Nyt fra kommunalbestyrelsen – april 2016

Kortere skoledage – og hvad der egentlig skete
En stor sejr også til os, at det lykkedes at få vedtaget en opfordring til kortere skoledage, og at kompetencen lægges ud til skolerne. Det var kulminationen på en meget langvarig indsats. Lige siden skolereformen blev vedtaget i 2013 har vi været meget kritiske i forhold til de kortere skoledage. Det var et af temaerne i vores valgmateriale op til kommunal-valget i efteråret 2013. En gruppe forældre fra Herstedvester Skole tog et initiativ i efteråret 2015 – og der blev holdt et møde i Baunegården med deltagelse af ca. 30 forældre. Vi var pænt repræsenteret på mødet – og vi og andre argumenterede med held for at initiativet fortsat skulle arbejde for kortere skoledage for alle klassetrin – selvom loven og diskussionen på det tidspunkt gjorde, at det så nemmere ud at komme igennem med kortere skoledage i indskolingen. Vi holdt kort tid efter et velbesøgt offentligt møde med Erik Sigsgaard om børnenes fritid og kortere skoledage.
Da så BR i København – og Enhedslisten spillede også en væsentlig rolle der – i februar vedtog (udenom SD) en netop at lægge kompetencen ud på skolerne – så skyndte vi os at udforme et tilsvarende forslag. Vi valgte at sende det til alle partierne på nær SD. Med det håb at der måske kunne skabes et flertal for forslaget. Eller i det mindste så stort et mindretal, at det ville presse SD. Det gik over forventning! Alle partierne meldte hurtigt og positivt tilbage – det viste sig at være meget enkelt at blive enige om en ordlyd. Og vi stillede forslaget – og informerede AP. Det tog et par dage for SD og borgmesteren at reagere – og der lød positive og imødekommende toner i AP.
Men en uge før KB-mødet fremlagde borgmesteren en helt ny tekst, hvor der ikke var nogen opfordring til at gøre skoledagene kortere (konvertere understøttende undervisning til to-voksen-timer), men kun en uddelegering af kompetencen til skolelederne – henvisningen til skolebestyrelserne var også henvist til en bisætning. Ligesom der var flere andre ændringer.
Heldigvis holdt vi god kontakt blandt forslagsstillerne – og på et møde på borgmesterkontoret to dage før KB-mødet med repræsentanter for partierne, fastholdt forslagsstillerne stort set alle formuleringer i forslaget. Af venlighed – og fordi alle var enige – accepterede vi at følgende sætning blev tilføjet opfordringen til at skabe kortere skoledage: ” samt at arbejde med yderligere at kvalificere indholdet af skoledagen.” Da mødet sluttede, ville/kunne Steen Christiansen ikke fortælle om SD ville stille egne ændringsforslag til forslaget, eller hvordan de ville forholde sig.
Først på selve KB-mødet blev det klart, at SD i enighed stemte for forslaget – bestemt glædeligt. Men tankevækkende, hvor overbevisende 12 mandater kan være!
Til socialdemokraternes forslag skal dog siges, at de ikke har samme træning i at blive stemt ned med æren i behold, som vi andre har!

Forslag fra partierne B, C, F, O, V og Ø om kortere skoledage.
1. at Kommunalbestyrelsen opfordrer skolerne til at bruge mulighederne for at konvertere dele af den understøttende undervisning i den enkelte klasse til to-voksenordning i den faglige undervisning samt at arbejde med yderligere at kvalificere indholdet af skoledagen.
2. at skolelederen i samarbejde med skolebestyrelsen får uddelegeret Kommunalbestyrelsens kompetence til at konvertere dele af den understøttende undervisning i den enkelte klasse til to-voksenordning efter dialog med medarbejderne i den enkelte klasse.
3. at skolen begrunder sin beslutning ud fra faglige og pædagogiske hensyn/muligheder.
4. at ved afkortning af skoledagen koordinerer skolen med relevante fritidstilbud.
21 stemte for forslaget


Ulige behandling af ejere og lejere

Vi stillede forslag om at kommunen skulle udtrykke sin principelle og kraftige modstand mod regeringens og folketingsflertallets forskelsbehandling af ejere og lejere. Ved finanslovsforhandlingerne har de fastfrosset grundskylden – men kun for ejere! Samtidig foreslog vi at Albertslund skulle undersøge mulighederne for at kompensere de almene afdelinger, så disse også i praksis fik fastfrosset deres grundskyld – hvis det var muligt. Et flertal i KB sagde, at de var helt enige med os i at det er urimeligt – men det kneb mere når der skulle stemmes. SD ville ikke vedtage resolutioner – og slet ikke i forhold til noget, der var besluttet i folketinget.
Men vi fik støtte fra SF og B (B dog ikke det tredje at), og DF og Paw Østergaard Jensen (A) undlod. Så forslaget blev ”kun” forkastet med 6 stemmer for (5 i 3. del), 4 stemmer der undlod og 11 stemmer imod.

Forslag fra Enhedslisten vedr. ulige behandling af ejere og lejere
Indstilling
Enhedslisten indstiller,
1. at Kommunalbestyrelsen udtrykker principiel modstand mod Folketingets ulige behandling af lejere og ejere, jf. beslutningen om fastfrysning af grundskylden alene for private boligejere.2. at Kommunens holdning til dette tilkendegives overfor regering og folketing, ligesom spørgsmålet rejses i KL-regi.3. at forvaltningen undersøger, hvilke mulige tiltag der kan bringes i anvendelse for at rette op på de økonomiske konsekvenser af den differentierede regulering af grundværdierne for private boligejere, og lejere og andelshavere. Fx. mulighederne for at fritage almennyttige institutioner helt eller delvist for grundskyld (Jf. lov om kommunal ejendomsskat §8 litra c, eller fx. mulighed for at fritage beboerhusenes andel af grundskylden)
Sagsfremstilling
Regeringen og et flertal af folketinget har med finansloven for 2016 besluttet at fastfryse stigningen i grundværdiskatteloftet for private ejerboliger. Det er sket ved at fastsætte reguleringsprocenten til 0.0% For leje- og andelsboliger er reguleringsprocenten fastsat til 6.6% for 2016.
Beslutningen om ensidigt at fastsætte reguleringsprocenten for grundværdi til 0.0% for private ejerboliger er et alvorligt opgør med sædvanlige principper om ligebehandling. Grundværdiskatteloftet fastfryses for dem, der personligt ejer deres bolig (“boligejere”), mens grundværdiskatteloftet for alle, der ejer deres bolig kollektivt (lejere og andelshavere), reguleres op med 6.6%. Man kan undre sig over, om en sådan praksis overhovedet skulle være lovlig, men det er ikke desto mindre, hvad et flertal af Folketinget har besluttet.
Med denne beslutning rammer man så socialt skævt, som det næsten er muligt. Dem der stiger mest i husleje i år, vil også være dem, der har mindst at betale med. Ikke mindst når der samtidig med kontanthjælpsloftet indføres loft over de tilskud, der kan gives til betaling af huslejen ved boligydelse. For mange lejeboliger udgør grundskylden en væsentlig del af huslejen, og i nogle boligafdelinger vil de årlige reguleringer betyde huslejestigninger på 50-100 kr. om måneden. De tilsvarende beløb, som private boligejere nu sparer, vil samtidig skulle findes i de kommunale og statslige budgetter med hvad deraf følger af yderligere konsekvenser for de svageste i samfundet.


Desuden kan der nævnes følgende sager:

Fondsansøgning til AP Møller som vi stemte imod (vi synes ikke de skal bestemme vores skolepolitik), Nedrivning at Topperne 8B (bygningen fejler ikke noget – da både vi, DF og V gik imod blev den sag taget af dagsordeneen), imod mere Smart city i Kongsholmscenteret, imod opførelse af skulptur ved Coop (reklame og trafiksikkerhedsbekymring – på kommunens grund).
Endelig godkendte KB vores omkonstituering. Fra nu af er:

– Lene Rygaard Jessen ny formand for Beskæftigelsesudvalget og medlem af Børneudvalget (som hidtil)

– Bodi Garde er medlem af Miljø- og Byudvalget (som hidtil) og medlem af Kultur-, sundheds- og Bevægelsesudvalget (ny)

– Helge Bo Jensen er medlem af Økonomiudvalget (ny) og Velfærdsudvalget (som hidtil).
Hbj d. 18/4-2016

