SOCIALDEMOKRATISK HYKLERI

Læserbrev i Albertslundposten

“Børnetid er vigtig tid.” Så smukt lyder det i en valgfolder fra Socialdemokraterne, som forleden lå i min postkasse. Men jeg undres. For tror Socialdemokraterne virkelig, at folks hukommelse er så dårlig, at de har glemt, hvordan partiet – med vedtagelsen af folkeskolereformen for mindre end et halvt år siden – sammen med SF og højrefløjen gennemtrumfede det mest omfattende tyveri af børns tid nogensinde?
Tror Socialdemokraterne i Albertslund, at vi glemmer, hvordan borgmester Steen Christiansen, som en af KL’s hovedforhandlere, kørte 50.000 skolelærere over og gennemførte et frontalt angreb på børns frie tid?
Når jeg kigger på mine børns skema for dette skoleår, ser jeg, at en 1. klasse har 23:45 timer om ugen og en 6. klasse 24:30 timer. Med iværksættelsen af den tvungne heldagsskole udvides timetallet fra sommeren 2014 til 30 timer for 0-3. klasse, 32 timer for 4-6. klasse og 35 timer for 7-9. klasse. Det er helt vildt!
En skoledag til kl. 15 eller 15.30 vil gøre et indhug i mange forældre og børns hverdag, frie tid og frihed. En skoledag på op til 35 timer med lektiecafé og læringsstyrede aktiviteter vil være et voksent arbejdsliv forklædt som et børneliv. Et fuldtidsarbejde, hvor værdien af den frie tid og barndommens frie leg underkendes.
Ingen skal derfor hævde, at heldagsskolen indføres for børnenes skyld. Børn skal have lov at være børn og ikke betragtes som små robotter, hvis opgave i tilværelsen blot er at skulle indtage en plads i produktionsapparatet.
Regeringspartierne og højrefløjen skal prise sig lykkelige for, at børn ikke har stemmeret. Men det er så mit håb, at de voksne på valgdagen vil have børnene i tankerne og straffe de pågældende partier for deres børnefjendske politik og triste menneskesyn.

Venlig hilsen
Jeppe Milthers, kandidat for Enhedslisten i Albertslund

jeppe

Forslag om politik vedr. sociale klausuler, genfremsættelse

Til kommunalbestyrelsen,
Hermed vil jeg gerne genfremsætte vores forslag fra juni til vedtagelse
vedr. sociale klausuler (indsat nedenfor) til behandling på næste KB-møde. På KB-mødet d. 25/6 hvor sagen blev behandlet besluttedes det at “Kommunalbestyrelsen besluttede at afvente Statsforvaltningens afgørelse, hvorefter sagen genoptages.”
Som det fremgår af vedhæftede, har statsforvaltningen nu udtalt sig om sagen på baggrund af henvendelsen fra Københavns Kommune.
Statsforvaltningen vil – viser det sig – ikke tage stilling til sagen. og det betyder efter vores opfattelse, at kommunerne er frit stillet til at indføre sociale klausuler som de foreslåede.

Statsforvaltningens udtalelse kan læses på http://www.statsforvaltningen.dk/tilsynsafgørelser/files/vedhaeftetFil/1148.pdf

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten

————————-

Forslag til vedtagelse vedr. sociale klausulerNår Albertslund kommune
gennemfører udbyder anlægsprojekter samt ved evt. udbud af driftsopgaver,
er det en forudsætning, at arbejdet udføres på sædvanlige, overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold (“løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som I henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative
forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres”), ligesom det enkelte projekt skal løfte sin del af uddannelsesopgaven i form af praktikpladser eller lignende.
Dette sikres ved at:
– kravet om sædvanlige/overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold indarbejdes i fremtidigt udbudsmateriale, og i de endelige kontrakter, samtidig med at det sikres:
– at såvel hovedentreprænør som underleverandører (kædeansvar) tilsvarende forpligtes vedr. løn og arbejdsforhold.
– at kommunen får mulighed for at kontrollere om kravet overholdes (kommunen skal have tilsendt dokumentation for hvilke konkrete overenskomster, der er tiltrådt eller indgået, have adgang til kontrol på byggepladsen mv.)
– at hovedentreprænøren forpligtes til at sikre at egne og underentreprænørernes ansatte har gyldige arbejds- og opholdstilladelser.
– at der fastsættes graduerede sanktionsmuligheder i tilfælde af kravene overtrædes.
– at kravet om uddannelsespladser tilsvarende specificeres I udbudsmateriale og kontrakter.

