne på el med incitamentstakster

Trafik

Albertslundere er rigtig gode til at bruge cyklerne. Vi har allerede mange gode cykelstier, men det kan nemt blive meget bedre. Enhedslisten foreslår at

–          Der anlægges en ny cykelsti mellem nord og syd ved Albertslund Centrum

–          Udbygning af pendler cykelstinet

–          Snerydning på cykel- og gangstier prioriteres højest

–          Bedre belysning på stierne

–          Eksperimenter med solcelleopvarmede supercykelstier

–          Forholdene forbedres, hvor der ikke er ordentlig adgang til den offentlige transport for fodgængere med barnevogn eller personer i kørestol

Brug af offentlig transport skal gøres nem og billig. Enhedslisten Albertslund foreslår at

–          Der indsættes gratis busser, som dækker hele kommunen

–          DSB opfordres til at sørge for at der kører flere og længere S-tog. Det bør være muligt at få en siddeplads – også i myldretiden

–          10 minutters drift på S-tog, også aften og weekend

–          Ekstra adgang til perron fra Blokland

–          Der etableres Taxa-busser og forsøg med cykeltaxa’er

–          Der etableres S-busser gennem boligområderne

–          10 minutters drift på alle lokale busruter og indsættelse af ekstrabusser i myldretiden. Det bør være muligt at få en siddeplads – også i myldretiden

–          Regionaltoget Roskilde – Glostrup – Lufthavnen genindføres

Skiftende regeringers mangelfulde prioritering af miljø og klima til fordel for privatbilismen sætter dagligt spor i Albertslund, der efterhånden er omringet af motorveje og store indfaldsveje.  Dette giver støj- og luftgener.

Enhedslisten ønsker at:

–                 Støtte kommunalt ansattes brug af bæredygtig transport

–                 Etablere effektive støjværn langs motorvejene – også langs natur- og rekreative områder

–                 Bilernes hastighed sættes ned

 

 

Affald

Mængden af affald er stærkt stigende, også i Albertslund. Varer transporteres over stadigt større afstande, og indpakkes i oceaner af emballage. Husholdningsaffaldet sorteres kun delvist, idet de færreste fx komposterer. Næsten alt affald køres til forbrændingsanlæg, til skade for miljøet. I Enhedslisten ønsker vi at vende denne udvikling. Vi skal have meget mere fokus på affaldssortering og genanvendelse. Konkret ønsker vi følgende

–          Kildesorteringen udvikles og udvides

–          I samarbejde med boligafdelinger oprettes kurser  vedr. affaldssortering

–          Lokale genbrugspladser har åbent flere gange ugentligt og har ansatte til at servicere og hjælpe borgerne

–          Kommunen lægger pres på leverandører, for at få dem til at mindske brug af emballage

–          Der etableres komposteringsanlæg, der kan håndteres sikkert af borgerne i boligområderne

–          Der etableres og tilskyndes til direkte genbrug

 

Øvrige initiativer

Overalt i Albertslund bør det være muligt at få en nyttehave tæt på sin almennyttige bolig, og kommunen stiller lokaler til rådighed for en indkøbsforening, der distribuerer økologiske varer. Albertslunds borgere har vist stor interesse for ”Grøn Dag”, og det vil derfor give god mening at lave flere ”Grønne Dage”. Desuden har Albertslund med sin beliggenhed – tæt på både København og Roskilde – mange gode muligheder for at udvikle bæredygtig turisme. Tomme fabriksbygninger kan fx klimarenoveres og udnyttes til formålet.

 

4. Demokrati: Mere end et kryds hvert 4. år

Mere demokrati, mindre marked

Socialisme handler først og fremmest om en udvidelse af demokratiet. Det gør det også i Albertslund. Det drejer sig om at vi skal have mere demokrati, at alle vi almindelige mennesker skal have den fulde indflydelse på vores tilværelse. Det betyder at markedskræfterne og ejerne af de store virksomheder skal have så reduceret deres indflydelse mest muligt.

Derfor skal kommunen – og andre fællesskaber – overtage en større og større del af aktiviteten i samfundet. Det demokratiske råderum skal udvides – den offentlige sektor skal være større. D.v.s kommunen skal stoppe udlicitering og privatisering, ligesom allerede udliciterede opgaver kan hjemtages – og der kan oprettes kommunal produktion på en række nye områder.

Konkret foreslår vi:

–                 At al vedligeholdelse og renholdelse af veje og parker hjemtages

–                 At renovationen igen overtages af kommunen

–                 At kommunes brug af konsulenter gennemgås kritisk og begrænses mest muligt

 

En mere demokratisk offentlig sektor/kommune

Kommunen skal på ingen måde efterligne den private sektor, men finde sin helt egen identitet i at skabe god, kvalitetspræget og effektive offentlig service for borgerne.

I stedet for at efterligne den private sektor, hvor alt handler om den laveste pris og størst mulige pres på de ansatte, lukkethed og forretningshemmeligheder, skal Albertslund kommune i stedet satse på de offentlige ansattes faglighed og engagement. Demokratiet skal bruges som drivkraft.