Centerbyggeri højere end tilladt

PRESSEMEDDELELSE
Centerbyggeri højere end tilladt
Dispensation til højere byggeri blev givet uden politisk behandling.
Albertslunderne har det seneste år kunnet se, hvordan det nye centerbyggeri er skudt i vejret. Og det er blevet højt – meget højt. Og tilsyneladende også højere end det, der oprindelig fremgik af kommunens egen lokalplan.
”I lokalplanen var bygningshøjden begrænset til 33 meter for den høje bygning målt fra fodgængerniveau og til 20 meter for plejecentret. Nu viser det sig, at kommunen har givet sig selv en administrativ dispensation til højder på op til henholdsvis 38 meter og 22 meter”, siger Enhedslistens Helge Bo Jensen, der har stillet spørgsmål til borgmesteren, om kommunen overholder sin egen lokalplan.
”Det er en meget underlig sag. Af det svar jeg modtog, fremgår det, at sagen har været i høring og at der blev givet dispensation i august 2013, men der står intet om, hvorfor der er givet en dispensation af dette omfang uden en politisk behandling”, siger Helge Bo Jensen og fortsætter:
”Det er helt uacceptabelt, at forvaltningen tager så let på overtrædelse af en lokalplan, der lige er vedtaget. Ikke mindst når man tænker på, hvor stort et problem det kan være for ejere og lejere i kommunen, der bygger 10 cm for højt eller maler en husfacade i en forkert farve.”
”Enhedslisten ønsker åbenhed om, hvad der er foregået, så nu beder vi om aktindsigt og svar på, hvem der er blevet hørt i den omtalte høringsprocedure, og hvorfor der er givet dispensation til højere byggeri uden en politisk behandling i kommunalbestyrelsen.”
Yderligere oplysninger:
Helge Bo Jensen, medlem af Albertslund Kommunalbestyrelse
Tlf. 4013 5106

Aktindsigt, dispensation bygningshøjde

NotatSvar_til_Helge_Bo_Jensenvideresendt

NotatSvar_til_Helge_Bo_Jensenvideresendt_Page_1 NotatSvar_til_Helge_Bo_Jensenvideresendt_Page_2

Aktindsigt, dispensation bygningshøjde_Page_1Aktindsigt, dispensation bygningshøjde_Page_2

Læserbrev: Skal Naturskolen i Vestskoven lukke?

Københavns Statsskovdistrikt under Skov og Naturstyrelsen, som har drevet skolen på Petersborggård indtil nu, ønsker ikke længere at drive stedet.
Styrelsen er stort set stoppet med den naturformidling som Statsskovene ellers har haft under deres domæne. Nu gælder det vist bare om at få fælles så mange træer som muligt, så hurtigt som muligt.
Staten har tilbudt at Albertslund og Glostrup kan overtage driften af stedet. Enhedslisten i Albertslund er bange for at kommunen vælger at lægge aktiviteten ind under Naturcentret ved Herstedhøje.
Naturskolen besøges årligt at 2.500 elever fra Albertslund og Glostrup, og vi mener slet ikke at Naturcentret kan håndtere det behov oven i de aktiviteter de har i forvejen. Det er Enhedslistens holdning at Naturskolen skal videreføres som det unikke tilbud til skolerne det er.
Her kan eleverne lære om skoven og naturen på første hånd ude i naturen med vejledning fra specialister i skoven, og ikke bare som boglig viden på skolebænken. Vi ser også gerne at aktiviteterne udvides så der også indgår bæredygtighed og økologi i tilbuddet til skolerne. På den måde får vi også styrket den naturfaglige undervisning i skolen.

Stig Larsen
Enhedslisten Albertslund

Cykel-besvær

Læserbrev i Albertslundposten

Jeg hører til dem, der har valgt at bruge min cykel som mit primære befordringsmiddel. Og så er det jo rigtigt dejligt, at der er så mange gode cykelstier her i Albertslund.

Men der er en alvorlig mangel: Det er nærmest umuligt at krydse fra nord til syd i kommunen.

Vil man krydse ved Centeret, må man stå af og trække hele vejen igennem – og det er helt forståeligt men rigtigt surt – og det er ubehageligt at færdes i Centeret og tunnelen ved stationen som fodgænger, med de mange cyklister der trodser forbuddet. Det er uholdbart for begge parter.

Vil man ud på den store vej,og over broen ad Albertslundvej, er der langvarigt vejarbejde og – kun dårligt afmærket – dobbelt-rettet cykelsti i den ene side af vejen. Nu kan det bare ikke lade sig gøre at komme vestfra ad cykelstien på Kongsholms Allé og svinge til venstre nordpå ad Albertslundvej.

Hvis Albertslund Kommune virkelig ønsker at fremstå med en grøn og miljøvenlig profil, er det på tide, at der bliver etableret en ny og sikker cykelrute, der forbinder nord og syd.

Det var måske det, der skulle have været prioriteret lidt højere, inden et flertal i Kommunalbestyrelsen – bortset fra Enhedslisten – besluttede at bruge 85 mill. kr. på en parkeringskælder til biler!

 

Ulla Elsted Jensen, Kandidat for Enhedslisten

ulla

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Pressemeddelelse d. 6/10-2013
Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne
– Efter to forhandlingsmøder har borgmester Steen Christiansen nu meddelt, at han ikke ønsker at forhandle videre med Enhedslisten
– Vi er gået positivt ind i forhandlingerne – og vi har på ingen måde stillet umulige krav.
– Vi gik realistisk ind i forhandlingerne netop for at få resultater for de svageste i kommunen og var parat til at anerkende store dele af det budgetudkast, vi blev præsenteret for. Det var og er afgørende for os, at kommunen bidrager positivt til beskæftigelsen, og ikke selv er med til at øge arbejdsløsheden, og bidrage til dårligt arbejdsmiljø og nedslidning af personalet.
– Hovedproblemet er, at udspillet fra borgmesteren ikke indeholder noget konkret i forhold til de store problemer mange albertslundere står midt i: arbejdsløsheden. Her er der kun en hensigtserklæring omkring ungdomsarbejdsløshed, men samtidig er der krav om såkaldte effektiviseringer i meget stor skala, der sandsynligvis betyder færre ansatte i Albertslund kommune de næste år. Desværre var borgmesteren ikke villig til at drøfte, hvordan Albertslund kommune i stedet kan bidrage til at øge beskæftigelsen.
– Vi har ikke oplevet nogen stor imødekommenhed i forhandlingerne. Ingen af vores forslag er blevet accepteret, ligesom borgmesteren insisterede på en række formuleringer, som han ved, vi er uenige i. Vi udarbejde forskellige forslag til alternative formuleringer, men det havde øjensynligt ingen interesse.
– På trods af forløbet er vi klar til at genoptage forhandlingerne, hvis det ønskes.
Enhedslistens konkrete ændringsforslag, som vi bragte med til forhandlingerne, fremgår nedenfor.
Yderligere oplysninger: Helge Bo Jensen, 20512181

—————–

Budget 2014 Forslag fra Enhedslisten

Miljø/trafik:

– udarbejde forslag til ny takstmodel (vand og varme) hvor der er et billigt lavt basisforbrug og et dyrt overforbrug (200.000 kr)

– 90% økologi i al kommunal madproduktion og salg incl. Eksterne leverandører fra 2014 (ingen merudgift)

– Forslag om cykeltunnel under banen samt passage gennem centeret, alternativt markeret bane med cykling tilladt gennem centeret (trække gennem tunellen). (10 millioner, hhv. 500.000 kr)

– Etablering af et selskab for vedvarende energi i Albertslund (5 mio)

– Pulje til start på trafikomlægning af Roskildevej med henblik på lavere hastighed og færre biler (der afsættes 5 mio i 2014)

– Pulje til øget tilgængelighed, bedre sammenhæng mellem stisystemet og busstoppesteder ( 2 mio. i 2014)

Socialt:

– højere rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere, pensionister og andre. (I Rødovre er der for kort tid siden indgået budgetforlig der hæver rådighedsbeløbet med 20%, udgift ?)

– status og evaluering af projektet med nye/flere midlertidige stillinger ved hjælp af jobrotation mv samt udarbejdelse af plan for den fremtidige indsats på området (sikring af genoptjening af dagpengeret) (300.000 kr)

– pulje til udvidelse af hjemmeplejen (flere besøg)

– bedre normering på plejehjemmene (del af beskæftigelsesindsatsen)

– Etablering af en Almen+ afdeling på Teglmosegrunden, uden samtidig sammenlægning og nedlæggelse af andre almene boliger i kommunen
– Varmeprisen søges holdt i ro (der foreslås en stigning på ca. 10%). Vi foreslår at investeringerne i lavtemperaturfjernvarme afskrives over 20 år i stedet for 5 år.

Besparelsesforslag

– stop for udbetaling af overarbejde (provenue?)

– kraftig reduktion af brug af konsulenter (alle aftaler kræver godkendelse i KB, kunne være metoden) (provenue? 5 mio)

– udmeldelse af KL (1 mio)
– vi kan desuden acceptere en række besparelsesforslag fra budgetkataloget, herunder:
– De tekniske tilretninger, under forudsætning af ingen serviceforringelser (ca. 5 mio)

– Reduktion i elitetilskud (100.000 kr)

– Besparelse på bygningsvedligehold (10,5 mio kr)

– Besparelse på politikernes rådighedsbeløb (300.000 kr)

– Besparelse på administration, hvis ikke samlet færre stillinger (2 mio)

Valgkampen er i gang!