Begrundelse
For at kunne bekæmpe den omfattende sociale dumpning, der finder sted og
som udgør en trussel mod løn- og arbejdsforhold på store dele af arbejdsmarkedet i Danmark, er det nødvendigt, at offentlige arbejdsgivere som Albertslund kommune gør sit yderste for at stoppe denne trafik.
Dette gøres blandt andet ved klart og tydeligt at meddele alle private virksomheder, der ønsker at indgå aftaler med kommunen, hvordan kommunens politik er på dette område.
Derudover er det afgørende med kædeansvar og gode muligheder for kontrol
og sanktioner, når/hvis betingelserne overtrædes.
Det er blevet fremført (bl.a. på et lukket temamøde I kommunalbestyrelsen), at det er tvivlsomt om kommunen lovligt (på grund af EUs udbudsdirektiv) kan fastsætte sådanne betingelser I udbudsmaterialet.
Imidlertid har bl.a. transportminister Henrik Dam Kristensen offenligt udtalt sig til fordel for sådanne krav ved flere lejligheder, bl.a. i en redegørelse til Folketinget. På den baggrund finder vi det vigtigt, at Albertslund kommune vedtager en eksplicit politik som den foreslåede på dette område.

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten

helge

Svar på læserrev en lokal SF’ere havde i Albertslundposten

Hvorfor stemte SF imod?
I AP d. 11. Juni omtaler Anette Pedersen, SF, Enhedslistens forslag om en ny arbejdstidsaftale med lærerne. Anette Pedersen er imidlertid meget upræcis i sin fremstilling af vores forslag: “et forslag, som kort fortalt gik ud på at Albertslund Kommune skulle genindføre den “gamle” arbejdstidsaftale, når den er udløbet”.
Vores forslag har nemlig følgende ordlyd:

“Forslag om ny arbejdstidsaftale med lærerne i Albertslund.
Albertslund kommune indleder umiddelbart efter sommerferien forhandlinger med kreds 25 med henblik på at indgå en ny kommunal arbejdstidsaftale for de kommende år med afsæt i følgende:

– Der tages udgangspunkt i den eksisterende lokale arbejdstidsaftale.

– Albertslund kommune ser det som sin vigtigste opgave gennem arbejdstidsaftalen at sikre gode vilkår for forberedelse og kvaliteten af undervisningen.

– Gennem den nye lokale aftale lægges vægt på, at lærerne sikres størst mulig indflydelse på undervisningen og deres arbejdsforhold – individuelt og gennem deres faglige organisation.”

Det undrer os meget, at SF ikke kunne stemme for dette forslag. Hvad er SF uenig i? At der er en sammenhæng mellem mulighed for forberedelse og kvalitet i undervisningen? Eller at lærerne og alle andre offentligt ansatte skal have størst mulig indflydelse på deres arbejde og arbejdsforhold? Som bekendt var det et hovedformål med lockouten og regeringsindgrebet at minimere lærernes og deres faglige organisations indflydelse på deres arbejdsforhold. Efter vores opfattelse skal Albertslund gå en helt anden vej. Vi ser det som helt nødvendigt at sikre alle offentligt ansattes indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og –indhold. Engagement og nytænkning er tæt forbundet med demokrati og indflydelse.

I stedet vælger SF at stille et ændringsforslag, der er meget tæt på at være helt tømt for indhold. Nemlig at forvaltningen, skolernes ledelse og Kreds 25 skal samarbejde. Det støttede vi naturligvis. Men hvad ville det betyde helt konkret?

Regeringsindgrebet i lockouten indeholder mulighed for, at den enkelte kommune kan indgå en arbejdstidsaftale som hidtil: “Reglerne kan fraviges eller suppleres ved en lokalaftale indenfor rammeaftalen”. Det er den mulighed vi foreslog, Albertslund – ligesom flere andre kommuner – benytter sig af.

