Forslag om politik vedr. sociale klausuler, genfremsættelse

Til kommunalbestyrelsen,
Hermed vil jeg gerne genfremsætte vores forslag fra juni til vedtagelse
vedr. sociale klausuler (indsat nedenfor) til behandling på næste KB-møde. På KB-mødet d. 25/6 hvor sagen blev behandlet besluttedes det at “Kommunalbestyrelsen besluttede at afvente Statsforvaltningens afgørelse, hvorefter sagen genoptages.”
Som det fremgår af vedhæftede, har statsforvaltningen nu udtalt sig om sagen på baggrund af henvendelsen fra Københavns Kommune.
Statsforvaltningen vil – viser det sig – ikke tage stilling til sagen. og det betyder efter vores opfattelse, at kommunerne er frit stillet til at indføre sociale klausuler som de foreslåede.

Statsforvaltningens udtalelse kan læses på http://www.statsforvaltningen.dk/tilsynsafgørelser/files/vedhaeftetFil/1148.pdf

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten

————————-

Forslag til vedtagelse vedr. sociale klausulerNår Albertslund kommune
gennemfører udbyder anlægsprojekter samt ved evt. udbud af driftsopgaver,
er det en forudsætning, at arbejdet udføres på sædvanlige, overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold (“løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som I henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative
forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres”), ligesom det enkelte projekt skal løfte sin del af uddannelsesopgaven i form af praktikpladser eller lignende.
Dette sikres ved at:
– kravet om sædvanlige/overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold indarbejdes i fremtidigt udbudsmateriale, og i de endelige kontrakter, samtidig med at det sikres:
– at såvel hovedentreprænør som underleverandører (kædeansvar) tilsvarende forpligtes vedr. løn og arbejdsforhold.
– at kommunen får mulighed for at kontrollere om kravet overholdes (kommunen skal have tilsendt dokumentation for hvilke konkrete overenskomster, der er tiltrådt eller indgået, have adgang til kontrol på byggepladsen mv.)
– at hovedentreprænøren forpligtes til at sikre at egne og underentreprænørernes ansatte har gyldige arbejds- og opholdstilladelser.
– at der fastsættes graduerede sanktionsmuligheder i tilfælde af kravene overtrædes.
– at kravet om uddannelsespladser tilsvarende specificeres I udbudsmateriale og kontrakter.

Begrundelse
For at kunne bekæmpe den omfattende sociale dumpning, der finder sted og
som udgør en trussel mod løn- og arbejdsforhold på store dele af arbejdsmarkedet i Danmark, er det nødvendigt, at offentlige arbejdsgivere som Albertslund kommune gør sit yderste for at stoppe denne trafik.
Dette gøres blandt andet ved klart og tydeligt at meddele alle private virksomheder, der ønsker at indgå aftaler med kommunen, hvordan kommunens politik er på dette område.
Derudover er det afgørende med kædeansvar og gode muligheder for kontrol
og sanktioner, når/hvis betingelserne overtrædes.
Det er blevet fremført (bl.a. på et lukket temamøde I kommunalbestyrelsen), at det er tvivlsomt om kommunen lovligt (på grund af EUs udbudsdirektiv) kan fastsætte sådanne betingelser I udbudsmaterialet.
Imidlertid har bl.a. transportminister Henrik Dam Kristensen offenligt udtalt sig til fordel for sådanne krav ved flere lejligheder, bl.a. i en redegørelse til Folketinget. På den baggrund finder vi det vigtigt, at Albertslund kommune vedtager en eksplicit politik som den foreslåede på dette område.

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten

helge

Dobbeltmoral

Dobbeltmoral
I et oplæg til jobskabelse i Albertslund står der: ”For de over 55 årige foreslås forløb, der har fokus på coaching og kontakt til virksomheder. Målet er at undgå tidlig tilbagetrækning og overgang til seniorjob”.
Samtidig arbejder Steen Christiansen og Michael Ziegler i KL på at afskaffe lærernes seniorordning, som netop gør, at lærerne kan holde ud lidt længere. (I øvrigt betalt af lærerne selv gennem overenskomsterne).
Det kan man da kalde dobbelt-moral!
Oven i dette kommer at hvis KL sammen med regeringen afskaffer lærernes seniorordning vil det betyde fyring af cirka 700 lærere.
Mon ikke vi bare lige så stille skal melde Albertslund ud af det dårlige selskab som KL er, og finde andre venner til Steen?
Af Lene Rygaard Jessen

Middag for arbejdsløse

Solidaritet eller frit fald Vestegnen og EL afdelingerne Ishøj, Albertslund og Høje Taastrup inviterer til forårsmiddag for arbejdsløse – Og I er velkomne

Det foregår den 14. Marts kl 18-22 ca i Foreningshuset, Vejlebrovej 45b i Ishøj (tæt på Ishøj Station).

Ud over at vi skal spise en dejlig middag sammen, bliver der debat, hvor det er muligt at diskutere situationen med den afkortede dagpengeperiode og andre angreb på den sociale velfærd.

Efter middagen er der oplæg fra Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, Lars Petersen, formand for SL Storkøbenhavn og Stine Brix fra Enhedslistens Folketingsgruppe. Der vil selvfølgelig være mulighed for spørgsmål og debat med oplægsholderne.

Tilmelding foregår til følgende mail: enhedslisten.ishoej@gmail.com eller følgende mobil: Tlf. 2545 3986

Svar udbedes mandag den 11.marts

Kammeratlige hilsner

Solidaritet eller Frit fald Vestegnen og Enhedslisten Albertslund

Forslag om nye midlertidige stillinger til genoptjening af dagpengeret

Dette forslag stillede Enhedslisten på KB-mødet den 12. februar

Af omtale i pressen fremgår det, at det kun er en meget beskeden del af de job, der opslås som akut-job, der faktisk besættes med dagpengemodtagere, der er ved at miste dagpengeretten.