Albertslund
Enhedslistens valgfolder

opr00001.tmp_Page_01

Valgkampen er i gang!

Vi har fået trykt 13.000 eksemplarer af vores valgfolder for Albertslund Kommune. Et eksemplar pr. husstand. Vi er i fuld gang med uddeling. Hvis du ikke allerede har en aftale om at deltage i uddeling kan du kontakte Ulla tlf. 28 13 72 32 eller albertslund@enhedslisten.dk. Vi kan stadig bruge uddelere, så meld dig bare og tilbyd din hjælp. Både hvis du hører til dem der elsker at løbe rundt med hunderevis af foldere og få masser af god motion eller bare vil gå en lille tur med en håndfuld. Vi satser på at være færdig i løbet af uge 43.

Folder om regionsvalget

Alle husstande i Albertslund får også en folder om regionsvalget. Den uddeler vi i uge 44 og 45. Kontakt Ulla, hvis du vil være med og ikke allerede har aftalt noget med Ulla.

Plakater

Vi opsætter Ø-plakater en masse steder i kommunen. (undtagen Albertslund Centrum, hvor der er forbud, som forhåbentlig respekteres også af de andre partier).

Vi har skaffet nye plader til opsætning i lygtepælene. Vi starter med at klistre plakater på plader lørdag den 26. oktober kl. 10 hos Jens Poulsen, Snebærhaven 116.

Lørdag den 2. november må vi begynde at hænge op i lygtepælene. Det er om at være hurtigt ude, så vi bliver 2 hold med bil, trailer og trappestige.

Desuden har vi bestilt et mindre antal A2 plakater, som kan bruges til at gå rundt og klistre op.

Tovholder på plakatopsætning er Ebbe tlf. 28 13 72 32 eller ebberand@comxnet.dk

Torvevogn

Vi står med Torvevognen i Albertslund Centrum de sidste 4 lørdage før valget, lørdag den 26. oktober, lørdag den 2. november, lørdag den 9. november og lørdag den 16. november.

Alle dage er vi der fra kl. 10.30 til kl. 14. Kom og vær med eller kom en tur forbi. Det plejer at være ganske sjovt når der er valg, folk snakker politik og alle politikerne er på gaden de sidste uger inden valget.

Aktivistmøde

Vi samles flest muligt til en aften, hvor vi kan lave nogle aktiviteter i valgkampen. Det kunne F.eks. være plancher eller udsmytking af vores torvevogn. Vi mødes torsdag den 24. oktober kl. 19.00 i alrummet ved Musikteatret.

 

Vælgermøder

Vi deltager i rigtigt mange vælgermøder. Kom til møder og stil spørgsmål til kandidaterne. På vores ny hjemmeside www.albertslund.enhedslisten.dk kan du se hvilke møder vi deltager i.

Andre aktiviteter

Der bliver sikkert andre muligheder for at komme på gaden de sidste uger op til valget. F.eks. uddeling af løbesedler på stationen eller lignende. Vi laver en ny lille folder. Vi planlægger muligvis flere aktivistdage, hvor vi kan lave noget uddeling, stemme dørklokker eller hvad vi nu finder på.

Endelig skal vi ikke glemme de mange læserbreve i Albertslundposten.

Glostrup

Her skal uddeles Glostrups lokale valgfoldere og opsættes plakater. Der er aktivistdag lørdag den 2. november kl.10.00 hos Georg Pørksen, Ørnebjergvej 37. Her bliver opgaverne fordelt. Hvis du gerne vil deltage i noget, men ikke kan være med den 2. november så kontakt Marianne tlf 26 83 05 36 eller mator54@hotmail.com

Forslag om politik vedr. sociale klausuler, genfremsættelse

Til kommunalbestyrelsen,
Hermed vil jeg gerne genfremsætte vores forslag fra juni til vedtagelse
vedr. sociale klausuler (indsat nedenfor) til behandling på næste KB-møde. På KB-mødet d. 25/6 hvor sagen blev behandlet besluttedes det at “Kommunalbestyrelsen besluttede at afvente Statsforvaltningens afgørelse, hvorefter sagen genoptages.”
Som det fremgår af vedhæftede, har statsforvaltningen nu udtalt sig om sagen på baggrund af henvendelsen fra Københavns Kommune.
Statsforvaltningen vil – viser det sig – ikke tage stilling til sagen. og det betyder efter vores opfattelse, at kommunerne er frit stillet til at indføre sociale klausuler som de foreslåede.

Statsforvaltningens udtalelse kan læses på http://www.statsforvaltningen.dk/tilsynsafgørelser/files/vedhaeftetFil/1148.pdf

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten

————————-

Forslag til vedtagelse vedr. sociale klausulerNår Albertslund kommune
gennemfører udbyder anlægsprojekter samt ved evt. udbud af driftsopgaver,
er det en forudsætning, at arbejdet udføres på sædvanlige, overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold (“løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som I henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative
forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres”), ligesom det enkelte projekt skal løfte sin del af uddannelsesopgaven i form af praktikpladser eller lignende.
Dette sikres ved at:
– kravet om sædvanlige/overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold indarbejdes i fremtidigt udbudsmateriale, og i de endelige kontrakter, samtidig med at det sikres:
– at såvel hovedentreprænør som underleverandører (kædeansvar) tilsvarende forpligtes vedr. løn og arbejdsforhold.
– at kommunen får mulighed for at kontrollere om kravet overholdes (kommunen skal have tilsendt dokumentation for hvilke konkrete overenskomster, der er tiltrådt eller indgået, have adgang til kontrol på byggepladsen mv.)
– at hovedentreprænøren forpligtes til at sikre at egne og underentreprænørernes ansatte har gyldige arbejds- og opholdstilladelser.
– at der fastsættes graduerede sanktionsmuligheder i tilfælde af kravene overtrædes.
– at kravet om uddannelsespladser tilsvarende specificeres I udbudsmateriale og kontrakter.

Begrundelse
For at kunne bekæmpe den omfattende sociale dumpning, der finder sted og
som udgør en trussel mod løn- og arbejdsforhold på store dele af arbejdsmarkedet i Danmark, er det nødvendigt, at offentlige arbejdsgivere som Albertslund kommune gør sit yderste for at stoppe denne trafik.
Dette gøres blandt andet ved klart og tydeligt at meddele alle private virksomheder, der ønsker at indgå aftaler med kommunen, hvordan kommunens politik er på dette område.
Derudover er det afgørende med kædeansvar og gode muligheder for kontrol
og sanktioner, når/hvis betingelserne overtrædes.
Det er blevet fremført (bl.a. på et lukket temamøde I kommunalbestyrelsen), at det er tvivlsomt om kommunen lovligt (på grund af EUs udbudsdirektiv) kan fastsætte sådanne betingelser I udbudsmaterialet.
Imidlertid har bl.a. transportminister Henrik Dam Kristensen offenligt udtalt sig til fordel for sådanne krav ved flere lejligheder, bl.a. i en redegørelse til Folketinget. På den baggrund finder vi det vigtigt, at Albertslund kommune vedtager en eksplicit politik som den foreslåede på dette område.

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten

helge

Borgmester vildleder om kommunens økonomi

Borgmesteren er i sidste nr. af AP refereret for en række udtalelser om budgettet de kommende år, bl.a.:
– “Vi har styret efter en handlingsplan, der betyder at vi nu har en solid økonomi i Albertslund og et godt råderum. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte i hvilken takt vi skal udvikle byen – og det skal ske ved at inddrage borgerne”
– “Vi skal udvikle skoler, daginstitutioner, have et plejecenter, udvikle de grønne områder og foretage en række investeringer i Albertslunds fremtid”
– “Vi står alt i alt overfor at skulle beslutte, hvordan vi fra 2014 og frem skal bruge byens penge.. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at sætte dagsordenen, sådan som økonomien er. Vi går fra en lang periode med tilpasning af den kommunale økonomi til en perioden, hvor vi har fået skabt økonomisk grundlag for at prioritere – hvad det er vi vil, og i hvilket tempo”

I forhold til borgmesterens udtalelser til AP vil vi gerne bemærke følgende:

– Borgmesteren vildleder om kommunens økonomi. På et budgetmøde i juni blev der lagt en investeringsplan frem, hvor de samlede ønsker til byudvikling og forskellige prestigeprojekter i årene fremover koster over 1 mia. kr. (heraf centeret ca. det halve), og samtidig et forslag fra forvaltningen om at det skulle finansieres ved endnu en besparelsesrunde på velfærden – der skulle skæres 30 millioner i driftsudgifterne, d.v.s. formentlig ganske som tidligere især på børn, ældre og socialområdet.