At SF her i Albertslund stemte imod vores forslag (Birgit Hauer og Mehmet Kücükakin undlod dog at stemme) er uforståeligt, men ligger måske i forlængelse af, at SF gennem hele forløbet har stået sammen med S i KLs bestyrelse i felttoget mod lærernes arbejdsvilkår og kvaliteten i folkeskolen. Vi havde og har større forventninger til SF i Albertslund. Kom nu ind i kampen!

Helge Bo Jensen, Kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten

Åbent brev til Borgmester Steen Christiansen og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen:

Kære forældre
Som far til to elever på Herstedvester Skole er jeg en af mange, der efterhånden er dybt frustreret over, at KL nu i 3 uger har lockoutet såvel lærere som elever fra deres skole.
Kommunalbestyrelsen i Albertslund har et medansvar for konflikten og jeg har derfor skrevet et åbent brev, som afleveres på rådhuset onsdag den 24. april og sendes til Albertslund Posten. Hvis du som forælder skulle have lyst til at være medunderskriver, så send mig en privat besked her på Forældreintra.
Mange venlige hilsner
Jeppe Milthers

“Åbent brev til Borgmester Steen Christiansen og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen:
VI VIL HAVE LÆRERNE TILBAGE
KL’s lockout er på vej ind i den 4. uge med alt hvad det indebærer af usikkerhed for de ældste elever i forhold til deres afgangsprøver, besvær for forældrene til de mindre elever og ikke mindst frustration blandt alle eleverne, der savner deres kammerater og gode lærere.
Lærerne gør dagligt et stort arbejde for at undervise vores børn med alle de forskelligheder de har, og tilrettelægge undervisningen, så alle får det mest mulige ud af den. Samtidig skal de sikre et godt sammenhold i klasserne, et godt samarbejde med forældre og meget mere. Alle disse opgaver kan ikke løses, hvis lærerne skal bindes til et kateder i hele deres arbejdstid.
Vi vil som forældre til elever på Herstedvester Skole opfordre medlemmerne af kommunalbestyrelsen, og ikke mindst borgmester Steen Christiansen, der er medlem af KL’s forhandlingsgruppe, til at lægge pres på KL for at indlede reelle forhandlinger med lærerne, så vores børn ikke længere skal holdes som gidsler i kommunernes lockout af lærerne.
Som medlem af KL har Albertslund Kommune et direkte medansvar for denne konflikt – nu må I påtage jer dette ansvar og få konflikten bragt til ophør.”

STØTTE TIL LÆRERNE

Generalforsamlingen sluttede af med at vedtage en opfordring til at støtte de lockoutede lærere i kampen for ordentlige arbejdsforhold og kvalitet i undervisningen samt at støtte offentligt ansattes ret til forhandlinger uden regeringens utidige indblanding.

Torsdag den 11. var der demonstration i København mod lock out af lærerne. Afdelingens fane deltog for at give støtte til lærerne.

018020

Festivalstemning til demo da Tim Christensen kom på scenen efter talerne.

 

012

50.000 demonstranter viste deres utilfredshed med KL og regeringens håndtering af overenskomstforhandlingerne.

 

Dobbeltmoral

Dobbeltmoral
I et oplæg til jobskabelse i Albertslund står der: ”For de over 55 årige foreslås forløb, der har fokus på coaching og kontakt til virksomheder. Målet er at undgå tidlig tilbagetrækning og overgang til seniorjob”.
Samtidig arbejder Steen Christiansen og Michael Ziegler i KL på at afskaffe lærernes seniorordning, som netop gør, at lærerne kan holde ud lidt længere. (I øvrigt betalt af lærerne selv gennem overenskomsterne).
Det kan man da kalde dobbelt-moral!
Oven i dette kommer at hvis KL sammen med regeringen afskaffer lærernes seniorordning vil det betyde fyring af cirka 700 lærere.
Mon ikke vi bare lige så stille skal melde Albertslund ud af det dårlige selskab som KL er, og finde andre venner til Steen?
Af Lene Rygaard Jessen

Middag for arbejdsløse

Solidaritet eller frit fald Vestegnen og EL afdelingerne Ishøj, Albertslund og Høje Taastrup inviterer til forårsmiddag for arbejdsløse – Og I er velkomne

Det foregår den 14. Marts kl 18-22 ca i Foreningshuset, Vejlebrovej 45b i Ishøj (tæt på Ishøj Station).

