Centerbyggeri højere end tilladt

PRESSEMEDDELELSE
Centerbyggeri højere end tilladt
Dispensation til højere byggeri blev givet uden politisk behandling.
Albertslunderne har det seneste år kunnet se, hvordan det nye centerbyggeri er skudt i vejret. Og det er blevet højt – meget højt. Og tilsyneladende også højere end det, der oprindelig fremgik af kommunens egen lokalplan.
”I lokalplanen var bygningshøjden begrænset til 33 meter for den høje bygning målt fra fodgængerniveau og til 20 meter for plejecentret. Nu viser det sig, at kommunen har givet sig selv en administrativ dispensation til højder på op til henholdsvis 38 meter og 22 meter”, siger Enhedslistens Helge Bo Jensen, der har stillet spørgsmål til borgmesteren, om kommunen overholder sin egen lokalplan.
”Det er en meget underlig sag. Af det svar jeg modtog, fremgår det, at sagen har været i høring og at der blev givet dispensation i august 2013, men der står intet om, hvorfor der er givet en dispensation af dette omfang uden en politisk behandling”, siger Helge Bo Jensen og fortsætter:
”Det er helt uacceptabelt, at forvaltningen tager så let på overtrædelse af en lokalplan, der lige er vedtaget. Ikke mindst når man tænker på, hvor stort et problem det kan være for ejere og lejere i kommunen, der bygger 10 cm for højt eller maler en husfacade i en forkert farve.”
”Enhedslisten ønsker åbenhed om, hvad der er foregået, så nu beder vi om aktindsigt og svar på, hvem der er blevet hørt i den omtalte høringsprocedure, og hvorfor der er givet dispensation til højere byggeri uden en politisk behandling i kommunalbestyrelsen.”
Yderligere oplysninger:
Helge Bo Jensen, medlem af Albertslund Kommunalbestyrelse
Tlf. 4013 5106

Aktindsigt, dispensation bygningshøjde

NotatSvar_til_Helge_Bo_Jensenvideresendt

NotatSvar_til_Helge_Bo_Jensenvideresendt_Page_1 NotatSvar_til_Helge_Bo_Jensenvideresendt_Page_2

Aktindsigt, dispensation bygningshøjde_Page_1Aktindsigt, dispensation bygningshøjde_Page_2

SOCIALDEMOKRATISK HYKLERI

Læserbrev i Albertslundposten

“Børnetid er vigtig tid.” Så smukt lyder det i en valgfolder fra Socialdemokraterne, som forleden lå i min postkasse. Men jeg undres. For tror Socialdemokraterne virkelig, at folks hukommelse er så dårlig, at de har glemt, hvordan partiet – med vedtagelsen af folkeskolereformen for mindre end et halvt år siden – sammen med SF og højrefløjen gennemtrumfede det mest omfattende tyveri af børns tid nogensinde?
Tror Socialdemokraterne i Albertslund, at vi glemmer, hvordan borgmester Steen Christiansen, som en af KL’s hovedforhandlere, kørte 50.000 skolelærere over og gennemførte et frontalt angreb på børns frie tid?
Når jeg kigger på mine børns skema for dette skoleår, ser jeg, at en 1. klasse har 23:45 timer om ugen og en 6. klasse 24:30 timer. Med iværksættelsen af den tvungne heldagsskole udvides timetallet fra sommeren 2014 til 30 timer for 0-3. klasse, 32 timer for 4-6. klasse og 35 timer for 7-9. klasse. Det er helt vildt!
En skoledag til kl. 15 eller 15.30 vil gøre et indhug i mange forældre og børns hverdag, frie tid og frihed. En skoledag på op til 35 timer med lektiecafé og læringsstyrede aktiviteter vil være et voksent arbejdsliv forklædt som et børneliv. Et fuldtidsarbejde, hvor værdien af den frie tid og barndommens frie leg underkendes.
Ingen skal derfor hævde, at heldagsskolen indføres for børnenes skyld. Børn skal have lov at være børn og ikke betragtes som små robotter, hvis opgave i tilværelsen blot er at skulle indtage en plads i produktionsapparatet.
Regeringspartierne og højrefløjen skal prise sig lykkelige for, at børn ikke har stemmeret. Men det er så mit håb, at de voksne på valgdagen vil have børnene i tankerne og straffe de pågældende partier for deres børnefjendske politik og triste menneskesyn.