– Den samme plan viser desuden at økonomien omkring centersalget og bygningen af plejecenter, parkeringskælder og sundhedshus overhovedet ikke hænger sammen. Modsat hvad der tidligere er forelagt kommunalbestyrelsen, viser det sig nu, at der skal bruges 540 millioner på projektet – mens der kun er indtægter for 450 millioner kr. Altså belaster centerprojektet kommunens økonomi med 90 millioner. Dertil kommer de årlige tabte lejeindtægter.

– Enhedslisten vil gerne gå positivt ind i de kommende forhandlinger om kommunens budget, men det må være en forudsætning, at forhandlingerne foregår på et oplyst grundlag – og at der ikke blot sættes gang i en masse prestigeprojekter, hvor det reelt viser sig, at den fine byudvikling skal betales med endnu flere nedskæringer på vores velfærd. Det må være slut med at skubbe regningen over på de svageste skuldre. Også selvom det først sker på den anden side af kommunalvalget!

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten, tlf. 20512181

Borgmesterrens indlæg i AP

Svar på læserrev en lokal SF’ere havde i Albertslundposten

Hvorfor stemte SF imod?
I AP d. 11. Juni omtaler Anette Pedersen, SF, Enhedslistens forslag om en ny arbejdstidsaftale med lærerne. Anette Pedersen er imidlertid meget upræcis i sin fremstilling af vores forslag: “et forslag, som kort fortalt gik ud på at Albertslund Kommune skulle genindføre den “gamle” arbejdstidsaftale, når den er udløbet”.
Vores forslag har nemlig følgende ordlyd:

“Forslag om ny arbejdstidsaftale med lærerne i Albertslund.
Albertslund kommune indleder umiddelbart efter sommerferien forhandlinger med kreds 25 med henblik på at indgå en ny kommunal arbejdstidsaftale for de kommende år med afsæt i følgende:

– Der tages udgangspunkt i den eksisterende lokale arbejdstidsaftale.

– Albertslund kommune ser det som sin vigtigste opgave gennem arbejdstidsaftalen at sikre gode vilkår for forberedelse og kvaliteten af undervisningen.

– Gennem den nye lokale aftale lægges vægt på, at lærerne sikres størst mulig indflydelse på undervisningen og deres arbejdsforhold – individuelt og gennem deres faglige organisation.”

Det undrer os meget, at SF ikke kunne stemme for dette forslag. Hvad er SF uenig i? At der er en sammenhæng mellem mulighed for forberedelse og kvalitet i undervisningen? Eller at lærerne og alle andre offentligt ansatte skal have størst mulig indflydelse på deres arbejde og arbejdsforhold? Som bekendt var det et hovedformål med lockouten og regeringsindgrebet at minimere lærernes og deres faglige organisations indflydelse på deres arbejdsforhold. Efter vores opfattelse skal Albertslund gå en helt anden vej. Vi ser det som helt nødvendigt at sikre alle offentligt ansattes indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og –indhold. Engagement og nytænkning er tæt forbundet med demokrati og indflydelse.

I stedet vælger SF at stille et ændringsforslag, der er meget tæt på at være helt tømt for indhold. Nemlig at forvaltningen, skolernes ledelse og Kreds 25 skal samarbejde. Det støttede vi naturligvis. Men hvad ville det betyde helt konkret?

Regeringsindgrebet i lockouten indeholder mulighed for, at den enkelte kommune kan indgå en arbejdstidsaftale som hidtil: “Reglerne kan fraviges eller suppleres ved en lokalaftale indenfor rammeaftalen”. Det er den mulighed vi foreslog, Albertslund – ligesom flere andre kommuner – benytter sig af.

At SF her i Albertslund stemte imod vores forslag (Birgit Hauer og Mehmet Kücükakin undlod dog at stemme) er uforståeligt, men ligger måske i forlængelse af, at SF gennem hele forløbet har stået sammen med S i KLs bestyrelse i felttoget mod lærernes arbejdsvilkår og kvaliteten i folkeskolen. Vi havde og har større forventninger til SF i Albertslund. Kom nu ind i kampen!

Helge Bo Jensen, Kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten

Enhedslistens kommunalpolitiske program 2014-2018

– Et Rødt og grønt Albertslund  

Indledning

Vi vil have et samfund, hvor det ikke er pengene, men menneskene der bestemmer. Hvor vi i fællesskab former vores liv. Et solidarisk og økologisk samfund hvor demokrati og velfærd for alle er en selvfølgelighed: Vi kalder det socialisme. Det kræver grundlæggende samfundsforandringer.

Her i Albertslund vil vi her og nu være med til at skabe, styrke og bakke op om ethvert initiativ for mere velfærd, demokrati, bedre miljø og mindre marked.

Den økonomiske krise

Konsekvenserne af den økonomiske krise rammer næsten udelukkende lønmodtagere på og udenfor arbejdsmarkedet. Arbejdsløshed og de velfærdsforringelser, der er et resultat af regeringens mere og mere gennemførte borgerlige politik, rammer kommuner som Albertslund særlig hårdt. På den baggrund vil vi arbejde for at venstrefløjens styrke i Albertslund – i og udenfor kommunalbestyrelsen – bruges til:

 • at der tages kommunale beskæftigelsesinitiativer og føres en politik baseret på solidariske løsninger, så Albertslunds befolkning beskyttes mest muligt mod krisens ødelæggende virkninger
 • at påvirke den landspolitiske situation mest muligt i solidarisk retning. Det kan bl.a. gøres ved at vise, at en anden politik kan virkeliggøres i Albertslund.

Selvom det indtil nu kun er lykkedes i særdeles begrænset omfang, vil vi blive ved med at presse på for en alliance med især S og SF for at nå disse mål. Vi vil foreslå fælles initiativer, aftaler og forlig og søge at samle lokalt flertal – eller det størst mulige mindretal – for et solidarisk politisk alternativ.

 

Sådan arbejder vi

Vi accepterer ikke regeringens økonomiske rammer for kommunens økonomi. Tværtimod arbejder vi på at mobilisere lokale kræfter for at forsvare velfærden overfor skiftende regeringer og folketingsflertal. Vi vil opstille klare politiske alternativer til den førte nedskæringspolitik.

Skal der for alvor gennemføres større forandringer i Albertslund Kommune til fordel for det store flertal, så kræver det også kamp og mobilisering udenfor kommunalbestyrelsen. Vi arbejder fokuseret på at trække de andre partier til venstre ved at stille ansvarlige forslag, der ikke medfører nedskæringer og forringelser for almindelige mennesker, men i stedet forbedringer, og vi holder altid et vågent øje med, hvad andre partier lover og holder dem op på det, hvis de forsøger at løbe fra det. Enhedslistens arbejde i kommunalbestyrelsen går på to ben – det, der sker indenfor i KB skal støtte det, der sker udenfor. Det er et af vores vigtigste mål at bidrage til at få folk til selv at røre på sig og organisere sig for derved at mobilisere til kamp mod det kapitalistiske samfunds utilstrækkeligheder.

Beslutninger i kommunalbestyrelsen træffes ind imellem under indtryk af folkeligt pres, som vi deltager i og formidler ind i kommunalbestyrelsen. En del beslutninger træffes uden, at et folkeligt pres forekommer. Mange minoritetsgrupper har ikke ressourcer til mobilisering imod nedskæringer. De vil finde en allieret i Enhedslisten, både i kommunalbestyrelsen og udenfor. Enhedslisten taler også de tavses sag.

Enhedslisten er et ansvarligt parti. Vi kæmper for at alle borgere behandles ordentligt, og at der er ressourcer nok til at løfte velfærdsopgaverne – sådan forstår vi ansvarlighed.

Enhedslistens parlamentariske princip om at stemme for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse er det generelle princip, vi arbejder efter. Vi indgår ikke studehandler, hvor vi f.eks. accepterer forringelser på plejehjemmet mod at få flere penge til børnehaverne.

EL indgår derfor ikke aftaler eller forlig der indebærer forringelser for børn, ældre, svage grupper eller på miljøområdet. Dog kan vi godt acceptere besparelser, der ikke indebærer forringelser i form af f.eks. ringere arbejdsmiljø eller servicereduktioner på disse områder.

En øget kommunal indkomstskat rammer de laveste indkomster hårdest. Derfor er det en forudsætning for Enhedslistens medvirken til en øget kommuneskat, at der sikres social kompensation til lavindkomstgrupper.

 

Velfærd og tryghed i Albertslund

Fællesskab hele livet

For at samfundet kan bevæge sig i en mere solidarisk retning er det vigtigt at politik altid handler om mennesket først. Og mennesker skal have det godt, hele livet. Børn skal have adgang til ordentlige institutioner med voksne der har tid og resurser til dem. Unge skal have mulighed for at tage sig en uddannelse, også selvom de kommer fra hjem uden bøger. Alle skal kunne få arbejde med ordentlige vilkår, men de skal også have ret til at have fri og dyrke forskellige fritidsinteresser. Ældre skal kunne have en tryg alderdom med hvad der hører til af hjælp og sociale tilbud.