Ud over at vi skal spise en dejlig middag sammen, bliver der debat, hvor det er muligt at diskutere situationen med den afkortede dagpengeperiode og andre angreb på den sociale velfærd.

Efter middagen er der oplæg fra Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, Lars Petersen, formand for SL Storkøbenhavn og Stine Brix fra Enhedslistens Folketingsgruppe. Der vil selvfølgelig være mulighed for spørgsmål og debat med oplægsholderne.

Tilmelding foregår til følgende mail: enhedslisten.ishoej@gmail.com eller følgende mobil: Tlf. 2545 3986

Svar udbedes mandag den 11.marts

Kammeratlige hilsner

Solidaritet eller Frit fald Vestegnen og Enhedslisten Albertslund

Læserbrev bragt på AP’s hjemmeside:

Arbejdstiden skal ned, Steen Christiansen- ikke op!

Steen Christiansen (S) har, sammen med Michael Ziegler (K), sat sig selv forrest i et korstog, der skal tvinge offentligt ansatte til at arbejde længere og hårdere. Det er dybt umoralsk i en tid, hvor der er 160.000 arbejdsløse, og folk knapt kan nå at aflevere og hente deres børn indenfor institutionernes åbningstider. Fordel arbejdsbyrden bredere i stedet for og giv familier og stressede ansatte et bedre liv. Det er uforståeligt at Steen Christiansen, som socialdemokrat, kører med på den nyliberale bølge, hvis formål er, at de mange arbejdsløse skal trykke løn og arbejdsforhold for de som er i arbejde.

Venlig hilsen

Lene Rygaard Jessen

Enhedslisten Albertslund

Lene Rygaard

Europæisk forår

Vores solidaritet imod deres krise!

Alene i januar 2013 mistede 5.000 mennesker retten til dagpenge. En stor del af dem risikerer at måtte gå fra hus og hjem.

Regeringen må komme igang med at skabe reelle jobs og forbedre forholdene for de arbejdsløse. Det er ikke de arbejdsløses skyld, at der ikke er nogen jobs.

Regeringen siger at der ikke er råd til velfærd. Samtidig prioriterer de skattelettelser for de rigeste og milliarder af skattekroner til at redde bankerne.

Det er den samme politik der bliver ført i hele Europa. Det er de samme nedskæringer der rammer de samme mennesker.

Derfor går vi på gaden d. 13. marts til en fælles europæisk aktionsdag.

Imod nedskæringspolitikker!

For jobs og en indkomst der er til at leve af!

564630_417909431610370_1663716568_n

Kom med onsdag d. 13. Marts kl. 16.30, Nytorv

Tag med Enhedslisten og SUF til demonstration i Bruxelles:

Arbejdsløsheden hærger i Europa – ikke kun i Sydeuropa, men også i Danmark. EU leverer ingen løsninger; kun massive angreb på velfærd, sociale rettigheder og demokrati. Vi er nødt til at råbe parlamentarikerne op.

OM DEMONSTRATIONEN:

Den 14. marts samles aktivister fra hele Europa til fælles aktion i Bruxelles i samarbejde med bl.a. den europæiske fagbevægelse (ETUC). Formålet er at råbe EU’s ledere op, når de på deres forårstopmøde planlægger nye angreb på arbejdstagerettigheder og sociale ydelser.Vi tager ikke kun til Bruxelles for at være solidariske med Sydeuropa. For EU’s angreb rammer også danskere i form af løntrykkeri, social dumping, højere pensionsalder og underminering af demokratiet. EU’s nedskæringspolitik skaber ikke vækst og jobs – kun flere arbejdsløse og sociale forringelser.

Læs mere på Facebook

120915_spain_protest_lg

PRAKTISK:

Enhedslisten og SUF har arrangeret to busser, der kører til demonstrationen i Bruxelles og Folkebevægelsen mod EU opfordrer medlemmer og venner til at tage med.