På den baggrund foreslås det at kommunen intensiverer sin indsats med det formål at sikre, at så få som overhovedet muligt mister dagpengeretten og forsørgelsesgrundlag i en tid, hvor der ikke er tilstrækkeligt jobs til rådighed. Vi foreslår konkret, at Albertslund kommune:

Afsætter en pulje på 3 millioner kr. til oprettelse af et antal midlertidige stillinger, der målrettes og tilbydes aktivt til ledige, der er ved at miste dagpengeretten, og som kan genoptjene dagpengeretten ved en midlertidig ansættelse.

Arbejdsløse, som kun mangler en mindre del af optjeningskravet for at blive berettiget til dagpenge igen, tilbydes midlertidig ansættelse af en varighed så dagpengeretten opnås igen. (Silkeborg-modellen)

at det desuden prioriteres at give tilbud om midlertidig ansættelse til et antal arbejdsløse, der allerede har mistet dagpengeretten siden 1/1, eller som står til at miste dagpengeretten indenfor den nærmeste tid.

Vi foreslår, at de ledige eksempelvis ansættes i jobrotation, mens de faste medarbejdere uddanner sig, samt ansættes i vores institutioner, skoler, ældrepleje og de øvrige dele af den kommunale virksomhed som en ekstra ressource/ekstra hænder.

Forslaget forudsættes finansieret helt eller delvist ved sparede udgifter til kontanthjælp, større kommunale skatteindtægter m.v.

Desuden vil vi gerne have oplyst (til besvarelse på KB-mødet i februar):

1.       Hvor mange arbejdsløse står pt. til at miste dagpengeretten i første halvår af 2013?

2.       Hvor mange stillinger er til dato opslået som akutjob?

3.       Hvor mange af disse er besat med personer, der ellers ville have mistet dagpengeretten?

4.       Hvor mange kommunale tidsbegrænsede stillinger er blevet besat siden beslutningen om ”at tidsbegrænsede stillinger så vidt muligt besættes som akutjob” fra november 2012 – og hvor mange af disse er blevet besat af personer, der ellers ville have mistet dagpengeretten?

Begrundelse:

Det er åbenlyst at indsatsen vedr. de ”udfaldstruede” ledige ikke er tilstrækkelig. Akutjob, der opslås, men som ikke besættes af arbejdsløse, der er ved at miste dagpengeretten, er selvsagt ingen løsning.

På den baggrund mener vi indsatsen skal op i et andet gear. I en række kommuner har man taget vedtaget konkrete initiativer udover blot at opslå akutjob. Det gælder bl.a. i Roskilde og København.

I Silkeborg kommune har et enigt Økonomiudvalg (hvor A, F, C og V er repræsenteret) godkendt en indsats til knap 3 millioner kr., der er rettet mod de arbejdsløse, der har nået 80% af optjeningskravet. Vi synes nok Albertslund kommune kunne være noget mere ambitiøs, men det allervigtigste er at vi kommer i gang med at løse de konkrete problemer.

Målet burde være, at ingen i Albertslund i 2013 mister deres forsørgelse eller kommer på kontanthjælp uden at de har fået tilbudt arbejde, så de kan optjene ny dagpengeret. Som bekendt var det erhvervslivets spekulanter, der skabte krisen. Regningen skal ikke betales af de ledige

KB besluttede følgende:

Punktet blev behandlet sammen med pkt. 3 – strategi for tidlig indsats.

Borgmesteren oplyste, at han har bedt administrationen udarbejde et forslag til en forstærket arbejdsmarkedsindsats i 2013 og 2014. Dette skal målrettes borgere, der har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet og baseres på

                 jobrotation i samarbejde med de faglige organisationer
                 uddannelsespartnerskaber med private virksomheder
                 mulige hjemtagelse af opgaver og
                 mulige midlertidige job i kommunen
                 øget antal praktikpladser for unge og voksne

Ved udarbejdelsen af forslaget skal der også indhentes erfaringer fra andre kommuner m.v. Sagen forelægges til udvalgsbehandling i marts og KB i april.

Kommunalbestyrelsen godkendte dette med en tilføjelse om, at forvaltningen desuden arbejder videre med strategien for tidlig indsats i forhold til de unge, herunder indhenter erfaringer fra andre kommuner.

NEJ TIL SOCIAL MASSEGRAV!

2. oktober-initiativet kalder til demonstration for en tilbagerulning af dagpengereformen Hovedvejen foran Glostrup Kirke, tirsdag den 27. november kl. 15.30 – 17.00 Som følge af dagpengereformen, står tusindvis til at at ryge ud af dagpengesystemet d. 1 januar. Det får ganske vidtrækkende konsekvenser for mange mennesker, som betyder at de må lægge deres liv radikalt om. Boligen må opgives, bilen sælges og børnene kan ikke længere gå til fritidsaktiviteter med deres kammerater. Det økonomiske råderum bliver skåret ind til benet, og en social deroute er uundgåelig.

Det er en fuldstændig uacceptabel udvikling, som ødelægger mange menneskers liv og fundamentalt bryder med alle solidariske principper. I forbindelse med demonstrationen vilder blive holdt taler. Vi vil holder fakler i mørket, som skal symbolisere de mange ofre for de mange sociale indskrækninger, men også vores fælles kamp for en anden dagsorden. Der vil også være et suppekøkken
Talere indtil videre: Finn Sørensen, MF for Enhedslisten, Stefan F Petersen fra 2. oktober initiativet og Anna Rytter, Folketingskandidat for Enhedslisten.
Musikalsk underholdning ved Jørgen Mortensen.