Børn og unge

Albertslund kommune bør forpligte sig til at sørge for et ordentligt børne– og ungdomsliv. I Enhedslisten ønsker vi en kommune der satser på glade børn. Alle børn har ret til at trives og udvikles i kommunens daginstitutioner. Det får man ved at have ordentlige normeringer i institutionerne, gode muligheder for billige fritidstilbud, og en helt særlig indsats for at Albertslund bliver en kommune hvor det bliver lettere at bryde den sociale arv.

Konkret foreslår vi:

 • At der indføres bedre normeringer i dagtilbuddene
 • At der ansættes flere støttepædagoger i børnehaver og skoler
 • At der skabes flere aktivitetstilbud udenfor institutionerne
 • At modersmålsundervisningen genindføres
 • At enhver form for social og økonomisk ulighed bekæmpes i vores daginstitutioner og i folkeskolen. – Børn skal f.eks. have gratis mælk og tilskud til sund mad i skolernes kantiner.
 • At flere får en ungdomsuddannelse ved en tidligere vejledning og målopstilling for den enkelte unge fra 7. klasse
 • At der ansættes socialrådgivere på alle skoler
 • At der etableres gode kantiner med lokal madproduktion på alle skoler
 • At kommunen siger nej til heldagsskoler, ja til mere fri tid – mere ”kan tid” og mindre ”skal tid”
 • At der gives bedre klubtilbud med kreative værksteder og lektiehjælp
 • At der oprettes et brugerstyret ungdomshus

Bedre arbejdsmiljø og flere jobs

Enhedslisten Albertslund arbejder for at arbejdsmarkedet tilpasser sig byens borgere – ikke omvendt. De fleste af os tilbringer meget af vores liv på arbejde, og derfor skal det også foregå under ordentlige, meningsfulde forhold. Alt for mange bliver nedslidt på grund af for stor arbejdsbyrde, og det mener vi ikke er menneskeligt forsvarligt. Hvis man er så uheldig at miste sit arbejde eller ikke er i stand til at arbejde, er man ikke et mindre værdigt menneske.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunen sikrer dagpengeret til alle eventuelt ved oprettelse af midlertidige stillinger
 • At kommunen genopretter nogle af de jobs man har nedlagt for at spare: Opsyn i svømmehaller, service i borgerservice, lærer- og pædagogstillinger, pedelmedhjælpere, sti/grøntarbejde…
 • At der skabes arbejdspladser ved at påbegynde kommunal produktion af fx grøntsager, frugt, autoværksteder, cykelværksteder
 • At jobcenteret får reelle jobs de kan tilbyde

I forhold til kommunen som arbejdsgiver foreslår vi:

 • At man har mere tillid – og mindre bureaukrati – til de kommunalt ansatte. De skal ikke mødes med mistillid i form af krav om utallige rapporter og skriftlige planer, men med tillid til at de er kvalificerede til deres arbejde.
 • At man indfører stop for overarbejde

I Enhedslisten mener vi desuden at fokus skal flyttes fra ”sociale snydere” til selskaber der ikke betaler nok skat. Det er ikke de arbejdsløse der har skabt krisen, og vi så gerne at hetzen ophørte.

Ældre

Vi skal alle kunne leve i tryg forvisning om, at hjælpen er der, når eller hvis vi får brug for den, når vi bliver ældre. Vi arbejder for genopretning af de seneste års voldsomme økonomiske nedskæringer på service og de ældres livskvalitet, ikke mindst i plejesektoren. Enhedslisten arbejder for, at der opnås større retssikkerhed på hjemmehjælpsområdet, hvilket kan opnås ved at definere et minimum af hjemmehjælpsydelser – f.eks. tøjvask, opvask, rengøring, indkøb, personlig hygiejne, sikkerhed for at man kan komme ud at gå osv. – ydelser, som man har ret til, hvis man ikke alene eller selv kan udføre opgaven.

Konkret foreslår vi:

 • At arbejdstilrettelæggelsen i hjemmehjælpen skal ske i dialog mellem bruger og hjælper.
 • At praktisk hjælp skal ydes mindst en gang om ugen, året rundt
 • At al hjemmehjælp bør ydes med forebyggende og aktiverende sigte, så brugeren – når denne har lyst og mulighed – inddrages i arbejdets udførelse.
 • At hjælperen så vidt muligt bør være samme person.
 • At hjemmehjælpen ikke mere skal opfattes som en vare, med dertil hørende minut-tyrani for brugere og hjemmehjælpere.
 • At de ældres behov skal tænkes med, når der sker byfornyelse,
 • At vi skal tage de ældres ønsker om andre boformer – f.eks. seniorbofællesskaber – alvorligt, så alle uanset økonomi får denne mulighed.
 • At alle får mulighed for at leve inden for rammer, hvor deres kultur, sprog, religion og sociale behov tilgodeses.

Tryghed for alle

At skabe tryghed for alle i Albertslund handler især om at skabe et sikkerhedsnet som man ikke kan falde igennem. I Enhedslisten har vi et ønske om at ingen i Albertslund skal leve under fattigdomsgrænsen. Blandt andet derfor vil vi have flere tiltag for at hjælpe de svageste i kommunen. Vi skal tilbyde god og gratis gældsrådgivning. Alle skal have ret til billige og ordentlige boliger. Men tryghed for borgerne i en kommune handler også om social tryghed. Derfor arbejder vi i Enhedslisten Albertslund for at bekæmpe isolation og ensomhed ved at styrke lokale fællesskaber og foreninger.

Et sikkerhedsnet man ikke falder igennem, indebærer også at det er muligt at få støtte og hjælp når man i perioder eller permanent har behov for det. Uanset om en funktionsnedsættelse skyldes fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, skal alle borgere sikres lige rettigheder og muligheder, fx gennem kompenserende, støttende og udviklende ydelser og gennem relevante hjælpemidler.

Konkret foreslår vi:

 • At mennesker med funktionsnedsættelser tilbydes kompenserende ydelser og hjælpemidler, herunder adgang til boliger som er tilgængelige for dem. Dette skal ske uafhængig af økonomisk formåen, hvilket fx ikke er tilfældet i dag hvor støtte til handicaptransport er indkomstafhængig.
 • At det specialiserede socialområde opprioriteres så de mest udsatte grupper – herunder hjemløse, misbrugere og svært sindslidende – tilbydes kvalificeret og relevant hjælp med udgangspunkt i deres ønsker og behov.
 • At der oprettes et uvisiteret akuttilbud til borgere i akut psykisk krise for at forebygge at psykiske kriser udvikles til langvarige psykiske lidelser og for at sikre at også borgere med psykiske vanskeligheder som ikke ønsker indlæggelse eller medicinsk behandling i psykiatrien, tilbydes kvalificeret hjælp.

I det hele taget arbejder vi i Enhedslisten for et Albertslund med mennesket i centrum. Det gælder for os om at skabe en kommune hvor det er trygt for alle at bo, fordi man ikke mister sin forsørgelse hvis man mister sit arbejde. Hvor man kan bo ordentligt og billigt, have et godt og ikke alt for hårdt arbejde – og hvor man kan sende sine børn i gode børnehaver og skoler og få en værdig alderdom.

Integration

Enhedslisten mener der skal være plads til den forskellighed der er både i kultur og levemåde.

Særligt mange indvandrere rammes hårdt af krisen, og har svært ved at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Det meget ulige boligmarked fører desuden til at koncentrationen af indvandrere bliver særligt høj i boligområder, der er belastet af sociale problemer og stor arbejdsløshed.

Enhedslisten modarbejder enhver form for diskrimination og racisme og arbejder for lige rettigheder for alle, og vores klare synspunkt er, at alle bør have lige muligheder for et godt liv, både formelt og reelt. Enhedslisten vil et solidarisk, rummeligt og multikulturelt præget fællesskab, som bygger på respekt, tryghed, demokrati og menneskerettigheder.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunen skaber en bedre etnisk personalepolitik, så de dårlige muligheder for mange indvandrere på arbejdsmarkedet forbedres.
 • En kommunal boliganvisningspolitik, der baseres på rettigheder, behov og tilbud – og ikke som nu på kvoter og diskrimination.
 • At der gives bedre klubtilbud i udsatte boligområder
 • At modersmålsundervisningen gennemføres som et middel til at sikre tosprogede elever et større udbytte af undervisningen og faglige resultater på linje med de etnisk danske børn.
 • At der findes venskabsbyer i de lande, vi har flest albertslundere fra: Tyrkiet, Pakistan m.v.