Vi kører fra København om aftenen den 13. marts og har opsamling på i Odense og Fredericia. Vi er hjemme igen den 15. marts ved middagstid.

Pris: 250 kr.

Tilmelding hos landskontoret@enhedslisten.dk

Kanellos the Greek protest dog 2

Forslag om nye midlertidige stillinger til genoptjening af dagpengeret

Dette forslag stillede Enhedslisten på KB-mødet den 12. februar

Af omtale i pressen fremgår det, at det kun er en meget beskeden del af de job, der opslås som akut-job, der faktisk besættes med dagpengemodtagere, der er ved at miste dagpengeretten.

På den baggrund foreslås det at kommunen intensiverer sin indsats med det formål at sikre, at så få som overhovedet muligt mister dagpengeretten og forsørgelsesgrundlag i en tid, hvor der ikke er tilstrækkeligt jobs til rådighed. Vi foreslår konkret, at Albertslund kommune:

Afsætter en pulje på 3 millioner kr. til oprettelse af et antal midlertidige stillinger, der målrettes og tilbydes aktivt til ledige, der er ved at miste dagpengeretten, og som kan genoptjene dagpengeretten ved en midlertidig ansættelse.

Arbejdsløse, som kun mangler en mindre del af optjeningskravet for at blive berettiget til dagpenge igen, tilbydes midlertidig ansættelse af en varighed så dagpengeretten opnås igen. (Silkeborg-modellen)

at det desuden prioriteres at give tilbud om midlertidig ansættelse til et antal arbejdsløse, der allerede har mistet dagpengeretten siden 1/1, eller som står til at miste dagpengeretten indenfor den nærmeste tid.

Vi foreslår, at de ledige eksempelvis ansættes i jobrotation, mens de faste medarbejdere uddanner sig, samt ansættes i vores institutioner, skoler, ældrepleje og de øvrige dele af den kommunale virksomhed som en ekstra ressource/ekstra hænder.

Forslaget forudsættes finansieret helt eller delvist ved sparede udgifter til kontanthjælp, større kommunale skatteindtægter m.v.

Desuden vil vi gerne have oplyst (til besvarelse på KB-mødet i februar):

1.       Hvor mange arbejdsløse står pt. til at miste dagpengeretten i første halvår af 2013?

2.       Hvor mange stillinger er til dato opslået som akutjob?

3.       Hvor mange af disse er besat med personer, der ellers ville have mistet dagpengeretten?

4.       Hvor mange kommunale tidsbegrænsede stillinger er blevet besat siden beslutningen om ”at tidsbegrænsede stillinger så vidt muligt besættes som akutjob” fra november 2012 – og hvor mange af disse er blevet besat af personer, der ellers ville have mistet dagpengeretten?

Begrundelse:

Det er åbenlyst at indsatsen vedr. de ”udfaldstruede” ledige ikke er tilstrækkelig. Akutjob, der opslås, men som ikke besættes af arbejdsløse, der er ved at miste dagpengeretten, er selvsagt ingen løsning.

På den baggrund mener vi indsatsen skal op i et andet gear. I en række kommuner har man taget vedtaget konkrete initiativer udover blot at opslå akutjob. Det gælder bl.a. i Roskilde og København.

I Silkeborg kommune har et enigt Økonomiudvalg (hvor A, F, C og V er repræsenteret) godkendt en indsats til knap 3 millioner kr., der er rettet mod de arbejdsløse, der har nået 80% af optjeningskravet. Vi synes nok Albertslund kommune kunne være noget mere ambitiøs, men det allervigtigste er at vi kommer i gang med at løse de konkrete problemer.

Målet burde være, at ingen i Albertslund i 2013 mister deres forsørgelse eller kommer på kontanthjælp uden at de har fået tilbudt arbejde, så de kan optjene ny dagpengeret. Som bekendt var det erhvervslivets spekulanter, der skabte krisen. Regningen skal ikke betales af de ledige

KB besluttede følgende:

Punktet blev behandlet sammen med pkt. 3 – strategi for tidlig indsats.