Konkret foreslår vi:

–          At alle beslutninger i kommunen træffes i størst mulig åbenhed. Vigtige kommunale beslutninger må ikke træffes bag lukkede døre.

–          At Albertslund kommune vedtager en udvidet ytringsfrihed for sine ansatte.

–          At frikommuneforsøg og lignende benyttes til at give de ansatte større indflydelse, f.eks. flere medlemmer af skolebestyrelser, institutionsbestyrelser mv.

–          At kommunalbestyrelsens debatter og afgørelser gøres tilgængelige bl.a. i form af lyd- og billedfiler på nettet.

 

Kommunen skal møde borgerne med tillid

Borgerne skal mødes med tillid og rådgivning, når vi kontakter kommunen. Kontrol og overvågning af borgerne skal erstattes af klare regler og vejledning. Brugerbestyrelser, foreninger og bevægelser skal inddrages mest muligt i beslutningsprocesserne.

Konkret foreslår vi:

–          At kommunen ansætter en kommunal ombudsmand, der skal være borgernes repræsentant i det kommunale maskineri.

–          At der indrettes et medborgerhus centralt i kommunen med mødefaciliteter, restaurant/værtshus. Det kunne f.eks. være i en del af fængslet, når det lukkes.

–          At alle kommunens bygninger gøres mere tilgængelige for foreninger og grupper af borgere.

–          At effektive selvbetjeningsløsninger på nettet suppleres med mulighed for personlig kontakt og vejledning, således at f.eks. ældre, der ikke er vokset op med it, ikke hægtes fuldstændigt af.

 

Et stærkere Albertslund

Som en af landets rødeste kommuner skal Albertslund bruge sin politiske styrke til at påvirke udviklingen også udenfor kommunegrænsen. Dels ved eksemplets magt, hvor vi f.eks. på miljøområdet kan vise at en anden politik kan lade sig gøre – og inspirere langt udenfor kommunens grænser. Dels ved at blande os i den landspolitiske debat – og slås for solidariske og demokratiske svar på krisen – og for større økonomisk råderum til kommunerne.

–          Vi kan stille forslag i KL om en bedre kommuneaftale, så der bliver råd til mere velfærd, eller om bedre arbejdsmiljø for de offentligt ansatte

–          Vi kan blande os og påvirke debatten i Folketinget om bl.a. velfærdsspørgsmål, ved at tage initiativ til at mobilisere for en anden politik, f.eks. i form af demonstrationer, deputationer, debatindlæg i dagspressen mv.

Kulturpolitisk afsnit:

Albertslund skal fører en kulturpolitik der er lokalt funderet og internationalt orienteret. Bl.a. ved at sørger for lokaler og ressourcer for lokale foreninger.

Kulturpolitikken skal tilgodese alle borgere uanset alder, etnicitet og køn.
Kulturpolitikken skal være en modvægt til den kommercielle kultur der er kontrolleret af internationale monopoler.
Kulturpolitikken skal gøre det økonomisk overkommeligt for alle borgere at deltage.
Den brede kultur må ikke begrænses af hensyn til en elitekultur.
Kulturen skal ikke være dikteret at statslige kanoner.


Forslag fra Erdogan Mert

Vi har modtaget nogle ændringsforslag fra Erdogan, som det vil fremgå har vi indarbejdet nogle af dem i det nye forslag fra ledelsen.

Tilføjelser/Forslag til kommunalpolitiske program (linjenumre i det nye forslag)

43. Vi indgår ikke stuehandler, hvor vi acceptere forringelser på plejehjemmene og børneinstitutionerne.

70. Enhver form  for social og  økonomisk ulighed bekæmpes i folkeskolen. Børn skal have gratis mælk og tilskud til sund madordning på skolernes kantiner. (indarbejdet i let ændret form)

73.  at flere får en ungdomsuddannelse  ved en tidligere vejledning og målopstilling for den enkelte unge fra 7. klasse (indarbejdet)

78. bedre klub tilbud  med kreative værksteder  og lektiehjælp (indarbejdet)

99.  Enhedslisten  er   imod  ”social snydere”,  der  ødelægger for  økonomiske svage grupper.  Vi mener  at store selskaber  skal betale mere skat og ikke får nedsæt selskabsskat, som regeringen  gør med  deres Vækstplan.

243. Kildesorteringen udvikles og udvides. Kommunen i samarbejde med boligselskaberne  opretter kurser, vedr. affaldssortering, der målrettet  for beboer   i boligområder. (indarbejdet i let ændret form)

297.  At alle kommunens bygninger gøres mere tilgængelig for foreninger og grupper af borgere. Vi arbejder for en tilbygning af et foreningscenter, hvor foreninger har råderet over lokaler.

Nedenstående link et word dokument med linienumre og rettelser så man kan se ændringerne.

Kommunalpolitisk program, forslag efter GF