 

For et grønt Albertslund

Forsyning

Enhedslisten Albertslund afdeling arbejder for gennemførelse af et socialistisk samfund. Det vil sige et samfund, hvor væsentlige virksomheder er ejede af brugere og borgere i fællesskab. Vi mener en ny og ansvarlig politik er nødvendig, hvis vi skal beskytte klima og miljø. Basal forsyningsvirksomhed, som vand, el, varme og kommunikation er et godt sted at starte.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunen investerer i vindmøller, solvarme, solcelleanlæg, affaldssortering og reduktion i affaldsmængden
 • Oprettelse af Albertslund Vedvarende Energiforsyningsselskab
 • At kommunen anlægger fibernet eller Wifi-net til alle borgere
 • Lokal vandforsyning fra boringer i Vestskoven
 • Nedsivning af regnvand
 • At al kommunal produktion omstilles til bæredygtig produktion

Lokal produktion

I Enhedslisten Albertslund vil vi gerne have mere kommunal produktion. Dels fordi vi har brug for arbejdspladser til byens borgere, dels fordi en omstilling til bæredygtig udvikling er nødvendig af hensyn til klima og miljø.

Konkret foreslår vi:

 • At der startes lokal produktion af basale fødevarer. Produktionen, som skal være økologisk, forestås af uddannet personale og til overenskomstmæssig løn. Et sted at starte kan være produktion af økologisk frugt og grønt til skoler, plejehjem og daginstitutioner.
 • At kommunale arealer beplantes i videst mulig udstrækning med fx frugttræer, bærbuske og andet der kan indgå i lokal fødevareproduktion.
 • At større arealer benyttes til husdyrhold, der kan indgå i lokal fødevareproduktion.
 • At der anlægges mindre kommunale non-profit virksomheder til bearbejdning og salg af fødevarerne.

Energirenovering

Enhedslisten Albertslund ønsker omstilling til et fossilfrit energisamfund for at mindske forureningen og nedbringe CO2 udslippet. Der er brug for lokale initiativer vedrørende energirenovering af kommunale bygninger og almennyttige boliger, og for omstilling til vedvarende energi. Albertslund har mange arbejdsløse, nogle af dem kan uddannes til at varetage disse opgaver, ligesom de unge, der mangler praktik, naturligt inddrages.

Konkret foreslår vi:

 • Albertslund Kommune opretter en håndværksafdeling, hvis medarbejdere kvalificeres, med faglig viden om lavenergibyggeri, passivhuse og energirenovering.
 • Der etableres lokale non-profit virksomheder der producerer klimavenlige bygningselementer.
 • Energirenoveringer gennemføres med tanke for, at alle har ret til en god bolig, der er til at betale. Således må kommunen sikre, at ingen må gå fra hus og hjem på grund af energirenoveringer.
 • Albertslund Kommune skal modsætte sig DONGs øgede kulfyring på Avedøreværket
 • Albertslund Kommune skal presse på for at erstatte afgifterne på el med incitamentstakster

Trafik

Albertslundere er rigtig gode til at bruge cyklerne. Vi har allerede mange gode cykelstier, men det kan nemt blive meget bedre.

Konkret foreslår vi:

 • At der anlægges en ny cykelsti mellem nord og syd ved Albertslund Centrum
 • En udbygning af et pendlercykelstinet
 • At snerydningen på cykel- og gangstier prioriteres højest
 • Bedre belysning på stierne
 • At der eksperimenteres med solcelleopvarmede supercykelstier
 • At forholdene forbedres, hvor der ikke er ordentlig adgang til den offentlige transport for fodgængere med barnevogn eller personer i kørestol
 • Brug af offentlig transport skal gøres nem og billig.

Konkret foreslår vi:

 • At der indsættes gratis busser, som dækker hele kommunen
 • At DSB opfordres til at sørge for at der kører flere og længere S-tog. Det bør være muligt at få en siddeplads – også i myldretiden
 • At der indføres 10-minutters drift på S-tog, også aften og weekend
 • At der etableres ekstra adgang til perron fra Blokland
 • At der etableres Taxa-busser og forsøg med cykeltaxa’er
 • At der etableres S-busser gennem boligområderne
 • At der indføres 10-minutters drift på alle lokale busruter og indsættelse af ekstrabusser i myldretiden. Det bør være muligt at få en siddeplads – også i myldretiden
 • At regionaltoget Roskilde – Glostrup – Lufthavnen genindføres

Biler

Skiftende regeringers mangelfulde prioritering af miljø og klima til fordel for privatbilismen sætter dagligt spor i Albertslund, der efterhånden er omringet af motorveje og store indfaldsveje. Dette giver støj- og luftgener.

Konkret foreslår vi:

 • At støtte kommunalt ansattes brug af bæredygtig transport
 • At etablere effektive støjværn langs motorvejene – også langs natur- og rekreative områder
 • At bilernes hastighed sættes ned

Affald

Mængden af affald er stærkt stigende, også i Albertslund. Varer transporteres over stadigt større afstande, og indpakkes i oceaner af emballage. Husholdningsaffaldet sorteres kun delvist, idet de færreste fx komposterer. Næsten alt affald køres til forbrændingsanlæg, til skade for miljøet. I Enhedslisten ønsker vi at vende denne udvikling. Vi skal have meget mere fokus på affaldssortering og genanvendelse.

Konkret foreslår vi:

 • At kildesorteringen udvikles og udvides
 • At der oprettes kurser vedr. affaldssortering i samarbejde med boligafdelinger
 • At lokale genbrugspladser har åbent flere gange ugentligt og har ansatte til at servicere og hjælpe borgerne
 • At kommunen lægger pres på leverandører, for at få dem til at mindske brug af emballage
 • At der etableres komposteringsmuligheder, der kan håndteres sikkert af borgerne i boligområderne
 • At der etableres og tilskyndes til direkte genbrug

Øvrige initiativer

Overalt i Albertslund bør det være muligt at få en nyttehave tæt på sin almennyttige bolig, og kommunen stiller lokaler til rådighed for en indkøbsforening, der distribuerer økologiske varer. Albertslunds borgere har vist stor interesse for ”Grøn Dag”, og det vil derfor give god mening at lave flere ”Grønne Dage”. Desuden har Albertslund med sin beliggenhed – tæt på både København og Roskilde – mange gode muligheder for at udvikle bæredygtig turisme. Tomme fabriksbygninger kan fx klimarenoveres og udnyttes til formålet.

 

Demokrati: Mere end et kryds hvert 4. år

Mere demokrati, mindre marked

Socialisme handler først og fremmest om en udvidelse af demokratiet. Det gør det også i Albertslund. Det drejer sig om at vi skal have mere demokrati, at alle vi almindelige mennesker skal have den fulde indflydelse på vores tilværelse. Det betyder at markedskræfterne og ejerne af de store virksomheder skal have så reduceret deres indflydelse mest muligt.

Derfor skal kommunen – og andre fællesskaber – overtage en større og større del af aktiviteten i samfundet. Det demokratiske råderum skal udvides – den offentlige sektor skal være større. Det vil sige kommunen skal stoppe udlicitering og privatisering, ligesom allerede udliciterede opgaver kan hjemtages – og der kan oprettes kommunal produktion på en række nye områder.

Konkret foreslår vi:

 • At al vedligeholdelse og renholdelse af veje og parker hjemtages
 • At renovationen igen overtages af kommunen
 • At kommunes brug af konsulenter gennemgås kritisk og begrænses mest muligt

En mere demokratisk offentlig sektor/kommune

Kommunen skal på ingen måde efterligne den private sektor, men finde sin helt egen identitet i at skabe god, kvalitetspræget og effektive offentlig service for borgerne.

I stedet for at efterligne den private sektor, hvor alt handler om den laveste pris og størst mulige pres på de ansatte, lukkethed og forretningshemmeligheder, skal Albertslund kommune i stedet satse på de offentlige ansattes faglighed og engagement. Demokratiet skal bruges som drivkraft.

Konkret foreslår vi:

 • At alle beslutninger i kommunen træffes i størst mulig åbenhed. Vigtige kommunale beslutninger må ikke træffes bag lukkede døre.
 • At Albertslund kommune vedtager en udvidet ytringsfrihed for sine ansatte.
 • At frikommuneforsøg og lignende benyttes til at give de ansatte større indflydelse, f.eks. flere medlemmer af skolebestyrelser, institutionsbestyrelser mv.
 • At kommunalbestyrelsens debatter og afgørelser gøres tilgængelige bl.a. i form af lyd- og billedfiler på nettet.