Borgmesteren oplyste, at han har bedt administrationen udarbejde et forslag til en forstærket arbejdsmarkedsindsats i 2013 og 2014. Dette skal målrettes borgere, der har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet og baseres på

                 jobrotation i samarbejde med de faglige organisationer
                 uddannelsespartnerskaber med private virksomheder
                 mulige hjemtagelse af opgaver og
                 mulige midlertidige job i kommunen
                 øget antal praktikpladser for unge og voksne

Ved udarbejdelsen af forslaget skal der også indhentes erfaringer fra andre kommuner m.v. Sagen forelægges til udvalgsbehandling i marts og KB i april.

Kommunalbestyrelsen godkendte dette med en tilføjelse om, at forvaltningen desuden arbejder videre med strategien for tidlig indsats i forhold til de unge, herunder indhenter erfaringer fra andre kommuner.

Forslag til henvendelse til KLs bestyrelse

Dette forslag stillede Enhedslisten på KB-mødet den 12. februar

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det kommunale område opfordres KLs bestyrelse til at sikre:

– at de offentlige ansattes arbejdsforhold og arbejdsmiljø forbedres og ikke forværres

– at beskyttelsen af tillidsrepræsentanter på ingen måde begrænses eller indskrænkes

at forbedring af kvaliteten af undervisningen i folkeskolen prioriteres som det helt centrale på folkeskoleområdet.

Begrundelse:

Efter vores opfattelse er formålet med kommunernes virksomhed at sørge for god, kvalitetspræget service til borgerne. Især til de, der har mest behov. Gode daginstitutioner med en normering, der giver gode og trygge forhold for børn og forældre. Folkeskoler, hvor børnene er trygge og udvikler sig socialt og fagligt, “lærer for livet”. Det gøres næppe ved at forringe mulighederne for forberedelse. En god ældreomsorg, hvor de ældre der har behov for hjælp ikke bare opbevares eller spises af med en helt nødtørftig hjælp. En miljø og klimaindsats, der faktisk er i stand til at takle de store udfordringer på området o.s.v.

For at nå disse mål er det afgørende, at de offentlige ansattes ïdérigdom og engagement får de bedst mulige betingelser. Al erfaring siger, at det handler om at give medarbejderne større ansvar og medindflydelse på deres arbejdes tilrettelæggelse og udførelse.

KLs forhandlingsstrategi har et helt andet udgangspunkt, her handler det tværtimod om “produktivitet”, mere ledelse og om at “øge arbejdsudbuddet”.

I KLs forhandlingsudspil til OK13 (“Krav om fornyelse/ændringer pr. 1. april 2013 af aftaler indenfor KTO”s forhandlingsområder”) fremgår det under overskriften: “Effektivitet og produktivitet”: “For kommunerne – som for det øvrige arbejdsmarked – er det er en  væsentlig udfordring at øge produktiviteten”. For KLs bestyrelse er det åbenbart et fedt, om der er tale om produktion af plastikposer – eller af hjemmehjælp!

Senere i teksten er det nævnt som et selvstændigt  mål at øge arbejdsudbuddet.

D.v.s. at KLs bestyrelse midt i en krisetid, hvor antallet af offentligt ansatte allerede er reduceret med mere end 20.000, ligefrem ønsker  at fortsætte denne udvikling, altså reducere antallet af offentlige arbejdspladser yderligere og dermed øge arbejdsløsheden. Blandt de konkrete krav er et ønske fra KLs ledelse om at kunne indgå aftaler om en arbejdstid på over 37 timer.

Det forekommer uforståeligt, at KL ikke i stedet ønsker at kommunerne ansætter flere ledige.

På den baggrund finder vi det vigtigt at rejse en diskussion om, og ændre, KLs og kommunernes rolle som arbejdsgiver på det offentlige område.

Helge Bo Jensen

Corydon tager børn og forældre som gidsler i lockout

Torsdag, 28 februar, 2013 – 21:57

Kommunernes Landsforening (KL) har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne varslet lockout af folkeskolelærerne. Lockouten er udtryk for et fuldstændigt utidigt angreb på de frie overenskomstforhandlinger, som tilmed som tager børn og forældre som gidsler.