Venlig hilsen
Jeppe Milthers, kandidat for Enhedslisten i Albertslund

jeppe

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Pressemeddelelse d. 6/10-2013
Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne
– Efter to forhandlingsmøder har borgmester Steen Christiansen nu meddelt, at han ikke ønsker at forhandle videre med Enhedslisten
– Vi er gået positivt ind i forhandlingerne – og vi har på ingen måde stillet umulige krav.
– Vi gik realistisk ind i forhandlingerne netop for at få resultater for de svageste i kommunen og var parat til at anerkende store dele af det budgetudkast, vi blev præsenteret for. Det var og er afgørende for os, at kommunen bidrager positivt til beskæftigelsen, og ikke selv er med til at øge arbejdsløsheden, og bidrage til dårligt arbejdsmiljø og nedslidning af personalet.
– Hovedproblemet er, at udspillet fra borgmesteren ikke indeholder noget konkret i forhold til de store problemer mange albertslundere står midt i: arbejdsløsheden. Her er der kun en hensigtserklæring omkring ungdomsarbejdsløshed, men samtidig er der krav om såkaldte effektiviseringer i meget stor skala, der sandsynligvis betyder færre ansatte i Albertslund kommune de næste år. Desværre var borgmesteren ikke villig til at drøfte, hvordan Albertslund kommune i stedet kan bidrage til at øge beskæftigelsen.
– Vi har ikke oplevet nogen stor imødekommenhed i forhandlingerne. Ingen af vores forslag er blevet accepteret, ligesom borgmesteren insisterede på en række formuleringer, som han ved, vi er uenige i. Vi udarbejde forskellige forslag til alternative formuleringer, men det havde øjensynligt ingen interesse.
– På trods af forløbet er vi klar til at genoptage forhandlingerne, hvis det ønskes.
Enhedslistens konkrete ændringsforslag, som vi bragte med til forhandlingerne, fremgår nedenfor.
Yderligere oplysninger: Helge Bo Jensen, 20512181

—————–

Budget 2014 Forslag fra Enhedslisten

Miljø/trafik:

– udarbejde forslag til ny takstmodel (vand og varme) hvor der er et billigt lavt basisforbrug og et dyrt overforbrug (200.000 kr)

– 90% økologi i al kommunal madproduktion og salg incl. Eksterne leverandører fra 2014 (ingen merudgift)

– Forslag om cykeltunnel under banen samt passage gennem centeret, alternativt markeret bane med cykling tilladt gennem centeret (trække gennem tunellen). (10 millioner, hhv. 500.000 kr)

– Etablering af et selskab for vedvarende energi i Albertslund (5 mio)

– Pulje til start på trafikomlægning af Roskildevej med henblik på lavere hastighed og færre biler (der afsættes 5 mio i 2014)

– Pulje til øget tilgængelighed, bedre sammenhæng mellem stisystemet og busstoppesteder ( 2 mio. i 2014)

Socialt:

– højere rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere, pensionister og andre. (I Rødovre er der for kort tid siden indgået budgetforlig der hæver rådighedsbeløbet med 20%, udgift ?)

– status og evaluering af projektet med nye/flere midlertidige stillinger ved hjælp af jobrotation mv samt udarbejdelse af plan for den fremtidige indsats på området (sikring af genoptjening af dagpengeret) (300.000 kr)

– pulje til udvidelse af hjemmeplejen (flere besøg)

– bedre normering på plejehjemmene (del af beskæftigelsesindsatsen)

– Etablering af en Almen+ afdeling på Teglmosegrunden, uden samtidig sammenlægning og nedlæggelse af andre almene boliger i kommunen
– Varmeprisen søges holdt i ro (der foreslås en stigning på ca. 10%). Vi foreslår at investeringerne i lavtemperaturfjernvarme afskrives over 20 år i stedet for 5 år.

Besparelsesforslag

– stop for udbetaling af overarbejde (provenue?)

– kraftig reduktion af brug af konsulenter (alle aftaler kræver godkendelse i KB, kunne være metoden) (provenue? 5 mio)

– udmeldelse af KL (1 mio)
– vi kan desuden acceptere en række besparelsesforslag fra budgetkataloget, herunder:
– De tekniske tilretninger, under forudsætning af ingen serviceforringelser (ca. 5 mio)

– Reduktion i elitetilskud (100.000 kr)

– Besparelse på bygningsvedligehold (10,5 mio kr)

– Besparelse på politikernes rådighedsbeløb (300.000 kr)

– Besparelse på administration, hvis ikke samlet færre stillinger (2 mio)

Borgmester vildleder om kommunens økonomi

Borgmesteren er i sidste nr. af AP refereret for en række udtalelser om budgettet de kommende år, bl.a.:
– “Vi har styret efter en handlingsplan, der betyder at vi nu har en solid økonomi i Albertslund og et godt råderum. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte i hvilken takt vi skal udvikle byen – og det skal ske ved at inddrage borgerne”
– “Vi skal udvikle skoler, daginstitutioner, have et plejecenter, udvikle de grønne områder og foretage en række investeringer i Albertslunds fremtid”
– “Vi står alt i alt overfor at skulle beslutte, hvordan vi fra 2014 og frem skal bruge byens penge.. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at sætte dagsordenen, sådan som økonomien er. Vi går fra en lang periode med tilpasning af den kommunale økonomi til en perioden, hvor vi har fået skabt økonomisk grundlag for at prioritere – hvad det er vi vil, og i hvilket tempo”