Kommunen skal møde borgerne med tillid

Borgerne skal mødes med tillid og rådgivning, når vi kontakter kommunen. Kontrol og overvågning af borgerne skal erstattes af klare regler og vejledning. Brugerbestyrelser, foreninger og bevægelser skal inddrages mest muligt i beslutningsprocesserne.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunen ansætter en kommunal ombudsmand, der skal være borgernes repræsentant i det kommunale maskineri.
 • At der indrettes et medborgerhus for foreninger centralt i kommunen med mødefaciliteter, restaurant/værtshus. Det kunne f.eks. være i en del af fængslet, når det lukkes.
 • At alle kommunens bygninger gøres mere tilgængelige for foreninger og grupper af borgere.
 • At effektive selvbetjeningsløsninger på nettet suppleres med mulighed for personlig kontakt og vejledning, således at f.eks. ældre, der ikke er vokset op med it, ikke hægtes fuldstændigt af.

En demokratisk kulturpolitik

Albertslund skal føre en kulturpolitik der er lokalt funderet og internationalt orienteret. Bl.a. ved at sørge for lokaler og ressourcer for lokale foreninger.

Kulturpolitikken skal tilgodese alle borgere uanset alder, etnicitet og køn. Kulturpolitikken skal være en modvægt til den kommercielle kultur der er kontrolleret af internationale monopoler. Det skal være økonomisk overkommeligt for alle borgere at deltage, og den brede kultur må ikke begrænses af hensyn til en elitekultur. Endelig skal kulturen skal ikke være dikteret at statslige kanoner.

Et stærkere Albertslund

Som en af landets rødeste kommuner skal Albertslund bruge sin politiske styrke til at påvirke udviklingen også udenfor kommunegrænsen. Dels ved eksemplets magt, hvor vi f.eks. på miljøområdet kan vise at en anden politik kan lade sig gøre – og inspirere langt udenfor kommunens grænser. Dels ved at blande os i den landspolitiske debat – og slås for solidariske og demokratiske svar på krisen – og for større økonomisk råderum til kommunerne.

Vi kan stille forslag i Kommunernes Landsforening (KL) om en bedre kommuneaftale, så der bliver råd til mere velfærd, eller om bedre arbejdsmiljø for de offentligt ansatte

Vi kan blande os og påvirke debatten i Folketinget om bl.a. velfærdsspørgsmål, ved at tage initiativ til at mobilisere for en anden politik, f.eks. i form af demonstrationer, deputationer, debatindlæg i dagspressen mv.

 

Kommunalpolitisk beretning, april 2013

På kommunalbestyrelsesmødet i april kunne man tydeligt se på tilskuerrækkerne at det er valgår, og bagefter kunne man høre folk koordinere hvem der skulle skrive hvad og sådan. Man kan også se det på politikken, der kommer af og til helt tilforladelige ting fra S og SF.

Midlertidige jobs

På kommunalbestyrelsesmødet i februar havde vi lavet et forslag om at Albertslund kommune skulle oprette permanente og midlertidige jobs for at redde nogle af de mange der faldt for dagpengereglerne. Det har socialdemokraterne imidlertid været ude og tage æren for, det er helt tydeligt at man må tage den positive omtale man kan få i et valgår, og så er detaljerne tilsyneladende mindre vigtige.

De borgerlige havde som sædvanligt indvendinger mod at ansætte folk i midlertidige stillinger, det synes de simpelthen ikke er fair. Hellere ikke have noget arbejde, end et midlertidigt(det var min egen konklusion). Pia Brandt Halling(K) mente at vi ikke skulle skabe vækst i den offentlige sektor, men hellere i den private, og V mente at man burde lave et erhvervscenter der kan styrke virksomhederne i Albertslund i stedet for.

Men vi var glade, ikke mindst fordi det er vores forslag fra februar der bærer frugt. Det er første gang at man i Albertslund prøver konkret at løse problemer som regeringen har skabt for borgerne. Der er ca 200 der falder i Albertslund, og denne her model skaber i omegnen af 60 stillinger, så det er jo ikke nok, men det er et klart skridt i den rigtige retning. Dog er der stadig enkelte problemer: Der er ikke hjemtaget opgaver som før har været udliciteret, man har ikke haft fokus på at oprette midlertidige jobs rettet til at folk kan genoptjene dagpengeretten og der er indregnet en mængde seniorjobs, som jo er jobs kommunen alligevel skal oprette, og som ikke kan indgå i puljen af midlertidige, da seniorjobberne jo har krav på permanente jobs. Helge sagde at han håbede det var en fejl at seniorjobbene var med, men det viste sig (med en del snakken udenom fra SF) at det var de ikke. Borgmesteren sagde at seniorjobbene var en del af de medregnede jobs, men de var ikke midlertidige fordi de også er garanteret bagefter(bagefter hvad? Kan man førsrt være ansat midlertidigt, men med garanti til at fortsætte?) Så mængden af specielt oprette jobs var reelt mindre, men det er stadig et skridt i den rigtige retning. Helge stillede ændringsforslag om at man skulle undlade at tælle seniorjobbene med, men i stedet sørge for at finde stillingerne andre steder, men det faldt 19-1 og en socialdemokrat der undlod at stemme.

S og SF var også yderst tilfredse, de argumenterede med at hvis vi ikke gjorde noget for de udfaldstruede risikerede de at miste deres tilknytning til arbejdsmarkedet fuldstændig, og så var de svære at få halet ind igen, og at kommunen som arbejdsplads er Albertslunds største, og bør derfor gå forrest i jobindsatsen.

S, SF, DF og vi selv stemte for forslaget, og V og K stemte imod(det giver en fordeling på 18-3)

Landsbykarakter?

Der var ansøgning fra et hus i Herstedvester om lov til at sætte solceller på taget at et hus med såkaldt landsbykarakter, og med rødt tegltag (så solcellerne vil være synlige).

Leif Petersen startede med at pointere at vi hele tiden ændrer på landsbykarakter, og at problemet her er at taget er rødt, og derfor har forvaltningen foreslået at man ikke giver lov. Han kommenterer at vi også ændrede på landsbykarakteren da vi opsatte elektrisk lys, solceller er bare et skridt videre i en naturlig udvikling. Hertil kommenterede Danny Olsen(DF) at man ikke kan sammenligne solcelleenergi med asfalt og gadebelysning, fordi de to sidste giver mening, man kan jo lave noget andet end solceller(og hertil havde jeg meget lyst at foreslå at man jo også havde kunnet lave alternativer til gadebelysning og asfalt, hvis man havde ment at det var tilpas skæmmende for landsbykarakteren)

Pia Brandt Halling(K) tog ordet og kaldte de konservative for ”det andet miljøinteresserede parti ved bordet” hvilket udløste en del latter, men hun var tilsyneladende bekymret for miljøet her, og ville derfor give tilladelse til at sætte solceller op.

Helge sagde at man i disse sager måtte opveje årsager og konsekvenser, fordi vi jo render ind i et energiproblem som kan tvinge folk til at prioritere om de vil have solceller eller lign. eller om de vil slukke for deres apparater. Så derfor skal de selvfølgelig have lov til at sætte solceller op.

De fik desværre ikke lov til at sætte solceller op da det kun var Ø, V, K og 4 SFere der stemte for at de kunne det.

Lockout’en

Der var på mødet forslag fra SF om at bruge de penge kommunen tjener på lockout’en på skoleområdet efter konflikten. Albertslund kommune tjener ca 2,4 mio. kr. om ugen på ikke at give lærerne løn. Det var der bred enighed om, og vi må sørge for at følge op på, at de bliver brugt på noget som faktisk gavner skolerne, man kunne jo f.eks. spørge lærerne selv, ligesom man spurgte daginstitutionerne om pengene fra finansloven.

Forslaget tiltrådtes i enighed.

Plejecentret

Til sidst vil jeg lige kommentere på et punkt på mødet om det plejecenter kommunen er ved at bygge. Det var i forvejen et meget dyrt projekt, og nu skulle der bevilliges endnu flere penge hvortil Helge svarede at eftersom vi i Enhedslisten var imod salget af centeret og placeringen af det (det skal som bekendt ligge ved busholdepladsen, så de gamle får rigtig god udsigt over vejen og togskinnerne). Han mente ikke kommunen havde råd til projektet og nu når det koster yderligere kan man yderligere frygte at det skal finansieres endnu mere ved nedskæringer end det i forvejen bliver. Desuden kommenterede Helge at vi på venstrefløjen tit bliver skudt i skoene at være økonomisk uansvarlige, men her vil han godt have at det fremgår at vi har opfordret til ikke at bygge centeret og dermed opfordret til økonomisk ansvarlighed for op mod en halv milliard kroner.

Som sædvanligt blev de ekstra penge bevilliget uden Enhedslisten.

Kommunalpolitisk beretning, marts 2013

Marts måneds kommunalbestyrelsesmøde stod i børnenes tegn. Der var et forslag fra os om at droppe lockout’en fordi der ikke har været reelle forhandlinger med lærerne og børnene i Albertslund kommune har i forvejen så få timer at de efter få dage har for lidt i forhold til folkeskoleloven. Derudover var der et punkt om modersmålsundervisning og nogle midler der skulle fordeles til daginstitutionerne, som jeg også har valgt at kommentere.