Enhedslistens gruppeformand Per Clausen siger:

Det er fuldstændig vanvittigt, at regeringen nu tager børn, forældre og lærere som gidsler i forsøget på at finde penge til en folkeskolereform. Det som sker nu, er jo bestilt arbejde, hvor KL skal indkassere en ordentlig bunke penge til regeringens folkeskolereform ved at tvinge lærerne til at undervise mere.

Snigløb på den danske model
– Den her lockout er udtryk for en fuldstændig utidig indblanding af finansministeren og undervisningsministeren.Det er et snigløb på den danske model og et regulært overgreb på en igangværende overenskomstforhandling mellem lærerne og kommunerne.
– Finansministeren, undervisningsministeren og KL har udarbejdet en minutiøs drejebog for at tvinge deres arbejdstidsregler igennem. Lockouten er udtryk for, at der aldrig har været reelle overenskomstforhandlinger, og at regeringen og KL har tænkt sig at tvinge deres krav igennem ved statslig indgriben i overenskomstforhandlingerne.

– Først vil regeringen forringe den offentlige velfærd ved at tage penge fra de arbejdsløse, de studerende og de offentlige budgetter til skattelettelser til erhvervslivet. Nu leverer regeringen så et angreb på de frie overenskomstforhandlinger og den danske model. Et angreb som tilmed i sidste ende vil betyde forringet undervisning og fyringer af lærere og pædagogisk personale. Jeg er målløs.

Per Clausen

per_clausen_andreas_bro

Sommerlejr 2013

Uge 30: 20. – 27. Juli 2013 Faxehus Efterskole

Programmet er ved at være på plads med fokus hhv. på verdens revolutionære tilstand og kommunalvalget. Der vil som sædvanlig være en børnegruppe og en ungdomsgruppe. I Enhedslisten sommerlejr forsøger vi at dække en lille del af dette underskud. Vi henvender os bredt til venstreorienterede, altså ikke kun medlemmer af Enhedslisten, selvom medlemmerne er klart i overtal.Vi bestræber os på at få aktuelle politiske spørgsmål belyst både teoretisk og indholdsmæssigt. Vi går selvfølgelig efter den største politiske og teoretiske indsigt, hvilket lykkes for det meste, selvom vi af princip ikke betaler honorar.
Vi forsøger at være åbne for nye måder at gøre tingene på og eksperimenterer med forskellige måder at formidle politisk indsigt på. Vi arbejder med andre ord at med alternative tilgange til sommerlejrens arrangementer – pædagogisk som indholdsmæssigt. Udover at lære deltagerne konkrete færdigheder, ønsker vi at koble foredragene sammen med en politisk og kulturel dannelse, som led i den fortsatte kulturkamp – med henblik på at fremme og styrke venstrefløjens sociale, kulturelle og politiske tankegods og teorier for en moderne demokratisk og mangfoldig socialisme.

2012-07-23 20.56.00

Børn og unge

For børnegruppen (4 – 11), mellemgruppen (10 – 15) og ungegruppen (14 – 20) bliver der hvert år arrangeret særlige programmer. Børnegruppen er under opsyn af studerende eller uddannede pædagoger, mens forældrene er til foredrag. Her laver man optræden, fingermaling og andre vigtige ting.

2012-07-22 18.51.25

Mellemgruppen har ligeledes deres eget program, hvor de blandt laver lejravis, film eller kan komme på en overnatning udenfor lejren. Ungeprogrammet er så vidt muligt rrangeret af de unge selv og byder blandt andet på spændende ungdomsorienterede foredrag. Voksne er forbudt adgang til samtlige af disse tre gruppers arrangementer.

2012-07-23 20.59.28

Socialt

Vi gør meget ud af det sociale, med lege, spil og andre sociale aktiviteter og der foregår mange intense diskussioner over en stille pilsner eller to. En hel dag afsættes til udflugt i lokalområdet. Vi ved godt at en uge ikke er meget på et år, men man kommer hjem sprængfyldt med gode oplevelser og spændende diskussioner. Kort og godt – sikker på at være socialist, hvis man skulle være kommet i tvivl.