I forhold til borgmesterens udtalelser til AP vil vi gerne bemærke følgende:

– Borgmesteren vildleder om kommunens økonomi. På et budgetmøde i juni blev der lagt en investeringsplan frem, hvor de samlede ønsker til byudvikling og forskellige prestigeprojekter i årene fremover koster over 1 mia. kr. (heraf centeret ca. det halve), og samtidig et forslag fra forvaltningen om at det skulle finansieres ved endnu en besparelsesrunde på velfærden – der skulle skæres 30 millioner i driftsudgifterne, d.v.s. formentlig ganske som tidligere især på børn, ældre og socialområdet.

– Den samme plan viser desuden at økonomien omkring centersalget og bygningen af plejecenter, parkeringskælder og sundhedshus overhovedet ikke hænger sammen. Modsat hvad der tidligere er forelagt kommunalbestyrelsen, viser det sig nu, at der skal bruges 540 millioner på projektet – mens der kun er indtægter for 450 millioner kr. Altså belaster centerprojektet kommunens økonomi med 90 millioner. Dertil kommer de årlige tabte lejeindtægter.

– Enhedslisten vil gerne gå positivt ind i de kommende forhandlinger om kommunens budget, men det må være en forudsætning, at forhandlingerne foregår på et oplyst grundlag – og at der ikke blot sættes gang i en masse prestigeprojekter, hvor det reelt viser sig, at den fine byudvikling skal betales med endnu flere nedskæringer på vores velfærd. Det må være slut med at skubbe regningen over på de svageste skuldre. Også selvom det først sker på den anden side af kommunalvalget!

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten, tlf. 20512181

Borgmesterrens indlæg i AP

Enhedslisten positiv over øget jobindsats

PRESSEMEDDELELSE Albertslund den 8.4.2013
Forslag fra Enhedslisten om at ansætte udfaldstruede ledige i jobrotation, føres nu ud i livet.
”Et vigtigt skridt i den rigtige retning.”
Det siger Helge Bo Jensen om det oplæg til forstærket arbejdsmarkedsindsats, der står til at blive vedtaget af kommunalbestyrelsen.
”Enhedslisten foreslog i februar, at der skulle gøres noget ekstraordinært for at sikre, at så få ledige albertslundere som overhovedet muligt mister deres dagpengeret. Nu tages der initiativ til at komme op mod 61 udfaldstruede ledige til undsætning, og det opfatter vi som meget positivt, da det er konkret handling i forhold til et af tidens allerstørste samfundsproblemer, nemlig at mange mister dagpengeret og forsørgelsesgrundlag på grund af regeringen og den borgerlige oppositions politik”, siger Helge Bo Jensen.

Forslaget omfatter:
a) Etablering af 43 stillinger i forbindelse med jobrotation (samt en projektleder). 20 ufaglærte tilbydes en elevstilling, 20 pædagogmedhjælpere tilbydes en uddannelse som pædagogisk assistent eller en pædagoguddannelse og 3 rengøringsassistenter tilbydes en rengøringsteknikeruddannelse. Derved kan der tilbydes 43 vikarstillinger til ufaglærte.

b) Etablering af 18 jobs i “Drift og Service” (samt en projektleder), organiseret i 3 teams især til renholdelse af veje, parker, stier, hegn, plankeværker og etablering af nyttehaver mv.

c) 10 ekstra elevpladser.
Fortsat behov for initiativer
”De foreslåede tiltag har et betydeligt omfang og hjælper mange mennesker, men der er trods det mange, der fortsat risikerer at falde ud af dagpengesystemet eller allerede er faldet ud. Dem må vi ikke glemme, ligesom vi ikke må glemme de arbejdsmarkedsparate ledige, der sidder fast i kontanthjælpssystemet eller dem, der står helt uden forsørgelse”, siger Helge Bo Jensen.
”Enhedslisten presser på for, at der i oplægget til forstærket arbejdsmarkedsindsats sørges for, at jobrotationsvikarer optjener timer til dagpengeret, ligesom vi foreslår, at der oprettes yderligere et antal midlertidige stillinger af 3 måneders varighed til arbejdsløse, der kun mangler lidt i at genoptjene dagpengeretten. Derudover ønsker vi også, at der følges op på kommunalbestyrelsens beslutning fra februar om, at kommunen gør noget aktivt for at hjemtage opgaver, så der kan skabes flere kommunale stillinger”, slutter Helge Bo Jensen.
Yderligere kommentarer:
Enhedslistens medlem af kommunalbestyrelsen i Albertslund, Helge Bo Jensen, tlf. 20512181