Lockout

På Kommunalbestyrelsens møde i marts var der mødt en stor gruppe lærere op med ens t-shirts med teksten ”se mig i øjnene”. De startede med at stille et stort banner op i mødelokalet og de fyldte godt på tilskuerrækkerne. Derudover var Solidaritet eller Frit Fald Vestegnen og nogle medlemmer fra Enhedslisten mødt op, det så virkelig flot ud, og man fik en fornemmelse af at der var kortere mellem parlament og gadekampe, det bør vi dyrke mere i fremtiden. Anledningen var at vi i Enhedslisten havde stillet forslag om at kommunen skulle lade være med at lockoute lærerne i Albertslund, og hvis det blev nødvendigt for at undgå lockout, melde kommunen ud af Kommunernes Landsforening.

Vi startede mødet med den sædvanlige spørgerunde, og derefter gik vi til vores forslag. Helge indledte med en præsentation af forslaget, og pointerede at vi står i en speciel situation når et KL med et flertal af S og SF forringer lærernes arbejdsvilkår for at finansiere en reform af folkeskolen som kommer til at betyde dårlig undervisning og flere timer og at folkeskolerne kommer til at minde om privatejede virksomheder hvor lærerne skal konkurrere indbyrdes for deres arbejdsforhold. Før valget blev den omtalt som ”en reform i dialog mellem forældrene”, men hvordan er lockout dialog?

SF lavede et ændringsforslag som ikke var et forslag om udmelding, men en opfordring til at genoptage forhandlingerne, det var uklart om det placerede skyld hos KL eller Danmarks Lærerforening, og man blev ikke meget klogere af at spørge SF’erne. Deres hovedargument, som  blev fremført af Leif Petersen, var at politikere skal passe på med at blande sig i det faglige arbejde, det er en sag mellem arbejdsgiver og fagforening(Jeg tror Sferne trænger til et teambuildingskursus når de ikke betragter dem selv som en del af KL når de har flertal både der og i kommunalbestyrelsen). Derudover mente han at der var tegn på at der var gode elementer i regeringens reformudspil.

Borgmesteren mente at vi burde respektere den danske model og stå sammen med andre kommuner og agere arbejdsgiver, som vi jo er via vores medlemskab af KL( altså præcis det modsatte argument end SF havde). Han mente at lærerne skal have samme relation mellem leder og medarbejder som alle andre offentligt ansatte og derfor var KL’s krav til lærerne rimelige, og S kunne derfor hverken støtte vores forslag eller SF’s ændringsforslag. Under hele punktet var der ikke andre socialdemokrater der udtalte sig, og ingen der kiggede om mod de mange sure lærere på tilskuerrækkerne.

Helge tog til genmæle og sagde at vi som kommune er forpligtede til at tage stilling i den her sag, man kan ikke både være arbejdsgiver og nægte at blande sig. Den danske model ikke overholdt i den her sag, fordi det står klart at KL skal spare i lærernes arbejdstid for at finansiere regeringens folkeskolereform, og kommer derfor ikke med et forhandlingsmandat men en diktat, derfor kan man ikke bare vaske hænder og henvise til at ”systemet fungerer”. Desuden har KL ikke skaffet sig mandat til den her politik, idet både S og SF gik til valg på en helt anden, meget mere solidarisk politik.

Vores Forslag blev nedstemt med 20-1, DF lavede et ændringsforslag til SF´s forslag som opfordrede KL til at genoverveje lockout’en, det stemte vi og DF for. For SF’s forslag stemte kun SF og resten stemte imod alt.

Modersmålsundervisning

Albertslund kommune er blevet tilbudt at deltage i et forsøg med modersmålsundervisning. Det skulle man tro at man bare tog imod, men det skulle ikke vise sig at være tilfældet. SFerne ville meget gerne have et ja i denne her sag, det var vi selvfølgelig helt enige i og Helge benyttede chancen til at rose SF for at holde fast i deres egen politik her.

Brian Palmund(V) argumenterede for at når det ikke indgik i skolestrategien, skulle vi ikke lave alle mulige projekter udenfor, fordi det fjerner fokus. Jeg ved ikke om Brian er klar over at der står i skolestrategien at de tosprogede børn skal i 2020 præstere på samme niveau som de andre? Som Niels Landvad pointerede så må man tage hensyn til dem, der har brug for det, når man har en skolestrategi der har ambitioner på alle børnenes vegne.

De konservative mente ikke at det er samfundets opgave at lære børn andet end dansk, og DF ville ikke dele folk op efter etnicitet. Hvis du spørger mig, er begge dele en slet skjult racisme, og et mærkeligt forsøg på at få atgumenterne til at passe med det man i virkeligheden vil sige, fordi man lærer jo faktisk primært børn deres modersmål for at de kan lære dansk lettere. Og ikke at dele folk op efter etnicitet, lige når det kommer til sprog er en total mangel på anerkendelse af at vi har forskellig etnicitet, og dermed forskellige indgangsvinkler til dansk.

Men som sædvanlig var socialdemokraterne ikke til at hugge og stikke i. De mente at man var velkommen til at sørge for privat modersmålsundervisning, men vi kunne ikke deltage i kommunale forsøgsprojekter, så forslaget blev desværre ikke til noget.

Flere hænder i daginstitutionerne

For nu at slutte af i en lidt mere munter tone har man spurgt institutionerne i Albertslund hvad de vil bruge de penge der blev bevilliget området med finansloven 2011. Og der viste det sig, ikke synderligt overraskende, at de svarer at de vil have flere hænder.

Helge benyttede den sjældne chance for at rose regeringen, selvom det er den forrige finanslov der træder i kraft. Vi er glade for at de penge bliver brugt til det, de var planlagt.

Brian Palmund roste Enhedslisten, fordi han havde lejlighed til det, og fordi han mente det var vores fortjeneste at de penge blev bevilliget, men Niels Landvad mente det var SF’s fortjeneste og benyttede chancen til at rose sit eget parti.

Summa summarum var at forslaget blev tiltrådt enstemmigt og vi kan altså se frem til en lille smule flere voksne i daginstitutionerne i Albertslund.

Medlemsmøde om kommunalvalgsprogram

Onsdag den 29. maj kl. 19.30

Alrummet ved Musikteatret Albertslund

Læs det nye reviderede forslag til program for kommunevalget i Albertslund i dette nummer af På Tværs. Generalforsamlingen besluttede at udskyde den endelige beslutning om vedtagelse af program til dette medlemsmøde. Vi opfordrer til at lave ændringsforslag og sende dem til ledelsen. Sidste frist for ændringsforslag er onsdag den 22. maj. Send til albertslund@enhedslisten.dk eller kontakt et medlem af ledelsen.

Der er allerede udarbejdet et program for Glostrup, så dette møde kommer mest til at handle om Albertslund.

Åbent brev til Borgmester Steen Christiansen og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen:

Kære forældre
Som far til to elever på Herstedvester Skole er jeg en af mange, der efterhånden er dybt frustreret over, at KL nu i 3 uger har lockoutet såvel lærere som elever fra deres skole.
Kommunalbestyrelsen i Albertslund har et medansvar for konflikten og jeg har derfor skrevet et åbent brev, som afleveres på rådhuset onsdag den 24. april og sendes til Albertslund Posten. Hvis du som forælder skulle have lyst til at være medunderskriver, så send mig en privat besked her på Forældreintra.
Mange venlige hilsner
Jeppe Milthers

“Åbent brev til Borgmester Steen Christiansen og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen:
VI VIL HAVE LÆRERNE TILBAGE
KL’s lockout er på vej ind i den 4. uge med alt hvad det indebærer af usikkerhed for de ældste elever i forhold til deres afgangsprøver, besvær for forældrene til de mindre elever og ikke mindst frustration blandt alle eleverne, der savner deres kammerater og gode lærere.
Lærerne gør dagligt et stort arbejde for at undervise vores børn med alle de forskelligheder de har, og tilrettelægge undervisningen, så alle får det mest mulige ud af den. Samtidig skal de sikre et godt sammenhold i klasserne, et godt samarbejde med forældre og meget mere. Alle disse opgaver kan ikke løses, hvis lærerne skal bindes til et kateder i hele deres arbejdstid.
Vi vil som forældre til elever på Herstedvester Skole opfordre medlemmerne af kommunalbestyrelsen, og ikke mindst borgmester Steen Christiansen, der er medlem af KL’s forhandlingsgruppe, til at lægge pres på KL for at indlede reelle forhandlinger med lærerne, så vores børn ikke længere skal holdes som gidsler i kommunernes lockout af lærerne.
Som medlem af KL har Albertslund Kommune et direkte medansvar for denne konflikt – nu må I påtage jer dette ansvar og få konflikten bragt til ophør.”